gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Cienījamie lasītāji!

Klajā ir nācis Labklājības ministrijas 2004. gada publiskais pārskats, kurā ir apkopota informācija par būtiskākajām aktualitātēm un paveikto labklājības jomā, atspoguļojot šīs nozares attīstības tendences.

Lai arī 2004. gadā valdības maiņa bija vērojamas trīs reizes, tas būtiski neietekmēja darba gaitu - tika izstrādātas un realizētas nozīmīgas izmaiņas, kas arvien sekmē sabiedrības labklājības celšanos. Šajā gadā būtiskākās pārmaiņas skāra valsts sociālo pabalstu jomu, jo tika sperts nozīmīgs solis ģimeņu ar bērniem līdz 2 gadu vecumam labklājības veicināšanā, no 2004. gada 1. oktobra trīs reizes palielinot bērna piedzimšanas pabalstu. Tāpat pārskata gadā izstrādātā un valdībā apstiprinātā koncepcija, kas stājās spēkā ar 2005. gada 1. janvāri, nosaka jauno bērna kopšanas pabalsta noteikšanas kārtību, tādējādi vecākiem sniedzot lielāku atbalstu bērna kopšanā un audzināšanā. No valsts budžeta šim mērķim papildus bija nepieciešami gandrīz 20 miljoni latu.

Valsts sociālā apdrošināšanas jomā, domājot par to, kā sekmēt straujāku zemo pensiju paaugstināšanu, tika mainīta pensiju indeksācijas kārtība, kurā apmēra ziņā nelielajām pensijām papildus patēriņa cenu izmaiņām tika ņemti vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Indeksācijas rezultātā 2004. gadā pensijas vidēji palielinājās par gandrīz 9 latiem.

Jāatzīmē, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā īpaša uzmanība tika pievērsta sociālās atstumtības mazināšanas politikai, jo tika izstrādāts Latvijas Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai. Tajā ir definēti valsts līmenī realizējamie mērķi, lai, sadarbojoties valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzlabotu tādu sociālās atstumtības iedzīvotāju grupu kā, piemēram, invalīdu, bezdarbnieku, dzīves līmeni un sekmētu viņu pilnvērtīgu iesaistīšanos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē.

 Savukārt darba jomā liela uzmanība tika pievērsta nelegālās nodarbinātības mazināšanai, subsidēto darba vietu izveides attīstībai bezdarbniekiem bez profesionālās izglītības, tādējādi attīstot aktīvos nodarbinātības pasākumus valstī. Nevar nepieminēt arī Nodarbinātības valsts aģentūras realizēto skolēnu nodarbinātības projektu vasaras brīvlaikā, kas skolēniem ļauj iegūt ne tikai papildienākumus, bet arī savu pirmo darba praksi.

Dzimumu līdztiesības jomā tika izstrādāta un valdībā apstiprināta Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005. - 2006. gadam, veicinot dzimumu līdztiesības īstenošanu un tās principa integrēšanu visās politikas un sabiedriskās dzīves jomās.

Ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) ir veiktas nepieciešamās aktivitātes, lai nodrošinātu arī Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL un Eiropas Sociālā fonda ieviešanas procesu, jo ES struktūrfondi ir būtisks atbalsts dažādu labklājības nozares projektu līdzfinansēšanā.

Ceru, ka iegūtā informācija Jums sniegs sociālās jomas attīstības atspoguļojumu.  Pateicos visiem ziņojuma tapšanā iesaistītajiem darbiniekiem, kuru kopīgā darba rezultāts ir nodots jūsu vērtējumam.

Dagnija Staķe 
Labklājības ministre