gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

1.oktobris
Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 

4.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8.oktobris
Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

9.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 

26.oktobris
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

30.oktobris
•Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums „Dzimumu līdztiesība un jaunatne: digitalizācijas iespējas un riski”
•Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju
-sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs