darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Aktualitātes

No 2017.gada 1.janvāra:

 • Vispārējais pensionēšanās vecums 63 gadi.pdf.gif - 641 B

 • Priekšlaicīgais pensionēšanās vecums 61 gads.
 • 2017.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas 2011.gadā, veicot piemēroto kapitāla indeksu izlīdzināšanu.
 • Personai, kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju (kuras apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā nepieciešamie 15 gadi), būs tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (šobrīd – 64.03 euro, personai ar invaliditāti no bērnības – 106.72 euro)no dienas, kad tā būs sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.
 • Bērna māte varēs pieprasīt vecāku pabalstu, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā.
 • Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, būs tiesības uz paternitātes pabalstu.
 • Slimības pabalstuizmaksās personām, kurām darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā, t.i., ja personai darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas, tai nebūs tiesību uz slimības pabalstu.
 • Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periodu - sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (norma spēkā ar 2017.gada 1.aprīli).
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 52 400 eiro.
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskatīs vecuma un invaliditātes pensijas, kas aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, nosakot atsevišķu pensiju un kaitējuma atlīdzību. Pakalpojumu summas palielinājuma gadījumā tiks izmaksāta starpība ne vēlāk kā 2017.gada septembrī.

 

No 2016.gada 1.janvāra:

 • Vispārējais pensionēšanās vecums 62 gadi un deviņi mēneši.
 • Priekšlaicīgais pensionēšanās vecums 60 gadi un deviņi mēneši.
 • 2016.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas 2010.gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2016.gada 1.janvāra un par periodu no 1.janvāra to izmaksās līdz 2016.gada augustam.
 • Piešķirot pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas) no 2016.gada, pensijas kapitāla aprēķināšanai piemēros izlīdzināto pensijas kapitāla aktualizācijas kārtību. Proti, ja pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai piemēros indeksu „1”. Nākamo gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos indeksus aizstās ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”. Pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009.gadam noteikto indeksu, t.i., ar pirmo negatīvo indeksu.
 • Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.