gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra uzņēmumā

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.pantu darba devējam ir pienākums uzņēmumā izveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru - norīkot vai pieņemt darbā vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus ar atbilstošu izglītību vai arī piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus - kompetento institūciju vai kompetento speciālistu darba aizsardzības jautājumos.

Darba aizsardzības likuma 1.panta 3.punktā ir noteikts, ka darba aizsardzības speciālists ir nodarbinātais, kura pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par darba aizsardzības speciālistu darba devējs var norīkot kādu no jau esošajiem darbiniekiem, kas šos pienākumus veic papildus saviem tiešajiem pienākumiem, vai arī pieņemt darbā atsevišķu darbinieku, kas visu darba laiku velta darba aizsardzības jautājumu risināšanai.

Atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbības veida katrā uzņēmumā individuāli jāizvērtē, vai visus darba aizsardzības speciālista pienākumus var paveikt viens darbinieks, vai arī nepieciešams norīkot vai pieņemt darbā vairākus speciālistus. Ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem, darba aizsardzības speciālista pienākumus var veikt pats darba devējs, ja vien viņš ir ieguvis atbilstošu apmācību darba aizsardzības jautājumos. Ja uzņēmumā iekšēji organizatorisko struktūru nevar izveidot, darba devējs var piesaistīt kompetento institūciju vai kompetento speciālistu, kas sniedz pakalpojumus darba aizsardzībā (ārpakalpojumus). Tomēr ir uzņēmumi, kuros kompetenta institūcija ir jāpiesaista obligāti.

Pastāv atšķirības organizatoriskās struktūras izveidē atkarībā no uzņēmumā nodarbināto skaita un komercdarbības veida, ar ko uzņēmums nodarbojas. No darba aizsardzības aspekta bīstamie komercdarbības veidi ir noteikti Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" pielikumā (turpmāk - bīstamās nozares).

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem uzņēmumos, kas darbojas bīstamajās nozarēs, ja tajos ir vairāk kā pieci nodarbinātie, darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija, ja vien uzņēmumā nav nodarbināts darba aizsardzības speciālists ar atbilstošu apmācību.

Turpmāk tabulā attēloti iespējamie varianti organizatoriskās struktūras izveidei dažāda veida uzņēmumos, norādot, kas šajos uzņēmumos var veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tajā skaitā veikt darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu:

Uzņēmuma veids

Varianti organizatoriskās struktūras izveidei

Uzņēmums, kas nedarbojas bīstamajās nozarēs 

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata - „ārpakalpojuma" sniedzējs)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

No 2013.gada 1.jūlija. Darba aizsardzības speciālists, kas apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 60 stundu apmērā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Bīstamās nozares uzņēmums, ja tajā nav vairāk par 5 nodarbinātajiem

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata - „ārpakalpojuma" sniedzējs)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

No 2013.gada 1.jūlija. Darba aizsardzības speciālists, kas apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 60 stundu apmērā. Ieteicams apgūt arī specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā.

Bīstamās nozares uzņēmums ar 6-10 nodarbinātajiem

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā, kas ieguvis augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un kuram ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

No 2013.gada 1.jūlija. Darba aizsardzības speciālists, kas apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 60 stundu apmērā un specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Bīstamās nozares uzņēmums ar 11 vai vairāk nodarbinātajiem

 

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

Ja bīstamās nozares uzņēmumā ar vairāk kā 5 nodarbinātajiem ir piesaistīta kompetentā institūcija vai arī nodarbināts speciālists ar atbilstošu izglītību darba aizsardzībā, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu, citus pienākumus darba aizsardzības jomā var veikt arī speciālists ar pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā, tajā skaitā sagatavot instrukcijas un obligātās veselības pārbaudes kartes, veikt nodarbināto apmācību un citus pienākumus.

Kompetento speciālistu un kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos saraksti ir pieejami šeit.

Uzmanību!
Saskaņā ar 2012.gada 18.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"", ar 2013.gada 1.jūliju darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācības minimālais apjoms no 160 stundām tiek samazināts uz 60 stundām, no kurām 40 stundas būs teorijas apmācība, bet 20 - praktiskā apmācība. Tāpat kā iepriekš, apmācība notiks, apgūstot profesionālās pilnveides programmu izglītības iestādēs (kursos). Šāda apjoma apmācība būs nepieciešama darba aizsardzības speciālistiem, kas strādā uzņēmumos, kas nenodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem. Papildus paredzēta specializēta apmācība 40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu, u.c. Tie speciālisti, kas apguvuši pamatlīmeņa apmācību 160 stundu apjomā, varēs turpināt strādāt par darba aizsardzības speciālistiem arī pēc 2013.gada 1.jūlija.

Noderīga informācija darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā.

Noderīga informācija par darba drošību un veselības aizsardzību Latvijā pieejama Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapā un http://stradavesels.lv/