gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Vai darba devējs var saņemt atbalstu, pieņemot darbā bezdarbnieku ar invaliditāti, ja tam nav nepieciešama subsīdija bezdarbnieka darba algai?

Nodibinot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, darba devējam un bezdarbniekam ar invaliditāti ir tiesības saņemt:

  • ikmēneša dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī;
  • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (tai skaitā piegādei un uzstādīšanai), lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai;
  • surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti.

Ja nepieciešams darba devēja atbalsts vai darba vietas pielāgošana, darba devējs to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Savukārt ja nepieciešams surdotulka, atbalsta personas vai citu speciālistu atbalsts, bezdarbnieks ar invaliditāti to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Minētais atbalsts pieejams neatkarīgi no tā, vai darba devējam tiek nodrošināta subsīdija bezdarbnieka darba algai. Darba devējs un bezdarbnieks var izvēlēties, kuri no minētajiem trim atbalsta pasākumiem būtu pieprasāmi.

Informācija par Pasākumu noteiktām personu grupām bez darba algas dotācijas bezdarbniekiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.