Par personu datu apstrādi

Jūsu privātums un datu aizsardzība Labklājības ministrijai (turpmāk - ministrija) ir ļoti nozīmīga. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par ministrijas veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta atbilstoši faktiskajām izmaiņām fizisko personu datu apstrādē.

1. Pārzinis

Labklājības ministrija
Reģistrācijas Nr.: 90000022064
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Tālrunis: 80205100
Fakss: 67276445
E-pasts: lm@lm.gov.lv

2. Saziņa jautājumos par personas datu aizsardzību

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:

(1) izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju;

(2) rakstot uz e-pastu: datu.aizsardziba@lm.gov.lv.

2.1.saziņai ar ministrijas datu aizsardzības speciālistu, variet rakstīt:

(1) izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, uz aploksnes veicot atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam";

(2) rakstot uz e-pastu: datu.aizsardziba@lm.gov.lv ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam".

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Ministrija apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, ministrijas tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par ministrijas rīcībā esošo personas datu drošību. Ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Ministrijā tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu ministrijas rīcībā esošos fizisko personu datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti.

Labklājības ministrijā tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, informācija par fiziskās personas izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, profesionālo darbību, politisko piederību, piederību arodbiedrībām, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu, veselību un citi personu identificējoši dati (piem., fotoattēls) atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Labklājības ministrija nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Ministrija, lai izpildītu tās uzdevumus, cita starpā, izstrādā un realizē arī dažādus pilotprojektus, kuru ietvaros var tikt veikta tāda fizisko personu datu apstrāde, kas nepieciešama katra konkrēta pilotprojekta mērķa sasniegšanai. 

Ciktāl tas ir iespējams, statistikas veidošanai personu dati iepriekš tiek anonimizēti.

Drošības pasākumu un kārtības nodrošināšanai ministrijas ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana.

Ministrija pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Jūsu un ministrijas tiesisko interešu ievērošanu, kārtības un drošības nodrošināšanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā un tās piegulošajā teritorijā.

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem. Galvenokārt ministrijā personu datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta c) un e) punktu, t.i., apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uz ministriju attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot ministrijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Ministrijā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm (piem., Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts kontrole, Iepirkumu uzraudzības birojs), tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām ministrija rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz likumu "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un savstarpējo sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos", ministrija nodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Trešā valsts, uz kuru personas dati tiek nodoti: Amerikas Savienotās Valstis.

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu ministrijas leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem (pierādījumu nodrošināšana par iepriekš veikto datu apstādi, pieņemtā lēmuma leģitimitāti u.c.).

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, ministrija to izvērtēs un uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Ministrija izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā katru darbdienu plkst. 08.15-17.00, ar pārtraukumu plkst. 12.15-12.45, piektdienās plkst. 08.15-16.00, ar pārtraukumu plkst. 12.15-12.45;

2) nosūtot parakstītu iesniegumu pa pastu uz adresi: Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331;

3) iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

4) iesniedzot iesniegumu ar portāla www.latvija.lv starpniecību (sadaļā “Iesniegums iestādei”).

Saņemot Jūsu iesniegumu, ministrija izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

Ja apmeklējat ministriju, piedalāties ministrijas rīkotajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam iepriekš par to informēt sazinoties ar norādīto pasākuma atbildīgo vai ministriju.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar ministrijas Jūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties ministrijā, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un ministrija pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.

Valsts kancelejas vadītā projekta rezultātā ir izstrādāta valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienota platforma. Platformas pārzinis ir Valsts kanceleja, kas atbild par platformas kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu (ar detalizētāku informāciju variet iepazīties šeit: https://www.mk.gov.lv/timeklvietnes )

Vienotajā platformā ietilpst arī Labklājības ministrijas tīmekļa vietne (mājas lapa). Līdz ar to Labklājības ministrija ir vietnes saturiskais veidotājs un atbild par tajā ievietoto informāciju, savukārt Valsts kanceleja ir atbildīga par datiem, kas tiek vākti, apmeklētājiem lietojot šo tīmekļa vietni. Tādējādi zemāk varat iepazīties ar Tīmekļvietnes vienotās platformas pārziņa – Valsts kancelejas - privātuma politiku:

Sīkdatnes

Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts kancelejai ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura lūgta Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un piekrituši attiecīgo datu apstrādei.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem (par konkrētas iestādes veikto datu apstrādi lasiet tās privātuma politikā).

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nokļūst nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā Jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi Jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

  • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
  • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
  • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
  • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvajiem aktiem fizisko personu datu pienācīgā aizsardzībā.

Personas datus tiek apstrādāti, tostarp uzglabāti, līdz tiek sasniegts to apstrādes nolūks vai zudis pamats to apstrādei. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas . Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejas kontaktpersonu datu apstrādes jautājumos Aldi Apsīti, e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka pārzinis pārkāpj Jūsu tiesības un brīvības, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.