darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Normatīvais regulējums

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Darba materiāli

Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē, un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, vērtēšanas kritēriji un individuālā izvērtējuma metodika

Vienas vienības izmaksu metodika pdf.gif - 641 Bpašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai

Skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai pdf.gif - 641 B

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības fondu izmantošanupdf.gif - 641 B, lai īstenotu pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam:

Vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plānspdf.gif - 641 B

Latvijas situācijai piemērots deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa apraksts (izstrādātājs - biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO):


Papildu informācija: pētījumi, vadlīnijas, prezentācijas

Ad hoc ekspertu grupas ziņojums par pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpipdf.gif - 641 B

Eiropas Kopējās vadlīnijas par pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpipdf.gif - 641 B 

15.06.2015. konferences "Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā" materiāli

16.12.2015. semināra “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība“ materiāli

22.12.2015. semināra par VSAC aktuālajiem jautājumiem, t.sk. iesaisti deinstitucionalizācijas procesā materiāli 

 

 190partneriem.png - 59.92 KB


 kalendars.png - 2.76 KB 

Pasākumu kalendārs