Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Bezdarbnieka pabalsts

Lai cilvēks pēc darba zaudēšanas varētu saņemt valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumam, vispirms cilvēkam jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

Valsts sociālās garantijas 

Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas cilvēks var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu uzreiz NVA filiālē, aizpildot attiecīgu iesniegumu, kas tiks pārsūtīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), vai  izdarīt to jebkurā VSAA filiālē.

Pieprasot bezdarbnieka pabalstu VSAA, cilvēks var iesniegt rakstveida iesniegumu pabalsta piešķiršanai:

Iesnieguma jānorāda šādas ziņas:

1) pabalsta pieprasītāja:

vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī  kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

2) bērna vārds, uzvārds un personas kods, ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas audzināja bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam;

3) informācija par invaliditātes noteikšanas termiņiem, ja persona pēc invaliditātes ir atguvusi darbspējas;

4) ja persona, kas pieprasa pabalstu, ir bijusi nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī: nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese, nodarbinātības sākuma un beigu datums;

5) iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits.

Bezdarbnieka pabalstu var saņemt:

  • ja cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu;
  • ja cilvēka sociālās apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdrošināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas;
  • māte vai cits cilvēks (tēvs, aizbildnis), kurš audzinājis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis vecāku pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu;
  • personas, kuras saņēma slimības pabalstu;
  • personas, kuras saņēma atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;
  • ja cilvēks ir bijis invalīds vai kopis bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas cilvēka deklarētās dzīves vietas VSAA nodaļā cilvēks saņems vai nu lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk kā deviņus mēnešus gada laikā pēc tā piešķiršanas. 

Bezdarbnieka pabalsta apmērs ir atkarīgs no cilvēka vidējā apdrošināšanas iemaksu algas un sociālās apdrošināšanas (darba) stāža.

Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir bijis darba ņēmējs, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka proporcionāli apdrošināšanas stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:
1) ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) - 50 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
2) ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot) - 55 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
3) ar apdrošināšanas stāžu no divdesmit līdz divdesmit deviņiem gadiem (ieskaitot) - 60 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
4) ar apdrošināšanas stāžu virs trīsdesmit gadiem - 65 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Bezdarbnieka pabalsta maksimālais izmaksas ilgums ikvienam bezdarbniekam ir deviņi mēneši un atkarībā no bezdarba ilguma to izmaksā šādi:
a) pirmos trīs mēnešus - pilnā piešķirtajā apmērā,
b) nākamos trīs mēnešus - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,
c) pēdējos trīs mēnešus - 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

Detalizētāka informācija pieejama VSAA mājas lapā