Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē


Novembra sanāksmju darba kārtība
 

 
4.novembris


Padomes secinājumu projekts par Jauniešu garantiju


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga
 
7.novembris


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa
 
10.novembris


Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu noteikumiem, kurus attiecina uz Savienības vispārējo budžetu un ar ko groza Regulu Nr.2012/2002, Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.1296/2013, 1301/2013, Nr.1303/2013, Nr.1304/2013, Nr.1305/2013, Nr.1306/2013, Nr.1307/2013, Nr.1308/2013, Nr.1309/2013, Nr.1316/2013, Nr.223/2014, Nr.283/2014, Nr.652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.541/2014/ES


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga
 
14.novembris


Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga
 
16.novembris


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa
 
18.novembris


·     Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas


·     Padomes secinājumu projekts par sievietēm un nabadzību


-      sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece un Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa
 
21.novembris


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa
 
23.novembris
Padomes secinājumu projekts par Jauniešu garantiju


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga
 
28.novembris


·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75


·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94


·     Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75


-      sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga