gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Darbinieku nosūtīšana veikt darbu Latvijā
  • Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā:
Darba devējam, kas vēlas nosūtīt savu darbinieku veikt darbu Latvijā (darbinieka nosūtīšanas ietvaros), ir pienākums izpildīt Darba likumā noteiktās administratīvās prasības un nodrošināt savam darbiniekam Latvijas normatīvajos aktos noteiktos darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus.

Ja atbilstoši darba līgumam, kas noslēgts ārvalstīs (jebkurā Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī, kas nav Latvija) darbiniekam ir noteikti labvēlīgāki darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi salīdzinājumā ar Latvijas normatīvo aktu, kā arī darba koplīgumu, kuri atzīti par vispārsaistošiem, minimālajām prasībām, tad attiecībā uz darbinieku turpina piemērot ar viņu noslēgtā darba līguma noteikumus. Piemēram, ja kādas valsts darbiniekam darba līgumā noteiktā darba samaksa ir augstāka kā Latvijas minimālie standarti, tad šim darbiniekam ir maksājama darba līgumā noteiktā darba samaksa, tādejādi nepasliktinot viņa stāvokli.

Latvijas normatīvie akti paredz virkni pienākumus darba devējam pirms darbinieka nosūtīšanas uz Latviju, kā arī laikā, kad darbinieks darbinieka nosūtīšanas ietvaros veic darbu Latvijā.
Darba devēji, kuri nosūta savus darbiniekus veikt darbu Latvijā, kā arī Latvijas darba devēji, ir administratīvās atbildības subjekti.
 
Darba devējs, kurš nosūta darbinieku uz citu valsti un nenodrošina attiecīgās valsts normatīvo aktu prasību ievērošanu, var tikt saukts pie administratīvās atbildības atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Informācija par citu valstu administratīvo atbildību un administratīvajiem sodiem ir meklējama attiecīgās valsts tīmekļa lapā.
 
Administratīvo sodu piedziņa tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā darba devēja reģistrācijas valstī. Latvijā administratīvie sodi tiek piedzīti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Civilprocesa likumā un Tiesu izpildītāju likumā noteiktajā kārtībā.

Darba devējs, kurš nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir administratīvi sodāms par pārkāpumiem saistībā ar darbinieku nosūtīšanas noteikumu neievērošanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.
 
Detalizēta informācija par administratīvajiem sodiem ietverta nodaļā „Administratīvie sodi un to piedziņa”.