darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Bērna ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija

 

Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:


  • bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot:
-   bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, likumiskā pārstāvja tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu saziņas veidu;
-    likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
-    pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
-    vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

 
  • jāuzrāda VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:
-   likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
-    mācību iestādes apliecinājums, ja bērns mācās;
-    darba devēja apliecinājums, ja bērns strādā;
-    dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ja bērns apmeklē attiecīgo institūciju;
-   institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.