gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 pilnais_ansamblis.jpg - 158.08 KB
 
Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā
 
  • 30.08.2016
Labklājības ministrija (LM) šī gada 29. janvārī izsludināja atklātu konkursu par pētījuma par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā veikšanu.

Pētījuma mērķis ir pilnveidot personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu starpnozaru politikas līmenī, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti integrēšanos visos sabiedriskajos procesos, sniedzot starptautiskās prakses izvērtējumā balstītus un esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā reāli īstenojamus priekšlikumus par Latvijas rīcībpolitikas un esošo atbalsta pasākumu lietderības, efektivitātes, ilgtspējas un ietekmes uz personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti uzlabošanu, īpaši attiecībā uz iekļaujošas izglītības un iekļaujoša darba tirgus jomām. Pētījuma īstenošana ir paredzēta, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu invaliditātes politiku un identificētu nepieciešamās turpmākās rīcības rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Kopumā tika saņemti četri piedāvājumi, un LM iepirkumu komisija šī gada 11. maijā par konkursa uzvarētāju atzina personu apvienību SIA "Baltijas Konsultācijas" un SIA "Agile & CO”. 2016. gada 2. jūnijā LM noslēdza līgumu ar SIA “Baltijas Konsultācijas”, kura ietvaros ir jāizstrādā un jāiesniedz LM 3 nodevumi:

1. izvērtējums par Latvijā pieejamo administratīvo un apsekojuma datu invaliditātes jomā atbilstību, pietiekamību un kvalitāti politikas pārraudzības un monitoringa procesa nodrošināšanai atbilstoši Konvencijā noteiktajām jomā (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas),

2. ziņojums par personu ar invaliditāti starpnozaru atbalsta sistēmām un pasākumu īstenošanu (ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas),

3. ziņojums par analīzē balstītām rekomendācijām par personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas pilnveidošanu (ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

Līguma pilnīga izpilde paredzēta 2017. gada marta mēnesī.

Izstrādātie un pieņemtie nodevumi tiks publicēti šajā vietnē.

 

  • 30.11.2016
Personu apvienība SIA «Agile & Co» un SIA «Baltijas konsultācijas»  2016. gada 30. novembrī Invaliditātes nacionālo lietu padomē prezentēja veikto izvērtējumu par indikatoriem Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” monitoringam un Eiropas Savienības dalībvalstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Čehija, Polija) iekļaujošās izglītības un nodarbinātības politikas analīzi.

 

  • 04.01.2017
Projekta ietvaros ir pabeigta 1. nodevuma izstrāde, ar tā saturu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Saskaņā ar 2004. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums”, LM funkcija ir koordinēt personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas īstenošanu valstī. Vienlaikus likuma „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pants nosaka, ka ministrija koordinē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija) paredzēto saistību izpildi. Atbilstoši Konvencijas 33. panta 1. daļai, LM ir noteikta kā kontaktpunkts jautājumos par Konvencijas īstenošanu, savukārt Invaliditātes lietu nacionālajai padomei (turpmāk - ILNP) tās nolikumā noteikta Konvencijas īstenošanas koordinēšanas funkcija.

Konvencijas īstenošanas un pārraudzības jautājumi pastāvīgi tiek skatīti ILNP sanāksmēs, ILNP veicina ministriju, NVO, sociālo partneru, pašvaldību un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un līdzdalību, lai sekmētu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību īstenošanu, pārraudzību un pilnveidošanu.

Projekta ietvaros sagatavotais pētījums tiks izmantots Konvencijas pārraudzības veikšanai. ILNP 2017. gada darba plānā tiks iekļauti jautājumi un izskatīti pētnieku piedāvātie indikatori situācijas uzraudzībai Konvencijas pantos definētajās tiesību jomās. Piedāvātie indikatori (mērījuma nosaukums) tiks papildināti ar datiem vairāku gadu dinamikā. ILNP būs iespēja precizēt piedāvāto indikatoru sarakstu un lemt par tā turpmāku regulāru lietošanu ILNP Konvencijas īstenošanas pārraudzības darbā.
 
 
 
  • 28.02.2017

Personu apvienība SIA «Agile & Co» un SIA «Baltijas konsultācijas»  2017. gada 28. februārī Invaliditātes nacionālo lietu padomē prezentēja gala ziņojumā paveikto,  demonstrējot dažus ar datiem aizpildītus indikatorus Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” monitoringam un informējot par Eiropas Savienības dalībvalstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Čehija, Polija) iekļaujošās izglītības un nodarbinātības politikas prakses izvērtējumu un konstatēto Latvijas prakses analīzē personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā, norādot nepieciešamos uzlabojumus.
 
 
  • 24.03.2017

Projekta ietvaros personu apvienība SIA «Agile & Co» un SIA «Baltijas konsultācijas»  ir izstrādājusi gala nodevumu, ar tā saturu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Pētījuma mērķis, pirmkārt, bija izvērtēt Latvijā pieejamo administratīvo un apsekojumu datu invaliditātes jomā atbilstību, pietiekamību un kvalitāti politikas pārraudzības un monitoringa procesa nodrošināšanai atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (Konvencija) noteiktajām jomām. Otrkārt, pētījums vērtēja Eiropas Savienības dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, īstenoto atbalstu iekļaujošas izglītības un nodarbinātības veicināšanā. Balstoties dalībvalstu pieredzes izvērtējumā, pētījums sniedz esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā balstītas rekomendācijas par nepieciešamajiem nacionālās rīcībpolitikas uzlabojumiem starpnozaru atbalsta sistēmas uzlabošanā personām ar invaliditāti iekļaujošas izglītības un darba tirgus jomās, ņemot piedāvātā risinājuma iespējamo ietekmi uz personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Pētījuma rezultātā izveidoti priekšlikumi Konvencijas monitoringa sistēmas izveidei, piedāvājot indikatoru sistēmu un datu iegūšanas risinājumus. Iekļaujošas izglītības un nodarbinātības atbalsta jomā ieteikta institucionāla koordinācijas un atbalsta mehānisma izveide, stiprinot kopienā balstītu pieeju. Iekļaujošas izglītības jomā ieteikts koncentrēt atbalstu uz izglītojamā vajadzībām, lielāku uzsvaru liekot uz skolu kompetenci, plānojot atbalstu gan ar speciālu programmu, gan ar individuālu integrācijas plānu palīdzību. Savukārt iekļaujošas nodarbinātības atbalstam ieteikts elastīgāks atbalsts darba devējiem un sociālās uzņēmējdarbības attīstība, taču noraidīta visaptverošas kvotu sistēmas ieviešana, vienlaikus iesakot ieviest mērķtiecīgu personu ar invaliditāti nodarbināšanu valsts un pašvaldību iestādēs

 Gala nodevums pdf.gif - 641 B

  • 16.08.2017.

Labklājības ministrijas īstenota projekta "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" ietvaros ir sagatavoti priekšlikumi indikatoriem situācijas novērtēšanai par katru no Konvencijas pantiem. Indikatoru sarakstu plānots izskatīt un papildināt kopā ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Sākotnējais indikatoru saraksts ir pieejams LM mājaslapā /upload/invaliditate/indikatori_publicesanai_16082017_preciz_2.pdf.