gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Gada pārskats 2002.gads

Cienījamie lasītāji!

Klajā ir nācis ikgadējais Labklājības ministrijas publiskais pārskats. Labklājības ministrijas 2002.gada pārskata mērķis ir sniegt informāciju par ministrijas paveikto iepriekšējā gada laikā un labklājības nozares attīstības tendencēm kopumā.

2002.gads Labklājības ministrijai ir bijis pārmaiņām bagāts, tādēļ savā ziņā īpašs ir arī šī gada pārskats. Šī gada sākumā notikušās izmaiņas valsts pārvaldē ieviesa korekcijas arī ministrijas kompetences jomās - uzsverot veselības aprūpi kā valstiski prioritāru jomu, tika izveidota Veselības ministrija. Tādejādi Labklājības ministrijas pārziņā pašreiz ir sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, darba un dzimumu līdztiesības jomas.

Šajā gadā būtiskākās pārmaiņas skāra sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nozares attīstību. 2002.gada 31.oktobrī Saeimā tika pieņemts Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likums, kurā ir skaidri noteikti sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principi.

Domājot par vistrūcīgākajiem mūsu valsts iedzīvotājiem, tika izstrādāta arī garantētā minimālā ienākuma līmeņa sistēma, kas šobrīd tiek ieviesta. Manuprāt, tieši normatīvo aktu sistēmas sakārtošana ir pirmais solis, lai attīstītu palīdzības iespējas cilvēkiem, kuriem tās ir visvairāk nepieciešamas.

Darba jomā jāatzīmē, ka pārskata gadā spēkā stājās Darba likums. Tā īstenošana ietekmē ikvienu sabiedrības locekli un tādēļ ir izraisījusi arī plašas diskusijas sabiedrībā. Labklājības ministrija vienmēr ir domājusi, kā dažādu jautājumu risināšanā iesaistīt pēc iespējas vairāk sadarbības partneru, lai galarezultāts būtu pēc iespējas atbilstošāks un pieņemamāks visiem. Arī šajā gadījumā pēc pusgada tika pieņemti pirmie grozījumi, lai uzlabotu likumu. Nozīmīgs solis ir arī noteiktie pamatprincipi minimālās darba algas samaksas pieaugumam un tempiem, lai veicinātu iedzīvotāju labklājības līmeņa pakāpenisku paaugstināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Sociālās apdrošināšanas jomā ir veikti likumdošanas uzlabojumi, lai atrisinātu pārpratumus, kas gadu garumā ir radījuši neskaidrības, nosakot atsevišķā likumā valsts sociālo pabalstu veidus, personu loku, kurām uz tiem ir tiesības, kā arī pabalstu nosacījumus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Lai sagatavotos darbam ar Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem, 2002.gadā Labklājības ministrija aktīvi līdzdarbojās Attīstības plāna izstrādē. Šis darbs ir pamats, Eiropas Sociālā fonda piesaistei, kas nodrošinās nodarbinātības veicināšanu un sociālās atstumtības mazināšanu nākotnē.

Ceru, ka iegūtā informācija Jums būs noderīga un vēlos pateikties visiem ziņojuma tapšanā iesaistītajiem darbiniekiem, kuru kopīgā darba rezultāts ir nodots jūsu vērtējumam!

Dagnija Staķe
Labklājības ministre