Atrasts 1 rezultāts
Lejupielādēt: csv, xlsx, xml
 • 00 Nacionālo bruņoto spēku profesijas Apraksts
  PROFESIJU NULLES PAMATGRUPA
  "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas"

  Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijās nodarbinātie pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargu dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.

  Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "01 Virsnieki";

  mazā grupa "011 Virsnieki";

  apakšgrupa "02 Instruktori";

  mazā grupa "021 Instruktori";

  apakšgrupa "03 Kareivji un zemessargi";

  mazā grupa "031 Kareivji un zemessargi".
 • 1 Vadītāji Apraksts
  PROFESIJU PIRMĀ PAMATGRUPA
  "1 Vadītāji"

  Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā tiesību aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

  Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

  mazā grupa "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

  mazā grupa "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji";

  apakšgrupa "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori";

  mazā grupa "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

  mazā grupa "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji";

  apakšgrupa "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

  mazā grupa "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

  mazā grupa "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

  mazā grupa "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

  apakšgrupa "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

  mazā grupa "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji".
 • 2 Vecākie speciālisti Apraksts
  PROFESIJU OTRĀ PAMATGRUPA
  "2 Vecākie speciālisti"

  Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautsaimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

  mazā grupa "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

  mazā grupa "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

  mazā grupā "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri";

  apakšgrupa "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "221 Ārsti";

  mazā grupa "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "224 Ārstu palīgi";

  mazā grupa "225 Veterinārārsti";

  mazā grupa "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

  mazā grupa "232 Profesionālās izglītības pedagogi";

  mazā grupa "233 Vidējās izglītības pedagogi";

  mazā grupa "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

  mazā grupa "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

  mazjā grupa "241 Finanšu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

  mazā grupa "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

  mazā grupa "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  mazā grupa "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

  mazā grupa "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".
  • 21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

   mazā grupa "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

   mazā grupa "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

   mazā grupa "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

   mazā grupa "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

   mazā grupa "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri".
   • 211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti"

    Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, iegūst jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

    Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

    atsevišķā grupa "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi";

    atsevišķā grupa "2112 Meteorologi";

    atsevišķā grupa "2113 Ķīmiķi";

    atsevišķā grupa "2114 Ģeologi un ģeofiziķi".

    Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" un minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

    prot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība.
   • 212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"
    un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
    "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"

    Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

    Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadību, finanšu institūciju grāmatvedības principus, datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmienus, statistiskās un ekonometriskās metodes, statistikas datorprogrammas un vairākas programmēšanas valodas, aktuāraprēķinu metodes un to pielietojumu konkrētajā jomā, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

    prot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus, atrast un interpretēt datu avotus, apstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, būvēt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus, pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem, par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci, par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība.

    Atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

    – pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus matemātikas un statistikas jomā; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā, novērtējot cēloņsakarības starp dažādām sociālekonomiskajām parādībām, attīstīt datu analītikas procesus, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; konsultēt un sniegt priekšlikumus par datu vākšanas, analīzes un prognozēšanas metodēm, analītikas procesu funkcionalitāti un datu pilnīgumu, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā.
   • 213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti"

    Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tai skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tai skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

    Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

    atsevišķā grupa "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

    atsevišķā grupa "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti";

    atsevišķā grupa "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti".

    Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" un minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

    prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība.
    • 2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti Apraksts
     PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
     "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

     Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijā un citās nozarēs.

     Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

     – veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko pētījumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; pētīt formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības, dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību, pētīt medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; veikt darbu laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; pētīt dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt pētījumus par mainīgo vides faktoru ietekmi uz koku attīstību; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanās u. c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu.
     • 2131 01 ANATOMS
     • 2131 02 BAKTERIOLOGS
     • 2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
     • 2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
     • 2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
     • 2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
     • 2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS
     • 2131 12 BIOFIZIĶIS
     • 2131 13 BIOĶĪMIĶIS
     • 2131 14 BIOLOGS
     • 2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
     • 2131 18 BOTĀNIĶIS
     • 2131 23 CITOLOGS
     • 2131 26 EKOLOGS
     • 2131 29 EMBRIOLOGS
     • 2131 30 Ģenētikas INŽENIERIS
     • 2131 31 ENTOMOLOGS
     • 2131 32 EPIDEMIOLOGS
     • 2131 33 FARMAKOLOGS
     • 2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS
     • 2131 35 FIZIOLOGS
     • 2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
     • 2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS
     • 2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS
     • 2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS
     • 2131 42 PsihoFIZIOLOGS
     • 2131 43 ĢENĒTIĶIS
     • 2131 46 HISTOLOGS
     • 2131 49 HidroBIOLOGS
     • 2131 50 IHTIOLOGS
     • 2131 51 IMUNOLOGS
     • 2131 52 MikroBIOLOGS
     • 2131 53 MIKOLOGS
     • 2131 54 ORNITOLOGS
     • 2131 55 PARAZITOLOGS
     • 2131 56 PATOLOGS
     • 2131 57 Augu PATOLOGS
     • 2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS
     • 2131 59 HistoPATOLOGS
     • 2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS
     • 2131 61 NeiroPATOLOGS
     • 2131 62 Medicīnas PATOLOGS
     • 2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS
     • 2131 64 SISTEMĀTIĶIS
     • 2131 67 ZOOLOGS
     • 2131 68 VIRUSOLOGS
     • 2131 69 HIPOLOGS
     • 2131 70 NEMATOLOGS
     • 2131 71 TOKSIKOLOGS
     • 2131 72 ĢEOGRĀFS
    • 2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti Apraksts
     PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
     "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti"

     Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

     Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

     – pētīt labības un lauka kultūras, attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu; brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; sniegt konsultācijas par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt konsultācijas cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski izmeklēt asins paraugus attiecībā uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās.
    • 2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti Apraksts
     PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
     "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti"

     Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie piedalās vides, tai skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

     Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

     – veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību pret apkārtējai videi kaitīgiem fizikāliem, ķīmiskiem, bioloģiskiem un citiem faktoriem; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus vides aizsardzības jomā; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tai skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
   • 214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus) Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)"

    Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

    Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

    atsevišķā grupa "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri";

    atsevišķā grupa "2142 Būvinženieri";

    atsevišķā grupa "2143 Vides inženieri";

    atsevišķā grupa "2144 Mehānikas inženieri";

    atsevišķā grupa "2145 Ķīmijas inženieri";

    atsevišķā grupa "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

    atsevišķā grupa "2149 Citur neklasificēti inženieri".

    Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" un minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas un:

    zina: vides aizsardzības jomā – fizikālos un ķīmiskos procesus, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētiku un dinamiku, to likumsakarības, vides aizsardzības un stāvokļa analīzes matemātiskās metodes, vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtību, darbības principus, optimizācijas un riska analīzes metodoloģiju, vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipus, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģiju, veicamo darbu tehnoloģiju būtību, vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūru, iekārtas, to darbības principus, lietošanas noteikumus, dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipus, vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģiju;

    zina: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūvi, to struktūrvienību uzdevumus un savstarpējo mijiedarbību, aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas procesu, nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehniku, gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas;

    prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas un:

    prot: vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, praktiski veikt vides parametru analīzes, veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju, izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus;

    prot: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – izmantot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai, savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus, identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, noteikt nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādāt drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.
   • 215 Elektrotehnoloģiju inženieri Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "215 Elektrotehnoloģiju inženieri"

    Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

    Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

    atsevišķā grupa "2151 Elektroinženieri";

    atsevišķā grupa "2152 Elektronikas inženieri";

    atsevišķā grupa "2153 Telesakaru inženieri".

    Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" un minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

    prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība.
   • 216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri Apraksts
    PROFESIJU MAZĀ GRUPA
    "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri"

    Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūras un topogrāfijas jomā.

    Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

    atsevišķā grupa "2161 Arhitekti";

    atsevišķā grupa "2162 Ainavu arhitekti";

    atsevišķā grupa "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri";

    atsevišķā grupa "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji";

    atsevišķā grupa "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki";

    atsevišķā grupa "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri".

    Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" un minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

    zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

    prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

    atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

    izglītība: augstākā izglītība.
  • 22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "221 Ārsti";

   mazā grupa "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti";

   mazā grupa "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

   mazā grupa "224 Ārstu palīgi";

   mazā grupa "225 Veterinārārsti";

   mazā grupa "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".
  • 23 Izglītības jomas vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

   mazā grupa "232 Profesionālās izglītības pedagogi";

   mazā grupa "233 Vidējās izglītības pedagogi";

   mazā grupa "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

   mazā grupa "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti".
  • 24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "241 Finanšu vecākie speciālisti";

   mazā grupa "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

   mazā grupa "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti".
  • 25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

   mazā grupa "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".
  • 26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti Apraksts
   Otrās pamatgrupas apakšgrupas "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

   mazā grupa "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

   mazā grupa "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

   mazā grupa "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

   mazā grupa "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

   mazā grupa "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".
 • 3 Speciālisti Apraksts
  PROFESIJU TREŠĀ PAMATGRUPA
  "3 Speciālisti"

  Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Speciālisti strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti";

  mazā grupa "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti";

  mazā grupa "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi";

  mazā grupa "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti";

  mazā grupa "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti";

  mazā grupa "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti";

  apakšgrupa "32 Veselības aprūpes jomas speciālisti";

  mazā grupa "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti";

  mazā grupa "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti";

  mazā grupa "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti";

  mazā grupa "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti";

  apakšgrupa "33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti";

  mazā grupa "331 Finanšu un matemātikas speciālisti";

  mazā grupa "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki";

  mazā grupa "333 Komercpakalpojumu speciālisti";

  mazā grupa "334 Administratīvie un specializētie sekretāri";

  mazā grupa "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti";

  apakšgrupa "34 Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti";

  mazā grupa "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti";

  mazā grupa "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti";

  mazā grupa "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti";

  apakšgrupa "35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti";

  mazā grupa "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti";

  mazā grupa "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti".
 • 4 Kalpotāji Apraksts
  PROFESIJU CETURTĀ PAMATGRUPA
  "4 Kalpotāji"

  Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijās nodarbinātie organizē, sistematizē, novērtē un glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, klientu informēšanu, lietišķu tikšanos organizēšanu. Kalpotāji strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā.

  Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "41 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori";

  mazā grupa "411 Iestāžu kalpotāji";

  mazā grupa "412 Sekretāri";

  mazā grupa "413 Kancelejas tehnikas operatori";

  apakšgrupa "42 Klientu apkalpotāji";

  mazā grupa "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "422 Klientu informētāji";

  apakšgrupa "43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki";

  mazā grupa "431 Uzskaites darbinieki";

  mazā grupa "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki";

  apakšgrupa "44 Citi kalpotāji";

  mazā grupa "441 Citi kalpotāji".
 • 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki Apraksts
  PROFESIJU PIEKTĀ PAMATGRUPA
  "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki"

  Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecus cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

  mazā grupa "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi";

  mazā grupa "512 Pavāri";

  mazā grupa "513 Viesmīļi un bārmeņi";

  mazā grupa "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji";

  mazā grupa "516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

  apakšgrupa "52 Tirdzniecības darbinieki";

  mazā grupa "521 Ielu un tirgus pārdevēji";

  mazā grupa "522 Veikalu pārdevēji";

  mazā grupa "523 Kasieri un biļešu pārdevēji";

  mazā grupa "524 Citi tirdzniecības darbinieki";

  apakšgrupa "53 Individuālās aprūpes darbinieki";

  mazā grupa "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi";

  mazā grupa "532 Individuālās aprūpes darbinieki";

  apakšgrupa "54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki";

  mazā grupa "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".
 • 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki Apraksts
  PROFESIJU SESTĀ PAMATGRUPA
  "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki"

  Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie audzē lauksaimniecības kultūras, novāc ražu, ražo lopkopības produkciju, audzē, apsargā un izmanto mežu, audzē un zvejo zivis, medī dzīvniekus.

  Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "61 Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki";

  mazā grupa "611 Kultūraugu audzētāji";

  mazā grupa "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  apakšgrupa "62 Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki";

  mazā grupa "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki";

  apakšgrupa "63 Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji";

  mazā grupa "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  mazā grupā "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji".
 • 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki Apraksts
  PROFESIJU SEPTĪTĀ PAMATGRUPA
  "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki"

  Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijās nodarbinātie savas speciālās zināšanas izmanto būvniecības, metālapstrādes un mašīnu apkalpošanas nozarēs, mašīnu un darbarīku ražošanā, veicot iespieddarbus, pārstrādājot produktus, kā arī ražojot izstrādājumus no auduma, ādas, māla, metāla, ziediem vai citiem materiāliem. Darbi tiek veikti ar rokām vai mehāniskām ierīcēm, ko izmanto fiziskā spēka un laika patēriņa samazināšanai, kā arī izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai. Šiem strādniekiem un amatniekiem jāzina ražošanas process, izmantojamie materiāli un ierīces, kā arī galaprodukta īpašības un lietojamība.

  Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "71 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemot elektriķus)";

  mazā grupa "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  apakšgrupa "72 Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki";

  mazā grupa "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki";

  apakšgrupa "73 Amatnieki un iespieddarbu strādnieki";

  mazā grupa "731 Amatnieki";mazajā grupā "732 Iespieddarbu strādnieki";

  apakšgrupa "74 Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki";

  mazā grupa "741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji";

  mazā grupa "742 Elektronisko un telesakaru iekārtu mehāniķi un labotāji";

  apakšgrupa "75 Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbu izgatavošanas un citi amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "754 Citi amatnieki un strādnieki".
 • 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri Apraksts
  PROFESIJU ASTOTĀ PAMATGRUPA
  "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri"

  Astotās pamatgrupas "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai automātiskās rūpnieciskās ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un pārvietojamās rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām atbilstoši noteiktām instrukcijām un tehnoloģijai.

  Astotās pamatgrupas "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "81 Rūpniecisko iekārtu operatori";

  mazā grupa "811 Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori";

  mazā grupa "812 Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori";

  mazā grupa "813 Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori";

  mazā grupa "814 Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "815 Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "816 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "817 Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "818 Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori";

  apakšgrupa "82 Montieri";

  mazā grupa "821 Montieri";

  apakšgrupa "83 Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji un celšanas iekārtu un mašīnu operatori";

  mazā grupa "831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "832 Transportlīdzekļu vadītāji";

  mazā grupa "833 Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji";

  mazā grupa "834 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "835 Kuģa klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki".
 • 9 Vienkāršās profesijas Apraksts
  PROFESIJU DEVĪTĀ PAMATGRUPA
  "9 Vienkāršās profesijas"

  Devītās pamatgrupas "9 Vienkāršās profesijas" profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži arī fizisku spēku.

  Devītās pamatgrupas "9 Vienkāršās profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "91 Apkopēji un palīgi mājas darbos";

  mazā grupa "911 Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi";

  mazā grupa "912 Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamu tīrīšanas darbu izpildītāji";

  apakšgrupa "92 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki";

  mazā grupa "921 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki";

  apakšgrupa "93 Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta strādnieki";

  mazā grupa "931 Raktuvju un būvniecības strādnieki";

  mazā grupa "932 Rūpniecības un citi strādnieki";

  mazā grupa "933 Transporta strādnieki un krāvēji";

  apakšgrupa "94 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki";

  mazā grupa "941 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki";

  apakšgrupa "95 Ielu strādnieki un ielu pārdevēji";

  mazā grupa "951 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "952 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)";

  apakšgrupa "96 Atkritumu savācēji un citu vienkāršo profesiju strādnieki";

  mazā grupa "961 Atkritumu savācēji";

  mazā grupa "962 Citi vienkāršo profesiju strādnieki".