Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 Iestāžu kopīgās proklamācijas projekts par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru

2017.gada 26.aprīlī Eiropas Komisija publicēja Iestāžu kopīgās proklamācijas projektu par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru (turpmāk - Proklamācijas projekts). Proklamācijas projekts tika publicēts Eiropas Sociālo tiesību pīlāra (turpmāk - Pīlārs) pakotnes ietvaros. Proklamācijas projektā uzsvērts, ka uzmanības koncentrēšana uz nodarbinātību un sociālās jomas rādītājiem ir īpaši svarīga, lai vairotu noturību un padziļinātu ekonomisko un monetāro savienību. Šā iemesla dēļ Pīlārs galvenokārt paredzēts eirozonai, bet tajā var iesaistīties visas dalībvalstis.

Pīlārs nostiprina principus un tiesības, kas jau ir iestrādātas ES tiesību aktu sistēmā, kā arī pievieno jaunus principus, kuri risina sociālās, tehnoloģiskās un ekonomiskās izmaiņas. Šie principi un tiesības attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas ES. Proklamācijas projektā uzsvērts, ka Pīlārā ietvertie principi un tiesības jāīsteno gan ES, gan dalībvalstu līmenī, ievērojot attiecīgo kompetenci un subsidiaritātes principu.

Kopumā Pīlārs aptver šādas 3 jomas un 20 principus un tiesības:
I Vienlīdzīgas iespējas un darba tirgus pieejamība:
1) vispārējā un profesionālā izglītība un mūžizglītība,
2) dzimumu līdztiesība,
3) vienlīdzīgas iespējas,
4) aktīvs atbalsts nodarbinātībai;
II Taisnīgi darba apstākļi:
5) droši un pielāgojami darba apstākļi,
6) atalgojums,
7) informācija par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzība atlaišanas gadījumā,
8) sociālais dialogs un darbinieku dalība,
9) darba un privātās dzīves līdzsvars,
10) veselīga, droša un labi pielāgota darba vide un datu aizsardzība;
III Sociālā aizsardzība un iekļaušana:
11) bērnu aprūpe un atbalsts bērniem,
12) sociālā aizsardzība,
13) bezdarbnieka pabalsti,
14) minimālie ienākumi,
15) ienākumi un pensijas vecumdienās,
16) veselības aprūpe,
17) personu ar invaliditāti iekļaušana,
18) ilgstošā aprūpe,
19) mājokļi un palīdzība bezpajumtniekiem,
20) piekļuve pamatpakalpojumiem.

Iestāžu kopīgās proklamācijas projekts par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru


Kontaktpersona:
Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktores vietniece Ina Elksne (tālr.67021577, e-pasts: Ina.Elksne@lm.gov.lv)