Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti

Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti ir komersanti un speciālisti, ko darba devējs uz attiecīga līguma pamata piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, t.sk. darba vides risku novērtēšanai un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādei. 

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām šāda piesaistīšana ir obligāta. Tas jādara, ja:

  • darba devējam nav iespējams izveidot uzņēmumā savu organizatorisko struktūrvienību tādā apmērā un līmenī, kā to prasa Darba aizsardzības likums;
  • uzņēmuma darbības veids saistīts ar bīstamajām nozarēm, piemēram, kokapstrādi, metālapstrādi, būvniecību u.c., tādā gadījumā darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija.

No darba aizsardzības aspekta bīstamie komercdarbības veidi noteikti Ministru Kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju".

Darba devējam ir pienākums informēt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par:

  • darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās;
  • darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

Komersants ir tiesīgs darboties kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā tikai tad, kad tā kompetence ir atbilstoši novērtēta un informācija par to ir iekļauta Labklājības ministrijas mājas lapā. Paziņojums par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

Kompetentam speciālistam, lai sniegtu darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem, nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā, un pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība ne mazāk kā 14230 eiro apmērā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ.

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis augstākā līmeņa zināšanas, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam 5 gadus pēc diploma iegūšanas. Pēc tam reizi piecos gados speciālistam ir jānokārto zināšanu pārbaude un jāsaņem kompetenta speciālista sertifikāts personāla sertifikācijas institūcijā.

Kompetento institūciju darbību uzrauga kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija, kura tai izsniegusi sertifikātu. Tā reizi gadā veic pārbaudes (auditu) attiecīgajā kompetentajā institūcijā.

Darba devēja atbildību neierobežo kompetento institūciju vai kompetentu speciālistu pienākumi darba aizsardzības jomā. Darba devēja atbildība par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu paredzēta Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Sīkāku informāciju par kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".

Darba aizsardzības prasības. Kas tās ir un kādēļ tādas vajadzīgas?pdf.gif - 641 B