Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Kas ir asistenta pakalpojums pašvaldībā?

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:

  • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
  • Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā””


Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:

  • darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ;
  • izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ;
  • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
  • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu:
  • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un nokļūtu atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā;
  • ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemtu šo institūciju pakalpojumus un nokļūtu atpakaļ;
  • iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;

 
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.