gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Kā viens no nozīmīgākajiem notikumiem pārskata gadā jāmin 1997. gadā uzsāktā Labklājības ministrijas un Pasaules Bankas īstenotā Labklājības sistēmas reformas projekta pabeigšana. Reformas laikā tika būtiski mainīta sociālās drošības sistēmas struktūra un mērķi, tās rezultātā:

  • izveidota valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, kas balstās uz personificētu sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaiti un ņem vērā riska iestāšanās iespējamību;
  • izveidota uz klienta vajadzību izvērtēšanu balstīta sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma, nostiprināta uz ienākumu testēšanas principu balstīta sociālās palīdzības pabalstu sistēma;
  • ievērojami paaugstinājusies Labklājības ministrijas un projekta īstenošanā iesaistīto pušu administratīvā kapacitāte;
  • pilnveidojusies labklājības jomā sniegto pakalpojumu kvalitāte un atbilstība klienta vajadzībām;
  • paaugstinājusies sabiedrības informētība par sociālās drošības jautājumiem.

Reformas projekta ieviešana ir devusi nozīmīgu pieredzi liela apjoma projektu vadībā un administrēšanā, kā arī parādīja sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas politikas izstrādē un ieviešanā nepieciešamību un svarīgumu. Sociālās drošības tiesisko un institucionālo sistēmu var uzskatīt par izveidotām.

Gan Pasaules Bankas eksperti, gan Latvijas puses atbildīgās institūcijas un speciālisti, novērtējot reformas rezultātus, ieguvumus un vājās vietas, uzsver tā savlaicīgumu un politisko un sabiedrisko aktualitāti un projektā noteiktos mērķus un uzdevumus uzskata par sasniegtiem.

Pārskata periodā spēkā stājās normatīvie akti, kas pilnveidoja un paplašināja sociālās drošības sistēmas ietvaros sniegtos pakalpojumus, piemēram, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. Lai palielinātu iedzīvotāju sociālo aizsardzību un mazinātu sociālo atstumtību, 2003. gadā tika paaugstināti valsts sociālo pabalstu apmēri (valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu), kā arī pilnveidota valsts sociālo pabalstu sistēma, atceļot 50% ierobežojumu vienas kalendāra dienas sociālās apdrošināšanas iemaksu algai, ko ņem par pamatu maternitātes, paternitātes, slimības un apbedīšanas pabalsta aprēķināšanai.