gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

ieguldijums_darba_vide.png - 680.61 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" tuvojas noslēgumam. Kā viena no beidzamajām aktivitātēm tika īstenots pētījums „Projekta ''Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku'' rezultātu izvērtēšana".

Izvērtējuma mērķis bija noteikt veikto ieguldījumu nozīmīgumu, efektivitāti, lietderību un ilgtspēju, izvērtējot Projekta ieguldījumu sociālā eksperimenta par elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, īstenošanā. Izvērtējumā apkopota informācija par īstenotajām aktivitātēm un projekta sasniegtajiem rezultātiem, analizēta un novērtēta projekta īstenošanas rezultātu un līdzekļu izlietošanas efektivitāte, apzināta sociālā eksperimenta ietekme un novērtētas ilgtspējas perspektīvas, apkopoti secinājumi un piedāvāti ieteikumi.

Izvērtējuma ziņojumā secināts, ka:

  • Projekta ieviešana kopumā ir bijusi efektīva. Sasniegto rezultātu vērtība pārsniedz veiktos ieguldījumus, ir sasniegti iepriekš neplānoti rezultāti. Par galveno efektivitāti mazinošo faktoru uzskatāms lielais ar pakalpojuma sniegšanu saistīto administratīvo darbību apjoms. Kā efektivitāti veicinošs faktors minama projektā iesaistīto pušu mērķtiecība un ieguldījumi mērķa sasniegšanai.
  • Novērotās izmaiņas mērķa grupas situācijā daļā gadījumu ir tieši attiecināmas uz īstenotajām aktivitātēm. Izvērtējuma gaitā ir konstatēts darbinieku apmierinātības ar darba apstākļiem un darba laiku pieaugums, kas ir veicinājis darba un ģimenes dzīves saskaņošanu pakalpojuma saņēmējiem. Būtiskākās projekta rosinātās izmaiņas saistāmas ar darba devēju, darba ņēmēju, NVO, valsts un pašvaldību institūciju labāku izpratni par bērnu uzraudzības un drošības jautājumiem. Būtisks, sākotnēji neplānots projekta ieguvums ir pētījuma gaitā iegūtā informācija par mērķa grupu izvēli motivējošajiem faktoriem, īpaši bērnu labklājības, kognitīvās attīstības un drošības faktoru nozīmi lēmumu pieņemšanā.
  • Projekta īstenošanu un tā rezultātu sasniegšanu ietekmēja dažādi iekšēji un ārēji faktori, kas saistīti ar projekta vadībā iesaistītajiem cilvēkresursiem, izveidotajiem procesiem, sociāliem, juridiskiem un ekonomiskiem faktoriem. Viskritiskāk projekta rezultātus ietekmējis sarežģītais pakalpojuma sniegšanas modelis kombinācijā ar lielu administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm un iepirkuma procedūru pakalpojuma sniedzēju atlasei.
  • Projekta sākotnēji izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpe kopumā vērtējama kā augsta. Neskatoties uz neparedzēti zemo mērķa grupas atsaucību eksperimenta sākumposmā, aktivitāšu īstenošana ir noritējusi atbilstoši plānotajam, sasniedzot plānotos iznākumus. Projekta gaitā īstenotas arī papildus, iepriekš neplānotas aktivitātes. Projekta mērķi ir sasniegti daļēji, jo projekta gaitā gūtie secinājumi un rezultāti atšķiras no sākotnēji izvirzītajiem pieņēmumiem un plānotajiem ieguvumiem.
  • Sociālas inovācijas (eksperimenta) izmantošana politikas veidošanā atzīstama par ļoti pozitīvu un atbalstāmu praksi politikas veidošanā. Eksperimenta sagatavošanas posmā nepietiekama uzmanība pievērsta mērķa grupas esošo ieradumu un prakšu izpētei. Sākotnēji eksperimentam atvēlētais laika periods ir bijis pārāk īss, jo eksperimenta plānošanā nepietiekami ņemts vērā laiks, kas nepieciešams, lai mērķa grupa pierastu pie pakalpojuma un dalītos ar saskatītajiem ieguvumiem. 
  • Projekta rezultātu ilgtspējas perspektīvas kopumā ir augstas. Izvērtējuma gaitā ir konstatēta augsta rezultātu uzturēšanas, sistēmisku izmaiņu un zināšanu pārneses ilgtspēja īstermiņā (1-3 gadi). Rezultātu lietošanas ilgtspēja ir apmierinoša. Lielākie ilgtspējas riski ir saistīti ar atbildības sadalījumu politiskā līmenī un finanšu mehānismu pakalpojuma nodrošināšanai.

Vairāk par izvērtējuma rezultātiem iespējams lasīt šeit

 

2018.gada 8.martā Rīgā norisinājās starptautiska konference, kurā tika prezentēti projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" rezultāti. 

Nepieciešamība apvienot darbu un ģimenes dzīvi rada jautājumus, problēmas, izaicinājumus un dilemmas dažādām ieinteresētajām pusēm. Tāpēc pasākuma mērķis ir aicināt kopā starptautiskos un vietējos ekspertus, uzņēmējus, politiķus, valsts un reģionālās politikas veidotājus, pilsoniskās sabiedrības un pašvaldību pārstāvjus, lai kopīgi meklētu risinājumus ģimenes dzīves un darba līdzsvarošanas izaicinājumiem. 

Tāpēc konferences mērķis bija sekmēt darba-ģimenes līdzsvara politikas attīstību, attīstot jaunas iespējas un instrumentus īpaši tiem, kas strādā nestandarta darba laikā, kā arī attīstīt jaunus sadarbības instrumentus un formas starp valsts, privāto un pilsoniskās sabiedrības sektoru, iesaistoties informētības veicināšanas pasākumos.

Konferences laikā tika novērtēti sociālās intervences rezultāti; analizēti sabiedrības izaicinājumi nākotnes darba un ģimenes dzīves kontekstā; identificētas potenciālās nākotnes iespējas, ko rada darba laika modeļi ilgtspējīgam darbam; apskatīta sociālo inovāciju iespējamā nozīme bērnu aprūpes pakalpojumu sfērā nākamās paaudzes organizāciju un darba un dzīves politikas jomā. 

Konferencē piedalījās gan starptautiskie, gan vietējie eksperti, uzņēmēji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, valsts un reģionālās politikas veidotāji, pašvaldību pārstāvji un politiķi, lai kopīgi meklētu risinājumus darba un ģimenes līdzsvara izaicinājumiem.

Konferenci ar uzrunu atklāja labklājības ministrs Jānis Reirs, un tās laikā uzstājās vairāki referenti, tostarp EK pārstāve Irma Krysiak, EUROFOUND pētījumu vadītājs Jorge Cabrita, Jiveskiles (Jyväskylä, Somija) universitātes docente Mia Tammelin, Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors Ivars Vanadziņš, Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimeņu departamenta galvenā speciāliste Laura Viilup, Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers, labklājības ministra padomnieks Kārlis Eņģelis, portāla "mammamuntetiem.lv" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, uzņēmumu "Valmieras stikla šķiedra", "AirBaltic", Starptautiskā lidosta "Rīga", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ArtSmart pārstāvji un citi. 

Tiem, kam nebija iespēja piedalīties konferencē vai vērot to tiešraidē, ir iespēja to izdarīt, noskatoties konferences ierakstu šeit

Savukārt ar semināra dalībnieku prezentācijām iespējams iepazīties šeit

Labklājības ministrijas projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas un Valmieras pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.