gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

5.novembris

Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

9.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13.novembris

  • Eiropas Jauniešu foruma vadītāja vietnieka prezentācija
  • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

14.novembris

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

15.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

21.novembris

Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

26.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga