darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Septembra sanāksmju darba kārtība

 

2.septembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa


5.septembris
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
 • Eiropas Komisijas Rīcības plāns trešo valstu valtspiederīgo integrācijai
- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Linda Pauga

 

7.septembris

Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā

- sanāksmē piedalījās Zemkopības ministrijas nozares padomnieks Atis Rektiņš


9.septembris

 • Padomes secinājumu projekts par romu integrācijas procesa paātrināšana
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 14/2016 "ES politikas iniciatīvas un finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā desmitgadē panākts ievērojams
-sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

12.septembris
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere


15.-16.septembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
-  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte Egita Šķibele, Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece un Satiksmes ministrijas nozares atašejs Ieva Riekstiņa


19.septembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 14/2016 "ES politikas iniciatīvas un finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā desmitgadē panākts ievērojams
- sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece


23.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis
 

26.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
-  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa
 

27.septembris
Padomes secinājumu projekts par sievietēm un nabadzību
- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 
29.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba tirgus politikas vecākā eksperte Linda Pauga