darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

 
pilnais_ansamblis.png - 186.27 KB
 
 Zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū
 
  • 12.09.2017

Labklājības ministrija š.g. jūnijā noslēdza līgumu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (turpmāk - OECD), lai īstenotu zinātnisku pētījumu par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū.

Pētījuma mērķis un saturs. Zinātniskais pētījums tiek īstenots, lai izvērtētu darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā. Pētījuma rezultātā tiks gūts neatkarīgs izvērtējums par esošo sistēmu, kā arī priekšlikumi aktīvo nodarbinātības pasākumu pilnveidei. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam" starpposma novērtējuma izstrādē, kā arī darba tirgus politikas pilnveidošanai. Zinātniskā pētījuma ietvaros apskatāmie jautājumi:

1)  Bezdarbnieku aktivizēšanas politika: (1) individuālais darbs ar klientu (t.sk. bezdarbnieku profilēšanas sistēma, bezdarbnieku grupēšana un individuālais darba meklēšanas plāns); (2) aktīvās un pasīvās darba tirgus politikas sasaiste (t.sk. piemērota darba noteikšana un kritēriji, sankcijas bezdarbnieka statusa zaudēšanai, darba meklēšanas nosacījuma un pabalstu, ko saņem bezdarbnieki, sasaiste); (3) reģionālā mobilitāte - Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) pakalpojumu pārklājums lokālā līmenī, attālās teritorijās dzīvojošo klientu aktivizēšanas iespējas.

2) NVA īstenoto pasākumu efektivitāte: (1) pasākumu ietekmes uz darbā iekārtošanos izvērtēšana ar kontrafaktuālām metodēm (atbalstu saņēmušo un kontroles grupu salīdzināšana); (2) atsevišķu grupu darba tirgus iznākumi pēc dalības NVA pasākumos (t.sk. bezdarbnieki ar zemu izglītības līmeni, bezdarbnieki ar invaliditāti, jaunieši (15-29), pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, bezdarbnieki lauku reģionos); (3) NVA pasākumos piešķiramā atbalsta pietiekamība (t.sk. stipendiju apmērs, algu subsīdijas, mobilitātes atbalsts un tā piešķiršanas nosacījumi).

Pētījuma laika grafiks. Pētījums tiek īstenots no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada decembrim.  2018. gada pirmajā ceturksnī plānots seminārs un diskusija par pētījuma sākotnējiem rezultātiem.

OECD kā pētījuma veicējs. Zinātniskais pētījums tiek īstenots OECD pētījumu sērijas "Connecting People with Jobs" ietvaros, kas sniedz iespēju Latvijas situāciju salīdzināt ar OECD valstu rādītājiem, kā arī iegūt secinājumus un rekomendācijas, kas balstītas uz OECD valstu labāko praksi un pieredzi. "Connecting People with Jobs" sērijas pētījumos OECD analizē dalībvalstu politiku iekļaujošas nodarbinātības jomā, pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iespējām iekļauties darba tirgū.  Šīs sērijas ietvaros izstrādāti zinātniskie pētījumi par Lielbritāniju[1], Slovēniju[2], Austrāliju[3], šobrīd top arī par Korejas Republiku (Dienvidkoreju).

Pētījuma veicēji. Pētījumu veic OECD ekspertu komanda ar ilgstošu pieredzi sociālās politikas izvērtēšanas jomā, vienlaikus pētījuma īstenošanā ir piesaistīta arī Latvijas eksperte (Dr.oec. Irina Možajeva).

Iepriekšējo šāda līmeņa visaptverošu zinātnisko pētījumu darba tirgus politikas jomā 2012. -2013. gadā veica Pasaules Banka[4]. Pētījuma secinājumus ņēma vērā sociālās drošības sistēmas pilnveidē, bezdarbniekiem pieejamo atbalsta pasākumu (īpaši ilgstošajiem bezdarbniekiem un sociālās atstumtības riska grupām) pilnveidē, kā arī darba meklēšanas atbalsta un bezdarbnieku profilēšanas sistēmas izstrādē. Pētījuma secinājumi izmantoti darba tirgus politikas pasākumu izstrādē Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros un ieviešot valstu specifiskās rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros.


[1] OECD (2014), Connecting People with Jobs: Activation Policies in the United Kingdom, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264217188-en

[2] OECD (2016), Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies and Disadvantaged Workers in Slovenia, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264265349-en

[3] OECD (2017), Connecting People with Jobs: Key Issues for Raising Labour Market Participation in Australia, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264269637-en

[4] Pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" rezultāti pieejami LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/text/2562