gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Godātais lasītāj!

Viens no attīstības un iedzīvotāju labklājības garantiem ir valsts sociālās drošības sistēma. Lai gan 2008. gada nogalē iezīmējās valsts ekonomiskās attīstības lejupslīde, sociālās drošības un darba attiecību jomā ir izdevies īstenot virkni nozīmīgu pasākumu.

Sociālās politikas attīstībā Latvijā 2008. gadā vērojami dzīves kvalitātes noturēšanas risinājumi, kas saistīti gan ar sociālās apdrošināšanas un valsts pabalstu politiku, gan ar spēju elastīgi reaģēt uz pārmaiņām darba tirgū.

2008. gadā Labklājības ministrija ir turpinājusi, konsekventu virzību uz pietiekamu pensiju nodrošināšu iedzīvotājiem. Ir palielināta piemaksa pie vecuma pensijas, kā arī paplašināts piemaksas saņēmēju loks.

Rūpējoties par ģimenes labklājību, kā arī iespējām apvienot darba un ģimenes dzīvi, pārskata periodā ir izdevies uzsākt divu jaunu pakalpojumu īstenošanu - vecāku pabalsta un pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķiršanu un izmaksu.

Reaģējot uz pārmaiņām darba tirgū, cilvēkiem bezdarba situācijā ir sniegta iespēja iesaistīties savai kvalifikācijai, darba pieredzei un zināšanām atbilstošos pasākumos. Ir uzsākta tādu jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošana kā apmācības pie  darba devēja, darba izmēģinājumi, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, kā arī kompleksie atbalsta pasākumi, kas aptver plašāku bezdarbnieku loku.

Domājot par darba ņēmēju drošību darba vietā, 2008. gadā pilnveidota normatīvo aktu sistēma darba aizsardzības jomā, tādējādi motivējot darba devējus pievērst lielāku uzmanību darba aizsardzības pasākumu ievērošanai.

2008. gadā, parakstot ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām",  Latvija ir pievienojusies 126 pasaules valstīm, tādējādi apliecinot arī starptautiskajā līmenī valsts gatavību atzīt personu ar invaliditāti vienlīdzību likuma priekšā un tiesības uz visām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka pagājušajā gadā ir sekmīgi pabeigtu ES struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda apguve, nodrošinot finansējuma apguvi no nozarei piešķirtā apjoma 100% apmērā. Domājot par sociālās jomas attīstības iespējām nākotnē, uzsāktu ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada plānošanas perioda īstenošana, kas būs nozīmīgs atbalsts sociālās politikas īstenošanai turpmākajos gados.

Labklājības ministrs, 
U.Augulis