darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Oktobra sanāksmju darba kārtība
 

3.oktobris

Padomes secinājumu projekts par romu integrācijas procesa paātrināšana

-       sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vadītāja Madara Apsalone


7.oktobris


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis


17.oktobris


·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75

·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga


18.oktobris


Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu noteikumiem, kurus attiecina uz Savienības vispārējo budžetu un ar ko groza Regulu Nr.2012/2002, Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.1296/2013, 1301/2013, Nr.1303/2013, Nr.1304/2013, Nr.1305/2013, Nr.1306/2013, Nr.1307/2013, Nr.1308/2013, Nr.1309/2013, Nr.1316/2013, Nr.223/2014, Nr.283/2014, Nr.652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.541/2014/ES

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga


26.oktobris


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte Egita Šķibele


28.oktobris

Padomes secinājumu projekts par romu integrācijas procesa paātrināšana

-       sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

31.oktobris


Padomes secinājumu projekts par sievietēm un nabadzību

-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa