gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ceturtdien, 25. aprīlī, Labklājības ministrijā notika Bērnu lietu sadarbības padomes sēde, kuras laikā tika apspriesti un noteikti turpmākie soļi, kā uzlabot bērnu aizsardzības sistēmu Latvijā. Ir svarīgi, lai augstākajā līmenī īstenotu Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprinātās bērna pamattiesības dzīvot labvēlīgā sociālā vidē, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību.

Sēdē tika uzsvērts, ka jāturpina strādāt gan pie prevencijas, gan pie ģimeniskas vides veidošanas bērniem, kas izņemti no ģimenēm. Risinājums nav vienkāršs, jo atbildība par to valstī ir sadrumstalota vairāku ministriju un pašvaldību starpā. Tādējādi ir nepieciešams stiprināt sadarbību atbildīgo institūciju starpā, lai sadarbība tiktu īstenota vienveidīgi un mērķēti, un vienlaikus, ievērojot bērna labākās intereses.

Padomes misija būs sekot, lai, valsts un pašvaldību politiku plānojot un projektus īstenojot, uzmanības, rīcības un atbildības centrā būtu bērns.

Sēdē tika skatīts adopcijas tiesiskā regulējuma izvērtējums, kā arī patlaban ļoti aktuālais jautājums par iespējamiem risinājumiem, kā mazināt emocionālo vardarbību (ņirgāšanos) bērnu starpā izglītības iestādēs un nepieciešamo profesionāļu atbalstu.

Padomes uzdevums ir izvērtēt iesaistīto institūciju un organizāciju priekšlikumus un viedokļus ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos, sniegt priekšlikumus politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, kā arī izvērtēt pašvaldību izveidoto bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu sniegtos ieteikumus uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Padomes sastāvu veido nevalstiskās organizācijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas,  Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes lietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas,  Pārresoru koordinācijas centra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji un nozares eksperti.