gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts finansētie un līdzfinansētie sociālie pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums un klienti

(mērķa grupa)

Krīzes situācijā

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā.

 

Pakalpojums paredzēts:

  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem,
  • bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem,
  • bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem,
  • pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (ar 1.un 2.grupas invaliditāti)
  • neredzīgām personām (ar 1.un 2.grupas invaliditāti).

 

Pakalpojums tiek sniegts esošajiem klientiem. Ir apturēta jaunu klientu ievietošana valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, izņemot bez vecāku gādības palikušu bērnu ievietošanu ārkārtas situācijās, nodrošinot karantīnas pasākumus.

Sniegtas rekomendācijas gan pakalpojuma sniegšanas organizācijas nodrošināšanai, gan epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, tai skaitā par karantīnas nodrošināšanu, liedzot apmeklētāju pieņemšanu, kā arī uz ārkārtējās situācijas laiku ierobežojot klientu brīvu pārvietošanos ārpus institūcijas teritorijas, skat. LM mājas lapas sadaļā „COVID-19”: -  http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683.

 

Līdzfinansējums dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem (DAC)

 

Mērķa grupa - personas ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskie un uzvedības traucējumi).

Ņemot vērā to, ka valsts nodrošina tikai līdzfinansējuma piešķiršanu, pakalpojums ir nodrošināms bezkontakta veidā. Nav šķēršļu dokumentu pieņemšanai, apstrādei, naudas pārskaitījumu veikšanai.

 

Pakalpojumu sniedzēji individuāli izvērtē savu iespēju nodrošināt pakalpojumus.

Līdzfinansējums grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Mērķa grupa – pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskie un uzvedības traucējumi).

Ņemot vērā to, ka valsts nodrošina tikai līdzfinansējuma piešķiršanu, pakalpojums ir nodrošināms bezkontakta veidā. Nav šķēršļu dokumentu pieņemšanai, apstrādei, naudas pārskaitījumu veikšanai.

 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes invaliditāti.

 

Mērķa grupa – personas ar redzes invaliditāti.

 

Klients pēc nepieciešamības pakalpojumus var saņemt gan dzīvesvietā, gan institūcijā.

Pakalpojums ar izmitināšanu netiek sniegts, pakalpojumi dzīvesvietā tiek sniegti attālināti un ievērojot drošības apsvērumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti.

 

Mērķa grupa – personas ar dzirdes invaliditāti.

Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

 

Pakalpojums ar izmitināšanu netiek sniegts, pakalpojumi dzīvesvietā tiek sniegti attālināti un ievērojot drošības apsvērumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.

 

Mērķa grupa – bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.

Latvijas Bērnu fonds turpina nodrošināt valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ievērojot piesardzības pasākumus, kā arī izmantojot iespēju nepieciešamības gadījumā konsultēt un atbalstīt klientus attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp vai citas iespējas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem (CTU).

 

Mērķa grupa – CTU.

Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

  • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;

-piespiedu darbs vai pakalpojumi;

  •  

-orgānu izņemšana.

Biedrība “Patvērums “Drošā Māja”” un biedrība “Centrs Marta” turpina sniegt valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kuras ir atzītas par cilvēku tirdzniecības upuri, ievērojot piesardzības pasākumus, kā arī izmantojot iespēju nepieciešamības gadījumā konsultēt un atbalstīt klientus attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp vai citas iespējas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem un pieaugušiem.

 

Mērķa grupa – no psihoaktīvajām vielām atkarīgas personas - bērni un pieaugušie. Bērniem arī lietotāji.

 

“Bērnu slimnīcas fonda” izveidotais “Pusaudžu resursu centrs” turpina sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jau esošajiem klientiem, ievērojot piesardzības pasākumus kā arī iespēju nepieciešamības gadījumā konsultēt un atbalstīt klientus attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp vai citas iespējas.

Jauniem klientiem šobrīd pakalpojums netiek piešķirts.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušajām personām, politiski represētajām personām, personām ar prognozējamu invaliditāti.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) ir pārtraukta valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana šīs mērķa grupas personām.

Profesionālās piemērotības noteikšana personām ar invaliditāti vai ar prognozējamu invaliditāti.

 

 

SIVA ir pārtraukta profesionālās piemērotības pakalpojumu sniegšana.

Profesionālā rehabilitācija personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti.

 

SIVA turpina sniegt izglītības pakalpojumu izglītojamajiem attālināti.

Tehnisko palīglīdzekļu (TPL) pakalpojums.

 TPL saņēmēju loku veido personas ar invaliditāti, bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un anatomiskiem defektiem. TPL nepieejamība kavē jebkuras personas no minētajām grupām integrāciju sabiedrībā un liedz iespēju patstāvīgi funkcionēt. TPL tiek izsniegti uz noteiktu periodu, turklāt tie nolietojas, kā rezultātā, arī personas, kuras jau ir saņēmušas TPL, vēršas pēc tiem atkārtoti. Pieprasījumu ietekmē arī personu, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte, skaita pieaugums, sabiedrības novecošanās u.c. faktori.

 

Pakalpojums tiek nodrošināts:  

1.Ierobežta klientu apkalpošana klātienē. Dokumentu pieņemšana notiek ar VAS "Latvijas pasts" starpniecību vai, nodrošinot dokumentu saņemšanu VTPC korespondences kastītēs;
2.Pārtraukti izbraukumi un mājas vizītes;
3.Pārtraukts funkcionēšanas novērtēšanas komisijas darbs;
4.Pārtraukta jaunu klientu uzaicināšana saņemt tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams nepārtrauktā ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Vieglo automobiļu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām  (personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem).

Mērķis- veicināt invalīdu integrāciju.

Pakalpojums tiek nodrošināts. Sniedzot pakalpojumu, tiks ievēroti drošības pasākumi.

Psihologa pakalpojumi personām līdz 18 gadiem, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte un kuras dzīvo ģimenē, kā arī to likumiskajiem pārstāvjiem.

Mērķis - sniegt atbalstu krīzes

situācijā, kas radusies saistībā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī, lai veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā.

Ņemot vērā to, ka valsts nodrošina tikai līdzfinansējuma piešķiršanu, pakalpojums ir nodrošināms bezkontakta veidā. Nav šķēršļu dokumentu pieņemšanai, apstrādei, naudas pārskaitījumu veikšanai.

Surdotulka pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām juridiskām un fiziskām personām.

Pakalpojums tiek sniegts, izvērtējot pakalpojuma sniegšanas akūto nepieciešamību, ievērojot drošības pasākumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām.

Mērķa grupa – pieaugušas personas, kas cietušas no vardarbības.

 

 

Pakalpojums ar izmitināšanu tiek sniegts samazinātā apjomā, piemēram, Latvijas Bērnu fonda krīzes centros, pakalpojumi dzīvesvietā tiek sniegti attālināti un ievērojot drošības apsvērumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbības veicējiem.

Mērķa grupa – pieaugušas personas, kas veikušas vardarbību.

 

Pakalpojumi dzīvesvietā tiek sniegti attālināti un ievērojot drošības apsvērumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbības veicējiem speciālistu apmācības un supervīzijas.

 

Pagaidām pakalpojumu sniegšana ir apturēta.

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.

Pakalpojums netek sniegts. Nokomplektētās grupas ir gaidīšanas režīmā, kad beigsies ierobežojumi un varēs uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība pakalpojumus (konsultācijas, teleaprūpe) attālināti sniedz 24/7. Klātienē pakalpojumu sniedz, ievērojot drošības pasākumus.

Sociālie pakalpojumi DI projekta ietvaros (ESF finansētie)

Daļa pakalpojumu sniedzēju ir pārtraukuši pakalpojumu sniegšanu, lai izvairītos no riskiem. Šobrīd netiek nodrošinātas atbalsta grupas, speciālistu konsultācijas, DAC, pamazām izsīkst sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT, jo vecāki baidās vest bērnus pie pakalpojumu sniedzējiem vai citi pakalpojumu sniedzēji (ārstniecības personas) ir apturējušas pakalpojumu sniegšanu.
 

Pašvaldības šobrīd turpina nodrošināt grupu dzīvokļa pakalpojumu, aprūpi mājās cilvēkiem ar GRT, sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem ar FT.

 

Lūgums pašvaldībām nodrošināt nepieciešamais atbalstu, t.sk. informatīvais, cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, neskatoties, ka līdzšinēji viņi ir saņēmuši sociālos pakalpojumus DI projektos.  

Sociālie pakalpojumi ESF projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Individuālā budžeta modeļa pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmēģinājumprojektā.

 

Pakalpojumu sniegšana ir atkarīga no pakalpojuma veida un pakalpojuma sniedzēja iespējas nodrošināt pakalpojumu, ievērojot drošības prasības katrā no pašvaldībām.Daļa pakalpojumu sniedzēju ir pārtraukuši pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu izmantošana strauji sarūk, jo pašas personas aizvien biežāk baidās apmeklēt pakalpojumus.Personām ir iespēja attālināti konsultēties ar izmēģinājumprojekta sociālo darbinieku. Personām, kuras saņem atbalsta personas pakalpojumu, tas ir pieejams, t.sk. attālināti, saņemot konsultācijas pa telefonu. Izvērtējot katru gadījumu individuāli, ja gan pakalpojuma sniedzējs, gan pati persona spēj vienoties, individuālās konsultācijas, ievērojot drošības prasības, ir pieļaujamas.

 

Seko mums