Māla darbnīcas darba galds ar ES fondu logo stūrī

Labklājības nozares investīcijām 2021.—2027. gada plānošanas periodā kopumā plānots Eiropas Savienības fondu finansējums 363,5 milj. EUR apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) finansējums – 276,4 milj. EUR un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums – 32,6 milj un nacionālais līdzfinansējums 54,5 milj. EUR.

Eiropas Savienības fondu finansējums pieejams:

 1. Nodarbinātības veicināšanai:

  • Atvēlēti 38% no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes (139,4 milj. EUR, tai skaitā ESF+ 118,5 milj. EUR un nacionālais līdzfinansējums 20,9 milj. EUR).
  • Kopumā tiks īstenotas piecas investīciju programmas.
  • Projektus īstenos Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra, veidojot sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūciju Altum", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Darba drošības un vides veselības institūtu.
  • Investīcijas ir mērķētas uz aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu (tai skaitā karjeras konsultācijas, profesionālās piemērotības noteikšana, profesionālā izglītība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, neformālā izglītība, praktiskās mācības pie darba devēja, subsidētā nodarbinātība un darba vietu pielāgošana, reģionālā mobilitāte) bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām, dalību EURES tīklā, nodarbināto (darbspēju zaudēšanas riskam pakļautu un  gados vecāku personu) darba vides un darba apstākļu uzlabošanu, atbalstu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstībai.
 2. Pakalpojumu attīstībai:

  • Atvēlēti 49% no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes (178,7 milj. EUR, tai skaitā ESF+ 119,7 milj. EUR, ERAF 32,2 milj. EUR un nacionālais līdzfinansējums 26,8 milj. EUR).
  • Kopumā tiks īstenotas četrpadsmit investīciju programmas, tai skaitā četras atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.
  • Projektus īstenos Labklājības ministrija, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Bērnu aizsardzības centrs, Sabiedrības integrācijas fonds, pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi sociālo pakalpojumu sniedzēji un pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji ar lielāko mērķa grupas personu īpatsvaru un lielāko iedzīvotāju skaitu, biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, veidojot sadarbību ar Valsts administrācijas skolu, valsts sociālās aprūpes centriem un pašvaldībām, kas iesaistīsies izmēģinājumprojekta psihosociālā atbalsta sniegšanai īstenošanā.
  • Investīcijas ir mērķētas uz deinstitucionalizācijas turpināšanu, izveidojot trūkstošos obligātajā sociālo pakalpojumu groza pakalpojumus, kā arī īstenojot vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanas, ģimenes un darba dzīves saskaņošanas un ģimenes funkcionalitātes stiprināšanas pasākumus.
 3. Institūciju veiktspējas stiprināšanai:

  • Atvēlēti 13% no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes (45,4 milj. EUR, tai skaitā ESF+ 38,2 milj. EUR, ERAF 0,4 milj. EUR un nacionālais līdzfinansējums 6,8 milj. EUR).
  • Kopumā tiks īstenotas septiņas investīciju programmas.
  • Projektus īstenos Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Bērnu aizsardzības centrs un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, veidojot sadarbību ar Valsts administrācijas skolu.
  • Investīcijas ir mērķētas uz Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšanu un pakalpojumu modernizēšanu, speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu un sociālo pakalpojumu sniedzēju, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un to sniegto pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu, sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu.

Eiropas Savienības Kohēzijas programmā 2021.—2027. gadam plānotais atbalsts:

 1. Nodarbinātības veicināšanai:

 2. Pakalpojumu attīstībai:

 3. Institūciju veiktspējas stiprināšanai: