darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Lēmuma projekts

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

2017.gada 22.novembrī Eiropas Komisija publicēja Padomes lēmuma projektu par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (turpmāk - lēmuma projekts). Nodarbinātības politikas pamatnostādnes kopā ar vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm veido integrētās pamatnostādnes „Eiropa 2020" stratēģijas mērķu sasniegšanai.

Priekšlikums paredz pārskatīt esošo nodarbinātības politikas pamatnostādņu tekstu, izsakot tās šādā redakcijā:
- 5.pamatnostādne: darbaspēka pieprasījuma palielināšana (uzsvērta nepieciešamība veicināt kvalitatīvu darba vietu uninovatīvu nodarbinātības formu veidošanos, padarīt paredzamus algu noteikšanas mehānismus un nodrošināt adekvātu minimālās algas līmeni, nodrošināt tādu ienākumu līmeni, kas ļauj dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi);
- 6.pamatnostādne: darbaspēka piedāvājuma uzlabošana: piekļuve nodarbinātībai, prasmes un kompetences (uzsvērtanepieciešamība sekot līdzi pārmaiņām darba tirgū un nodrošināt darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanu,iezīmēta sociālo partneru un darba devēju loma darbaspēka izglītības procesos, kvalitatīvas un iekļaujošas izglītībasnodrošināšana visā mūža garumā, nepieciešamība nodrošināt izglītības programmu piedāvājumu cilvēkiem ar zemuizglītības līmeni, darba vidē balstītās izglītības sistēmas un prasmju pilnveides ceļu attīstība, nodokļu sloga samazināšanadarbaspēkam, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšana u.c.);
- 7.pamatnostādne: darba tirgus funkcionēšanas uzlabošana un sociālā dialoga efektivitātes paaugstināšana (uzsvērtasociālo partneru loma, iezīmēta nepieciešamība cīnīties pret darba formām, kas izraisa sociālo neaizsargātību, efektivizēt un individualizēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus un labāk sasaistīt tos ar sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu,nodrošināt adekvātu atbalsta līmeni bezdarba situācijā u.c.);
- 8.pamatnostādne: vienlīdzīgu iespēju visiem veicināšana, sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību (uzsvērta nepieciešamība attīstīt iekļaujošu nodarbinātību, sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kas ir mazāk aizsargātas darba tirgū, pieeja kvalitatīviem bērnu aprūpes, izglītības, mājokļa veselības un ilgstošās aprūpes pakalpojumiem, pensiju sistēmu ilgtspēja un adekvātums).

Pārskatītās nodarbinātības politikas pamatnostādnes kalpos par pamatu ES dalībvalstu ikgadējo specifisko rekomendāciju izstrādei.

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm


Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Tutova (tālr.67782960, e-pasts: Alona.Tutova@lm.gov.lv)