Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Vecāku pabalsts 

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātam cilvēkam, kurš kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina).

Pabalsta piešķiršana attiecas uz:

 1. cilvēku, kas ir nodarbināts pabalsta piešķiršanas dienā (uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”).
 2. cilvēku, kas ir nodarbināts pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu vienai no iepriekš minētajām personām par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu. Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā, ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Cilvēkam par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties vienu no pabalsta saņemšanas periodiem, ko pēc lēmuma izdarīšanas nav iespējams mainīt:

 • līdz bērna 1 gada vecumam;
 • līdz bērna pusotra gada vecumam.

Tas nozīmē, ka vecāku pabalsta saņemšanas periods tieši saistīts ar bērna vecumu. Savukārt bērna kopšanas atvaļinājuma periods ir kalendārā laika periods (atvaļinājuma ilgums kopumā ir pusotrs gads, un to var pieprasīt jebkurā laikā līdz bērna 8 gadu vecuma sasniegšanai, t.i., atvaļinājuma laiku var sadalīt pa daļām, vai izmantot nepārtraukti pusotru gadu).

Tādējādi jāņem vērā, ka vecāku pabalsta saņemšanas periods var nesakrist ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu, t.i., kad bērns sasniedz gada vai pusotra gada vecumu (atkarībā no vecāka izvēles), vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc, bet bērna kopšanas atvaļinājums vēl var turpināties.
 

Pabalsta apmērs:

1. vecāku pabalstu pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, piešķir no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas šādā apmērā:

 • 60 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt līdz bērna viena gada vecumam;
 • 43,75 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt līdz bērna pusotra gada vecumam.

2. vecāku pabalstu pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais:

 • zmaksā 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

! Ar 2018.gada 1.janvāri vecāku pabalstu 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra izmaksā par visu kalendāro mēnesi, kurā vecāku pabalsta saņēmējam ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam. 

3. vecākiem ar dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildu pabalstam valsts piešķir arī piemaksu:

 • vienam no bērna vecākiem, kurš kopj bērnus vecumā līdz pusotram gadam, piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta ir 171 eiro mēnesī par otro un katru nākamo bērnu.

Vecāku pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un informācija par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju. Iesniegumu vecāku pabalsta piešķiršanai pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona var iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā:

 • personiski ierodoties VSAA;
 • elektroniska dokumenta formā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
 • nosūtot iesniegumu pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā esošo veidlapu;
 • aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

! Ar 2017.gada 1.janvāri pieprasīt vecāku pabalstu var arī persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās pabalsta piešķiršanas dienā (t.i., nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto), bet ir bijusi nodarbināta uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, taču darba tiesiskās attiecības beigušās šā atvaļinājuma laikā.

Detalizētāka informācija: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts