gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma piemērošana

2011. gada 19.janvārī stājas spēkā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums regulē personas sociālo apdrošināšanu, ja tā dodas strādāt uz otru valsti, tiesības uz atsevišķiem pabalstiem, piemēram, bezdarbnieka pabalstu vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tomēr visbūtiskāk līgums ietekmē pensiju jomu.

Līgums paplašina to Latvijā dzīvojošo personu loku, kurām rodas iespēja saņemt pensiju par Krievijas periodiem. Tas galvenokārt attiecas uz Latvijas nepilsoņiem un Krievijas Federācijas (KF) pilsoņiem. Līgums neattiecas uz Latvijā dzīvojošiem trešo valstu pilsoņiem, tostarp uz visas bijušās PSRS pilsoņiem.

Katra valsts apdrošināšanas stāžu nosaka saskaņā ar saviem tiesību aktiem un pensiju piešķir tikai par savu apdrošināšanas stāžu. Tomēr ir jāievēro īpašie nosacījumi apdrošināšanas stāža noteikšanā par periodu līdz 1990.gada 31.decembrim. Līgums paredz, ka par darba un darbam pielīdzinātajiem periodiem, kas uzkrāti Latvijas vai Krievijas teritorijā līdz 1990.gada 31.decembrim pensiju piešķir tā puse, kurā ir personas dzīves vieta pensijas pieprasīšanas brīdī. Savukārt par darba un darbam pielīdzinātajiem periodiem pēc 1991.gada 1.janvāra pensiju nodrošina tā puse, kuras teritorijā periods ir uzkrāts.

Tiesības uz pensiju Latvijā dzīvojošām personām

Latvijas pensiju var pieprasīt personas, kurām Latvijas apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Latvijas apdrošināšanas stāžu veido arī darba un tam pielīdzinātie periodi Krievijā (līdz 31.12.1990.). Ja Latvijas apdrošināšanas stāžs ir pietiekams, lai tiesības uz Latvijas pensiju rastos, ņemot vērā tikai šo stāžu, un ir izpildīti arī pārējie pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi, tad piešķir pensiju. Turklāt, piešķirot Latvijas pensiju, tiek ievērots nosacījums, ka par šiem periodiem jau nav piešķirta citas valsts pensija.

Savukārt, ja Latvijas apdrošināšanas stāžs nav pietiekams, lai piešķirtu Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanai var izmantot apdrošināšanas periodu summēšanu, proti, ņemt vērā arī Krievijas apdrošināšanas periodus (pēc 01.01.1991.), ja tos ir apstiprinājis KF Pensiju fonds. Latvijas pensiju aprēķina tikai par Latvijas apdrošināšanas periodiem.

Ja Latvijas pensija ir piešķirta pirms līguma spēkā stāšanās dienas un Krievijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi (līdz 31.12.1990.) nav ņemti vērā Latvijas pensijas aprēķināšanā, tad šādu pensiju var pārskatīt, pamatojoties uz personas iesniegumu. Var būt nepieciešami arī dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas stāžu. Pensiju pārskatīs no nākošā mēneša, kas sekos iesnieguma iesniegšanas mēnesim.

Tiesības pieprasīt Krievijas pensiju

Latvijā dzīvojošās personas var pieprasīt arī Krievijas pensiju, ja tās ir sasniegušas Krievijā noteikto pensijas vecumu, vai arī var saņemt invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju par Krievijas apdrošināšanas periodiem, ja pastāv pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi.

Lai pieprasītu pensiju par Krievijas apdrošināšanas periodiem (pēc 01.01.1991.), personai jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā un jāiesniedz pensijas pieprasījums, dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Krievijas teritorijā, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai. Īpaša uzmanība jāpievērš iesniedzamo dokumentu un to kopiju kvalitātei, - tekstiem un zīmogiem jābūt skaidri salasāmiem. Saņemtais pieprasījums un dokumenti tiks nosūtīti KF Pensiju fondam izskatīšanai, kurš pieņems attiecīgo lēmumu. Ja tas ir nepieciešams, tiesību noteikšanā uz Krievijas pensiju izmanto arī Latvijas apdrošināšanas periodus. Tomēr pensiju aprēķina tikai par Krievijas apdrošināšanas periodiem.

Ja tiek piešķirta Krievijas pensija, tā tiek izmaksāta ar VSAA starpniecību vienu reizi ceturksnī. Pieprasījumā personai jānorāda savs konta numurs LR kredītiestādē, kur pārskaitīt pensiju.

Krievijas Federācijas pilsoņu pensijas

KF pilsoņiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt pensiju saskaņā ar iepriekš minētajiem līguma nosacījumiem, vai KF pilsoņa pensiju tikai saskaņā ar Krievijas nacionālo likumdošanu par darba un tam pielīdzinātajiem periodiem Latvijā un Krievijā. Šāda izvēle KF pilsonim ir jāizdara vienreiz un tā nav pārskatāma. Izvēli izdara, vēršoties VSAA nodaļā un aizpildot speciāli izstrādātu veidlapu.

Tiesības uz pensiju Krievijas Federācijā dzīvojošām personām

Saskaņā ar līgumu Krievijas iedzīvotāji iegūst iespēju pieprasīt Latvijas pensiju par darba vai tam pielīdzinātajiem periodiem Latvijas teritorijā pēc 1991.gada 1.janvāra, ja par šiem periodiem jau nav piešķirta Krievijas vai citas valsts pensija. Nepieciešamības gadījumā tiesības uz Latvijas pensiju var tikt noteiktas apdrošināšanas periodu summēšanas rezultātā.

Pensijas pieprasījums un dokumenti par apdrošināšanas stāžu ir iesniedzami KF Pensiju fondā, kurš tos nosūtīs VSAA izvērtēšanai. Ja personai ir tiesības uz Latvijas pensiju, to izmaksā vienu reizi ceturksnī ar KF Pensiju fonda starpniecību, kurš to pārskaita uz personas kontu KF kredītiestādē.

Pensijas izmaksa sakarā ar dzīves vietas maiņu

Līguma nosacījumi paredz, ka pensiju saņēmējam pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi Krievijā ir turpināma Latvijas pensijas izmaksa. Lai saņemtu pensiju Krievijā, pensijas saņēmējam pirms izbraukšanas ārpus Latvijas jāiesniedz VSAA nodaļā pieprasījums par Latvijas pensijas izmaksu Krievijā. Ierodoties jaunajā dzīvesvietā, personai jādeklarējas un jāvēršas KF Pensiju fondā ar iesniegumu, kurā jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese un savs konta numurs KF kredītiestādē, uz kuru pārskaitīt Latvijas pensiju. Tomēr Krievijā dzīvojošām personām nav tiesību saņemt līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirto piemaksu pie Latvijas vecuma vai invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, tādēļ, mainot pastāvīgo dzīves vietu, piemaksas izmaksa tiek pārtraukta.

Ja Krievijas pensijas saņēmējs pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, tad KF Pensiju fonds ar VSAA starpniecību turpina izmaksāt savu piešķirto pensiju.