Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 
pilnais_ansamblis.png - 186.27 KB
 
 Zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū
 
  • 12.09.2017

Labklājības ministrija š.g. jūnijā noslēdza līgumu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (turpmāk - OECD), lai īstenotu zinātnisku pētījumu par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū.

Pētījuma mērķis un saturs. Zinātniskais pētījums tiek īstenots, lai izvērtētu darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā. Pētījuma rezultātā tiks gūts neatkarīgs izvērtējums par esošo sistēmu, kā arī priekšlikumi aktīvo nodarbinātības pasākumu pilnveidei. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam" starpposma novērtējuma izstrādē, kā arī darba tirgus politikas pilnveidošanai. Zinātniskā pētījuma ietvaros apskatāmie jautājumi:

1)  Bezdarbnieku aktivizēšanas politika: (1) individuālais darbs ar klientu (t.sk. bezdarbnieku profilēšanas sistēma, bezdarbnieku grupēšana un individuālais darba meklēšanas plāns); (2) aktīvās un pasīvās darba tirgus politikas sasaiste (t.sk. piemērota darba noteikšana un kritēriji, sankcijas bezdarbnieka statusa zaudēšanai, darba meklēšanas nosacījuma un pabalstu, ko saņem bezdarbnieki, sasaiste); (3) reģionālā mobilitāte - Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) pakalpojumu pārklājums lokālā līmenī, attālās teritorijās dzīvojošo klientu aktivizēšanas iespējas.

2) NVA īstenoto pasākumu efektivitāte: (1) pasākumu ietekmes uz darbā iekārtošanos izvērtēšana ar kontrafaktuālām metodēm (atbalstu saņēmušo un kontroles grupu salīdzināšana); (2) atsevišķu grupu darba tirgus iznākumi pēc dalības NVA pasākumos (t.sk. bezdarbnieki ar zemu izglītības līmeni, bezdarbnieki ar invaliditāti, jaunieši (15-29), pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, bezdarbnieki lauku reģionos); (3) NVA pasākumos piešķiramā atbalsta pietiekamība (t.sk. stipendiju apmērs, algu subsīdijas, mobilitātes atbalsts un tā piešķiršanas nosacījumi).

Pētījuma laika grafiks. Pētījums tiek īstenots no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada decembrim.  2018. gada pirmajā ceturksnī plānots seminārs un diskusija par pētījuma sākotnējiem rezultātiem.

OECD kā pētījuma veicējs. Zinātniskais pētījums tiek īstenots OECD pētījumu sērijas "Connecting People with Jobs" ietvaros, kas sniedz iespēju Latvijas situāciju salīdzināt ar OECD valstu rādītājiem, kā arī iegūt secinājumus un rekomendācijas, kas balstītas uz OECD valstu labāko praksi un pieredzi. "Connecting People with Jobs" sērijas pētījumos OECD analizē dalībvalstu politiku iekļaujošas nodarbinātības jomā, pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iespējām iekļauties darba tirgū.  Šīs sērijas ietvaros izstrādāti zinātniskie pētījumi par Lielbritāniju[1], Slovēniju[2], Austrāliju[3], šobrīd top arī par Korejas Republiku (Dienvidkoreju).

Pētījuma veicēji. Pētījumu veic OECD ekspertu komanda ar ilgstošu pieredzi sociālās politikas izvērtēšanas jomā, vienlaikus pētījuma īstenošanā ir piesaistīta arī Latvijas eksperte (Dr.oec. Irina Možajeva).

Iepriekšējo šāda līmeņa visaptverošu zinātnisko pētījumu darba tirgus politikas jomā 2012. -2013. gadā veica Pasaules Banka[4]. Pētījuma secinājumus ņēma vērā sociālās drošības sistēmas pilnveidē, bezdarbniekiem pieejamo atbalsta pasākumu (īpaši ilgstošajiem bezdarbniekiem un sociālās atstumtības riska grupām) pilnveidē, kā arī darba meklēšanas atbalsta un bezdarbnieku profilēšanas sistēmas izstrādē. Pētījuma secinājumi izmantoti darba tirgus politikas pasākumu izstrādē Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros un ieviešot valstu specifiskās rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros.


[1] OECD (2014), Connecting People with Jobs: Activation Policies in the United Kingdom, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264217188-en

[2] OECD (2016), Connecting People with Jobs: The Labour Market, Activation Policies and Disadvantaged Workers in Slovenia, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264265349-en

[3] OECD (2017), Connecting People with Jobs: Key Issues for Raising Labour Market Participation in Australia, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264269637-en

[4] Pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" rezultāti pieejami LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/text/2562

 

  • 14.02.2018

Atbilstoši 2017. gada 19. jūnijā Labklājības ministrijas noslēgtajam līgumam ar zinātniskā pētījuma īstenotāju - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (turpmāk - OECD), 2018. gada janvārī noslēdzās zinātniskā pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū (turpmāk - zinātnisks pētījums) īstenošanas pirmais posms.

Pirmā posma ietvaros Labklājības ministrijas eksperti nodrošināja atbilžu sagatavošanu uz OECD politikas anketā (policy questionnaire) ietvertajiem jautājumiem par Latvijas darba tirgus politiku un nosūtīja tās OECD pētniekiem.

No 25.09.2017. līdz 29.09.2017. OECD eksperti apmeklēja Latviju, lai iepazītos ar situāciju uz vietas un tiktos ar darba tirgus politikas izstrādē un īstenošanā iesaistītajām pusēm. Kopumā eksperti tikās ar vairāk nekā 20 institūciju, organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem, tostarp ar valsts un pašvaldību institūciju, darba devēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Reģionālajā vizītē tika apmeklēta Kuldīga, kur OECD tikās ar pašvaldības sociālā dienesta pārstāvjiem, Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem, kā arī darba devējiem.

OECD eksperti sagatavoja zinātniskā pētījuma izpildei nepieciešamo administratīvo mikrodatu sarakstu, kas nepieciešams, lai pilnvērtīgi izvērtētu darba tirgus politikas efektivitāti un ietekmi uz darbā iekārtošanos.

Atbilstoši no OECD 23.11.2017. saņemtajam pieprasījumam zinātniskā pētījuma mērķa sasniegšanai nepieciešami dati no Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas, pašvaldību Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmas un valsts informācijas sistēmas „Iedzīvotāju reģistrs". Pamatojoties uz saņemto datu pieprasījumu, Labklājības ministrija veica datu izguves juridisko un praktisko jautājumu risināšanu, kā rezultātā 2018. gada janvārī tika noslēgti līgumi par datu izguvi no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas, Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un pašvaldību sociālās palīdzības informācijas sistēmas.

2018. gada 19. janvārī noslēdzoties pirmajam zinātniskā pētījuma posmam, atbilstoši līgumā noteiktajam OECD prezentēja zinātniskā pētījuma ietvaros paveikto Sociālās iekļaušanas politikas komitejai. Tikšanās laikā OECD iepazīstināja ar OECD darbu aktīvās darba tirgus politikas izvērtēšanā un pētījumu sēriju "Connecting People with Jobs", kam sekoja detalizētāka zinātniskā pētījuma par Latvijas darba tirgu prezentācija, t.sk., zinātniskā pētījuma konteksts un mērķis, laika grafiks un sagaidāmie rezultāti. Vienlaikus OECD sniedza sākotnējo redzējumu par Latvijas darba tirgus izaicinājumiem un iespējām (prezentācija pieejama šeit)

Sociālās iekļaušanas politikas komiteja pozitīvi novērtēja zinātniskā projekta īstenošanas progresu un apstiprināja pirmajā posmā paveikto (sanāksmes protokols pieejams šeit