Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

2018.gada janvāris ir pēdējais mēnesis, kad projekta ietvaros vecāki, kuri strādā nestandarta darba laiku un kam ir bērni vecumā līdz 7 gadiem saņem subsidētu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Noslēgtie līgumi tiek īstenoti līdz 2018.gada 31.janvārim.

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2018.gada janvārim kopumā 169 bērniem Rīgā, Valmierā un Jelgavā tika nodrošināta pieskatīšana vakaros, naktīs un brīvdienās, kad vecāki strādāja.

Projekts tuvojas noslēgumam. Šobrīd turpinās darbs pie sociālā eksperimenta par subsidētām bērnu aprūpes organizācijas iespējām uzņēmumos rezultātu novērtēšanas. Balstoties uz eksperimenta rezultātiem, Labklājības ministrija izstrādās priekšlikumus bērnu aprūpes pakalpojumu īstenošanai un līdzfinansēšanai nestandarta darba laikā un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamības politikas formulēšanai.

Pakalpojuma sniedzējam ir šādi pienākumi:

  • ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un BUP pakalpojuma sniegšanas periodā līdz katra nākamā kalendāra mēneša 5.datumam sagatavot un rakstveidā saskaņot ar Pakalpojuma saņēmēju Pakalpojuma sniegšanas grafiku kārtējam kalendāra mēnesim.
  • ne vēlāk kā līdz katra kalendāra mēneša 30.datumam iesniegt Pašvaldībā atskaiti, kuru abpusēji parakstījuši Pakalpojuma saņēmējs un Pakalpojuma sniedzējs un saskaņojis Pakalpojuma saņēmēja darba devējs, ja Pašvaldība un darba devējs nav vienojušies par citādu ziņu sniegšanu par Pakalpojuma sniedzēja faktiski nostrādāto darba laiku dienās, kad sniegts Pakalpojums.
  • Sniegt Pakalpojumu Pakalpojuma sniegšanas grafikā norādītājā vietā un laikā.
  • Sniegt pakalpojumu kvalitatīvi, atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām.
Par atskaišu iesniegšanu un pakalpojuma apmaksu lūdzu sazināties ar pašvaldību koordinatoriem:
 
Rīgas pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Iveta Grauduma, Rīgas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: +371 67105626
E-pasts: iveta.grauduma@riga.lv

Valmieras pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Iveta Kļaviņa, Valmieras pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.:64207123
E-pasts: Iveta.Klavina@valmiera.lv

Jelgavas pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Dace Šmita-Stone, Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.:63048908
E-pasts: Dace.Smita-Stone@soc.jelgava.lv