Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Politikas mērķis un rezultāti 

 

Virsmērķis atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim, veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai.


Mērķis:


Nodrošināt bērniem ar invaliditāti kvalitatīvu un konkurētspējīgu pamatizglītību un vidējo izglītību, veicinot bērnu ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos, atbilstoši viņu spējām.


Veikt pasākumus personu ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, sniedzot attiecīgu atbalstu, ņemot vērā personas ar invaliditāti funkcionālo traucējumu veidu.


Veikt pasākumus personu ar invaliditāti labklājības līmeņa paaugstināšanai, lai samazinātu nabadzības riskam pakļauto personu skaitu un nodrošinātu, ka ikviena persona ar invaliditāti saņem mērķtiecīgu un efektīvu valsts atbalstu atbilstoši personas funkcionālā traucējuma veidam.


Veicināt personu ar invaliditāti iespējas īstenot cilvēktiesības un brīvības un dzīvot pilnvērtīgu, cieņpilnu dzīvi, nodrošinot kvalitatīvu informatīvo un demokrātisko telpu, tādējādi stiprinot sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji:

Rādītājs 

2011

2012

2013

2014

2015

Personu skaits, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte (bērni un pieaugušie)1

15 635

15976

17600

17 226

17 466

Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām īpatsvars kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaitā (% mācību gadā)2

20.28

(2010./11.)

34.08

(2011./12.)

39.5

(2012./13.)

46.57

(2013./14.)

48.47

(2014./15.)

Subsidētajās darba vietās nodarbināto skaits3

745

497

289

520

305

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir VSAA uzskaitē kā strādājošas (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)4

20

20

23

24

25

Personu ar invaliditāti skaits, kas ir trūcīgas personas statusā

13778

13873

13910

12427

7970

Personu ar invaliditāti skaits, kas saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā5

-

-

3024

6794

7899

Īpatsvars no IKP, kas tiek atvēlēts personu ar invaliditāti pensijām un ar pensijām saistītiem pabalstiem 6(%)

1.3

1.2

1.2

-

-


[1] Datu avots: Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisija

[2] Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

[3] Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūras

[4] Datu avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

[5] Datu avots: Pašvaldību pārskatu dati

* iespējams mainīsies pakalpojuma saturs)

[6] Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde (ESSPROS dati)