darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB

Vai projektā var piedalīties mikrouzņēmumi?
Ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tas var pretendēt uz dalību pasākumā.
 
Vai biedrību un nodibinājumu saimnieciskajā darbībā tiek ieskaitīta arī pašvaldību dotācija?
Biedrībām vai nodibinājumiem pie saimnieciskās darbības netiek ieskaitīta pašvaldību dotācija. Šobrīd ir spēkā 03.10.2006. MK noteikumi Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, kas par Nevalstisko organizāciju pienākumu uzliek izdalīt dotācijas no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
 
Vai, lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, statūtos noteiktais mērķis ir jāmaina? Vai var strādāt kā līdz šim?
Lai uzņēmums ar lēmumu tiktu atzīts par pasākuma dalībnieku un reģistrēts Labklājības ministrijas Pasākuma dalībnieku reģistrā, tam statūtos ir jābūt noteiktam sociālam mērķim, ņemot vērā, ka sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālu problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai.
Ja pēc dokumentu iesniegšanas tiks konstatēts, ka uzņēmuma statūtos nav noteikts sociālais mērķis, tas netiks reģistrēts Labklājības ministrijas Pasākuma dalībnieku reģistrā, jo nebūs konstatēta atbilstība projekta ietvaros noteiktajam kritērijam, kā rezultātā tiks pieņemts nelabvēlīgs lēmums (lēmums neatzīt pretendentu par pasākuma dalībnieku).
 
Ja pie “tā dēvētā peļņas reinvestēšanas kritērija” nepieciešams uzrādīt informāciju par 50% no peļņas reinvestēšanas, kur tas parādās? Vai gada pārskatā?
Reģistrācijai Labklājības ministrijas Pasākuma dalībnieku reģistrā, kā arī datu pārbaudei un analīzei tiks izmantots komersanta par iepriekšējo kalendāro gadu Valsts ieņēmumu dienestā  iesniegtais gada pārskats.
Lai komersantu ar lēmumu atzītu par pasākuma dalībnieku, komersantam nepieciešams pierādīt, ka iepriekšējā kalendārajā gadā 50% peļņas atlikuma tika novirzīti sociālo mērķu sasniegšanai. Lai pierādītu atbilstību šim kritērijam, komersantiem sociālās ietekmes veidlapā būs jānorāda neto peļņa un sociālajiem mērķiem novirzītās peļņas apmērs.
To var apliecināt VID iesniegtā gada pārskata pielikumā vai citā dokumentā norādītā informācija.  Pie katra finanšu rādītāja, ja nepieciešams, būs iespēja pierakstīt komentārus vai skaidrojumus, tādējādi paskaidrojot konkrēto rādītāju un tā iznākumu kopējā sociālā uzņēmuma aktivitāšu un darbības kontekstā.
 
Vai piemērojot kritēriju “algoti darbinieki” un izvērtējot darba līgumus, tiek ņemts vērā biedrības vai nodibinājuma un jaunieša bezdarbnieka noslēgtais līgums Nodarbinātības valsts aģentūras administrētā ESF projekta “Jauniešu garantija” ietvaros?
Piemērojot kritēriju "algoti darbinieki" un izvērtējot darba līgumus, kas noslēgti starp biedrību vai nodibinājumu (darba devēju) un jaunieti bezdarbnieku Nodarbinātības valsts aģentūras administrētā ESF projekta " Jauniešu garantija" ietvaros, pasākumā tiek ņemts vērā iepriekš minētais līgums, ja  līgums ir darba līgums.
Darba līgumi tiek slēgti šādos pasākumos – "Pirmā darba pieredze jaunietim" un "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem".
 
Ko darīt, ja esošam uzņēmumam nav peļņas?

Peļņas neesamība pati par sevi nenozīmē, ka komersants nevar kvalificēties kā sociālais uzņēmums. Pasākuma noteikumi pieļauj iespēju, ka sociālais uzņēmums pirmajos darbības gados saimnieciskās darbības rezultātā peļņu negūst, it īpaši, ja tiek nodarbinātas tādas cilvēku grupas, kurām ir zemāka produktivitāte. Vērtējot pretendentu, tiks ņemti vērā daudzi citi kritēriji, kas pierāda tā spēju un vēlmi risināt kādu konkrētu sociālo problēmu, un radīt pozitīvu un ilgstošu sociālu ietekmi uz sabiedrību vai tautsaimniecību.
 
Vērtējot biedrību vai nodibinājumu saimniecisko darbību, ja peļņas nav, vai esošos 10% var traktēt kā peļņu?

Nosakot atbilstību par saimnieciskās darbības apmēru vismaz 10% apmērā, bet ne vairāk kā 50% apmērā, tiks vērtēts biedrības vai nodibinājuma VID iesniegtais gada finanšu pārskats. Atbilstoši MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” ieņēmumi un peļņa ir dažādi rādītāji. Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, tiks izvērtēti VID iesniegtā “Ieņēmumu un izdevumu pārskata” posteņi:
- "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības",
- “Ieņēmumi kopā” un
- “Ieņēmumu un izdevumu starpība” (ko ikdienā saprot kā peļņas rādītāju).
Praksē var būt situācija, ka ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir, taču peļņas nav (t.i. ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem). Tātad var tikt aprēķināta proporcija, kādā NVO saņem ienākumus no veiktās saimnieciskās darbības, nevērtējot peļņas lielumu.
 
Vai peļņai dzēšot iepriekšējos zaudējumus, nozīmē, ka tas pēc būtības būs grūtībās nonācis uzņēmums?
Lai pārbaudītu un analizētu informāciju, tiks izmantots komersanta VID iesniegtais gada pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu un tā sastāvā esošais Peļņas un zaudējumu aprēķins. Peļņas un zaudējumu pārskatā norādītie finanšu gada aprēķinātie zaudējumi, neņemot vērā citus rādītājus, uzreiz netiks kvalificēti kā rādītājs, ka pretendents ir nonācis grūtībās. Tiks ņemta vērā pastāvošā likumdošana par obligāto peļņas novirzīšanu iepriekšējo gadu zaudējumu dzēšanai. Tomēr tiks vērtēts arī tas, vai pretendents nav grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši pastāvošam regulējumam, kas nosaka kompleksu daudzu gada pārskata finanšu rādītāju un koeficientu aprēķinu.

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.