Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Jūlija sanāksmju darba kārtība1.jūlijs
 • Prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Komisijas darba programmas prezentācija
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa


4.jūlijs

 • Komisijas paziņojums par Eiropas darba kārtību sadarbspējīgai ekonomikai;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par trešo valstu valstspiederīgajiem ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa


5.jūlijs


 • Komisijas paziņojums „Jauno prasmju darba kārtība: strādājot kopā, lai stiprinātu cilvēkkapitālu, nodarbināmību un konkurētspēju”
 • Padomes rekomendācijas projekts, ar ko izveido prasmju garantiju
 • Padomes rekomendācijas projekts par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa


7.jūlijs


 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā
-       sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere


11.jūlijs


 • Komisijas deleģētās regulas projekts, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.223/2014 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa


20.jūlijs


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
-       sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte Dace Kampenusa