Logo - ES fondu pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība

Labklājības ministrijas plānotais atbalsts sociālo izaicinājumu risināšanai labklājības jomā 2021. - 2027. gada plānošanas periodā

KĀ GALVENIE IZAICINĀJUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2021. - 2027. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ MINAMI:

 • Sabiedrības novecošanās un migrācija, kas rada kvalificēta darbaspēka trūkumu, spiediens uz sociālās aizsardzības sistēmas finansiālo ilgtspēju un adekvātumu;
 • Darba tirgus pārmaiņas, tai skaitā tehnoloģisko izmaiņu un digitalizācijas ietekme – nestandarta darba vietu pieaugums, kvalitatīvu darba vietu izaicinājumi (adekvāts atalgojums, droša, veselībai nekaitīga darba vide, sakārotas līgumattiecības, darba un ģimenes dzīves līdzsvars, sociālā aizsardzība, apmācību pieejamība);
 • Nodarbinātības iespēju un bezdarba reģionālās atšķirības un aktīvo nodarbinātības pasākumu pārklājums bezdarbniekiem;
 • Ienākumu nevienlīdzība, materiālā nenodrošinātība un augsts nabadzības risks (īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bezdarbniekiem, personām, kas dzīvo zemas darba intensitātes mājsaimniecībās);
 • Sociālo pakalpojumu nepietiekamā pieejamība (tostarp reģionāli) un vājā atbilstība cilvēku individuālām vajadzībām;
 • Mājokļu infrastruktūras tūkums dažādām mērķa grupām, tostarp bērniem no ārpusģimenes aprūpes, personām ar invaliditāti u.c iedzīvotāju grupām.

LAI PĀRVARĒTU MINĒTOS IZAICINĀJUMUS, sekmētu nodarbinātību, attīstītu sociālos pakalpojumus un nodrošinātu to pieejamību, kā arī veicinātu atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, 2021. - 2027. gada plānošanas periodā labklājības nozarē plānots Eiropas Savienības fondu finansējums kopumā 351 milj. EUR apmērā (Eiropas Sociālā fonda+ finansējums 325 milj. EUR un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 milj. EUR), sniedzot atbalstu:

 • Bezdarba mazināšanai (bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana, gados vecāku un darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto nodarbināto darbspēju saglabāšana un nodarbinātības paildzināšana, atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, EURES tīkla darbības nodrošināšana, NVA veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana mērķētākam atbalstam bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām);
 • Kvalitatīvām darba vietām (darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu praktiskās ieviešanas veicināšana, nereģistrētās nodarbinātības samazināšana un darba aizsardzības un darba tiesību uzraudzības un kontroles pilnveidošana, atbalsts ilgākam un labākam darba mūžam);
 • Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai (atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumos, diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās);
 • Invaliditātes prevencijai un seku mazināšanai, pilnvērtīgai dzīvei personām ar invaliditāti vai funkcionāliem ierobežojumiem, tai skaitā sabiedrībā balstītu pakalpojumu un citu atbalsta pakalpojumu attīstībai (sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība un sniegšana (deinstitucionalizācija), sociālo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības palielināšana, paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, inovāciju attīstība sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā, profesionāļu komandas atbalsts nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, speciālistu atbalsta komanda vecākiem uzreiz pēc smagas diagnozes vai pēc invaliditātes noteikšanas bērnam, atbalsts pieejamas dzīves vides veidošanai);
 • Iespēju nevienlīdzības mazināšanai, atbalsts ģimenēm, īpaši ģimenes locekļiem, kuri nonākuši noteiktās dzīves situācijās, ārpusģimenes aprūpes iespēju attīstība (ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu attīstība, atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai, prevencijas, diagnostikas un sociālās rehabilitācijas atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, atbalsts speciālistiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu);
 • Atbalsts iedzīvotājiem, risinot sociālas situācijas - sociālā darba attīstība pašvaldībās (supervīzijas sociālā darba speciālistiem, mentoru piesaiste sociālo dienestu jaunajiem darbiniekiem, atbalsts sociālā darba jomas profesionālās augstākās izglītības un tālākizglītības nodrošināšanā);

SOCIĀLO UN NODARBINĀTĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS VEICINĀŠANAI Atveseļošanās un noturības mehānisma 2021.- 2026. gadam ietvaros plānota reforma “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem, kuriem ir ierobežoti resursi un vienlaikus, kuriem ir augsts sociālās atstumtības risks, pieeju būtiski nepieciešamiem sociālajiem un nodarbinātības pakalpojumiem. Plānoto reformu atbalstošas investīcijas ietvertas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā 2021.- 2026.gadam:

 • Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaistei darba tirgū (mērķēti, secīgi un savstarpēji papildinoši atbalsta pasākumi, lai sekmētu iekļaušanos darba tirgū produktīvākās un labākas kvalitātes darba vietās, īpašu uzsvaru liekot uz pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides pasākumiem);
 • Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanai (valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi, atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai);
 • Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturības un nepārtrauktības nodrošināšanai (ilgstošas aprūpes institūciju pielāgošanai epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai, jaunu pašvaldību ģimeniskai videi pietuvinātu senioru aprūpes institūciju izveidei un esošo transformācijai par multifunkcionāliem sociālo pakalpojumu sniedzējiem);
 • Sociālās integrācijas kompetenču attīstības centra izveidei cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem drošumspējas veicināšanai (vides pieejamība, infrastruktūras attīstība pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, tehnoloģiju un materiāltehniskās bāzes pilnveide, īstenojot izglītības programmas, atbalsts speciālistiem darbam ar personām ar funkcionēšanas traucējumiem);
 • Prognozēšanas rīka izstrādei sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm (jauna, kvalitatīva prognozēšanas rīka izstrāde, kas ļaus veikt sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozes līdz nepieciešamajai detalizācijas pakāpei);
 • Atbalsts informācijas sistēmu pilnveidei (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības informācijas sistēmu modernizācija, Valsts datu analītikas un statistikas koplietošanas platformas izveide).

2021. - 2027. gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros arī plānots turpināt sniegt pārtikas un/vai pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajām personām.