gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Cienījamo lasītāj!

Atskatoties uz aizvadītajā gadā paveikto, ar gandarījumu jāsecina, ka šogad Labklājības ministrijai ir izdevies veiksmīgi realizēt plānoto.

Taču mums kopīgi jāstrādā, lai palielinātu sabiedrības labklājību, apmierinātību ar dzīvi un samazinātu sociālo nevienlīdzību. Šīs ieceres iespējams realizēt, pirmkārt, veicot pasākumus iedzīvotāju konkurētspējas palielināšanai darba tirgū, nelegālās nodarbinātības mazināšanai un darba aizsardzības jomas attīstībai.

2007. gadā nodarbinātības jomā realizēti vairāki būtiski pasākumi, veicinot atsevišķu iedzīvotāju grupu ātrāku atgriešanos darba tirgū. Uzsākta profesionālā apmācība bezdarbniekiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, nodrošinot bērnu pieskatīšanu, kā arī uzsākti īpaši pasākumi integrācijai darba tirgū bezdarbniekiem - personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot psihologa, ergoterapeita, sociālā pedagoga un darbaudzinātāja pakalpojumu pieejamību.

No 2007. gada 1. septembra Nodarbinātības valsts aģentūrai pievienota Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, līdz ar to konsultatīvais un metodiskais darbs klienta virzībā darba tirgū var notikt „vienas pieturas aģentūras" principa ietvaros.

Organizējot pasākumus nodarbinātības jomā, savstarpējās diskusijās starp Labklājības ministriju, sociālajiem partneriem un, valdību panākta vienošanās, ka, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, minimālā mēneša darba alga noteikta 160 latu apmērā (2007. gadā - 120 lati).

Nopietns darbs ieguldīts nelegālās nodarbinātības mazināšanā. Pateicoties Valsts darba inspekcijas aktīvam darbam, kā arī, iespējai palielināt inspektoru skaitu, kas norīkoti darbam ar nelegālo nodarbinātību, 2007. gadā izdevies atklāt par 61% vairāk ēnstrādnieku.

Jāmin, ka 2007. gadā, pieņemta virkne lēmumu, iniciētas izmaiņas likumdošanā, kas uzlaboja, vai arī nākotnē uzlabos situāciju vairākām iedzīvotāju mērķa grupām. 

Nozīmīga Labklājības ministrijas darbības mērķa grupa ir pensionāri. Esmu gandarīta, ka 2007. gadā 373 505 pensionāriem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, tika piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas. Jāatzīmē, ka pensijas regulāri tiek indeksētas un 2007. gadā indeksācijas rezultātā vecuma pensijas vidēji paaugstinājās par 18,44 latiem, bet invaliditātes pensijas par 15,62 latiem. Piesaistot papildus finansējumu ir izdevies 33,6 tūkst. pensionāriem, kas strādāja laikā no 01.01.2000. līdz 19.03.2002, izmaksāt ieturēto pensijas daļu.

Nozīmīgi pasākumi vērsti uz invalīdu situācijas uzlabošanu: 2007. gadā sagatavota normatīvā bāze, lai ar 2008. gada 1. janvāri nodrošinātu jaunu valsts sociālo pabalstu 100 latu apmērā invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Tāpat izstrādāts normatīvs pamatojums, lai nodrošinātu bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēra trīskāršu paaugstināšanu līdz 150 latiem mēnesī.

2007. gadā Labklājības ministrijai izdevies panākt finansējuma palielinājumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Turpinās darbs pie ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas un jaunu pakalpojumu attīstības. 2007. gadā veikti valsts sociālās aprūpes centru remontdarbi, turpināta uzsāktā grupu māju un pusceļa māju izveide, uzsāktu jaunu pakalpojumu veidu - pusceļa māju un grupu dzīvokļu sniegšana.

Lai atvieglotu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējas invalīdiem, Ventspilī darbu uzsāka jaunā Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle, kurā invalīdi var saņemt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, kā arī ergoterapeita konsultācijas. Turklāt aizvadītajā gadā, Labklājības ministrijai izdevies panākt papildu finansējuma novirzīšanu tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

2007. gadā izstrādāts un 11. decembrī Ministru kabinetā akceptēts likumprojekts „Invaliditātes likums", kurš paredz pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, mazināt invaliditātes radītās sekas un veikt preventīvo darbu invaliditātes risku novēršanai.

Ministrija veikusi pasākumus ģimeņu un bērnu situācijas uzlabošanai. Ieviests jauns valsts sociālās apdrošināšanas pabalsts - vecāku pabalsts. Līdz ar to vienam no nodarbinātiem vecākiem ar 2008. gadu būs iespējams saņemt pabalstu par bērna kopšanu līdz 1 gadam apmērā, kas ir līdzvērtīgs viņa iepriekšējiem ienākumiem pēc nodokļu nomaksas.

Pagājušais gads zīmīgs arī ar uzsākto papildus atbalstu pašvaldībām, piešķirot finansējumu atalgojuma daļējai nodrošināšanai tiem pašvaldību sociālajos dienestos vai domēs/padomēs strādājošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri veic sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem.

Savukārt, lai veicinātu dzimumu līdztiesības īstenošanu, izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināta „Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007. - 2010. gadam", kas ietver plašas sabiedrības izglītojoši informatīvos pasākumus, darba un privātās dzīves saskaņošanas iespēju uzlabošanu, dzimumu līdztiesības politikas pilnveidošanu.

2007. gadā veiksmīgi turpināts darbs pie 2004. - 2006. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu apguves un veikti sagatavošanās pasākumi jaunā 2007. - 2013. gada plānošanas perioda līdzekļu apguvei.

Atskatoties uz 2007. gadu un novērtējot padarīto, vēlos izteikt pateicību Labklājības ministrijas darbiniekiem un uzsvērt, ka mums kopā jāstrādā, lai radītu iespējas cilvēkam, ģimenei, privātajam sektoram, pašvaldībām, nevalstiskajam sektoram - visiem, kuri veido labklājību un paši ir sociālās drošības tīkla sastāvdaļas.

Labklājības ministrijai jāveicina partnerības izveide, jāsekmē tās stabilitāte, jāuzņemas ierosinātāja un koordinētāja loma.

Ar savu darbu veicināsim izpratni, ka sociālā labklājība ir kopīga valsts, pašvaldību, privāto, nevalstisko organizāciju, ģimeņu un, ikviena cilvēka dalīta atbildība un kopīgs ieguvums! 

Iveta Purne, 
Labklājības ministre