gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ārzemnieku nodarbināšana 

Ja darba devējs neatrod piemērotu darbinieku Latvijā vai kāda no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, viņam ir tiesības piesaistīt darbiniekus arī no trešajām valstīm. To var darīt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Ārzemnieku var nodarbināt, pamatojoties:

  • uz noslēgtā darba līgumu pamata;
  • uz cita civiltiesiska līguma pamata (piemēram, uzņēmuma līguma).

Ja darba devējs Latvijā vēlas nodarbināt ārzemnieku uz darba līguma pamata, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē piesaka brīvu darba vietu. Pēc darba vietas pieteikšanas tai jābūt brīvai ne mazāk par mēnesi līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam. Papildus informācija par brīvo darba vietu pieteikšanu pieejama NVA mājas lapā.

Darba devējam nav jāpiesaka aģentūrā brīva darba vieta, ja ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu vai ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza kā komercreģistrā reģistrētam individuālajam komersantam, valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbinātai personai.

Ārzemnieka tiesības uz nodarbinātību apliecina ieraksti vīzā vai uzturēšanās atļaujā, neizsniedzot atsevišķu dokumentu (darba atļauju).

Tiesību uz nodarbinātību piešķiršanas kārtību nosaka 2014.gada 28.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 55 „Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu", kā arī citi saistītie normatīvie akti, ar kuriem sīkāk varat iepazīties PMLP mājas lapā.

Svarīgi ievērot šādus 2014.gada 28.janvāra MK noteikumu Nr.55 nosacījumus:

1. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, PMLP piešķir tiesības uz nodarbinātību atbilstoši vīzas derīguma termiņam, bet ne ilgāk par pārvaldes apstiprinātajā ielūgumā norādīto termiņu.

2. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, un viņam ir izsniegta ilgtermiņa vīza, PMLP priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var pieņemt lēmumu piešķirt tiesības uz nodarbinātību atbilstoši vīzas derīguma termiņam, ja tas atbilst starptautiskajām saistībām vai Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu, humāniem apsvērumiem vai būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem.

3. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, PMLP piešķir tiesības uz nodarbinātību (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam pantā minētajām atsevišķu personu kategorijām.

4. Ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt pie vairākiem darba devējiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena darba devēja, ārzemniekam nepieciešams saņemt tiesības uz nodarbinātību katrā darba veidā.


Lai iegūtu detalizētāku informāciju par ārvalstnieku nodarbināšanu un veicamajām administratīvajām procedūrām, aicinām sazināties ar PMLP.