Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 pilnais_ansamblis.jpg - 158.08 KB

 

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums

Labklājības ministrija (LM) šī gada 12. maijā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta prasībām izsludināja iepirkumu par ikgadējās nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu.

Izvērtējuma mērķis ir veikt nabadzības un sociālās atstumtības situāciju raksturojošo statistikas un apsekojumu datu analīzi kontekstā ar tām rīcībpolitikām un īstenotajiem politikas pasākumiem, kuru mērķis ir nabadzības, sociālās atstumtības mazināšana vai ienākumu nevienlīdzības mazināšana, un izvērtēt, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz pietiekamu un mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, izstrādājot secinājumus un sniedzot priekšlikumus rīcībpolitiku izmaiņām nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.
 
Kopumā tika saņemti divi piedāvājumi, un LM iepirkumu komisija šī gada 10. jūnijā par konkursa uzvarētāju atzina Rīgas Stradiņa universitāti. 2016. gada 27. jūnijā LM noslēdza līgumu ar Rīgas Stradiņu universitāti, kura ietvaros ir jāizstrādā un jāiesniedz LM 4 ziņojumi:

1. administratīvo un apsekojumu datu nabadzības un sociālās atstumtības jomā analīze (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas),

2. rīcībpolitiku korelācija ar iedzīvotāju ienākumu un dzīves līmeņa izmaiņām (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc pirmā ziņojuma iesniegšanas),

3. parādsaistību ietekmes analīze (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc otrā ziņojuma iesniegšanas)

4. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums (ne vēlāk kā septiņu mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas)

 

Līguma pilnīga izpilde paredzēta 2017. gada februāra mēnesī.

Izstrādātie un pieņemtie ziņojumi tiks publicēti šajā vietnē.

Līgums ar Rīgas Stradiņu universitāti tika pārtraukts, līdz ar to iepriekš minētie ziņojumi netika izstrādāti. Labklājības ministrija izsludināja atkārtotu iepirkumu par izvērtējuma "ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums" izstrādi. Izstrādātie un pieņemtie izvērtējumi tiks publicēti šajā vietnē. 

  • 15.11.2017.

"Labklājības ministrija š.g. 3. aprīlī noslēdza ar SIA "Jaunrades laboratoriju" līgumu par ikgadējā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējuma izstrādi. Izvērtējuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmes izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. Pētniekiem bija jāidentificē un jāizvērtē izmaiņas rīcībpolitikas 2012., 2013. un 2014. gadā, kuras vērstas uz iedzīvotāju rīcībā esošo ienākumu palielināšanu, ienākumu nevienlīdzības samazināšanu, atsevišķi izvērtējot rīcībpolitiku, kas vērsta uz mājsaimniecību/personu aizsardzību vai atbalstu parādsaistību gadījumā. Rīcībpolitiku izvērtējumā pētniekiem jāveic arī padziļināta administratīvo, apsekojumu un citu pieejamo statistikas datu analīze, sagatavojot secinājumus un rekomendācijas rīcībpolitikas uzlabošanai, kā arī tās turpmākas ietekmes izvērtēšanas iespēju uzlabošanai.

SIA "Jaunrades laboratorija" š.g. 11. oktobrī Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā prezentēja izvērtējuma ietvaros gūtās galvenās atziņas un sākotnējās rekomendācijas. Ar pētnieku prezentēto informāciju ir iespējams iepazīties šeit" 

  • 20.12.2017.

Projekta ietvaros SIA "Jaunrades laboratorija" ir izstrādājusi pirmo ikgadējo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējuma gala nodevumu, ar tā saturu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā. Nodevumspielikumikopsavilkums.