Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Jūnija sanāksmju darba kārtība


2.jūnijs


·     Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā
·     Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

6.jūnijs


·     Padomes secinājumu projekts „Atbilde uz Komisijas Stratēģisko iesaistīšanos dzimumu līdztiesībai”
·     Padomes secinājumu projekts „Atbilde uz Komisijas darbību sarakstu, lai sekmētu LGBTI līdztiesību”
·     Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

20.jūnijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

27.jūnijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa

 

30.jūnijs


Nīderlandes prezidentūras rezultāti

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa