gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Informācija atjaunota 01.09.2017.
  • Daudzbērnu ģimenes statusu apliecina:

Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" kopā ar personu apliecinošu dokumentu

Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" ietvaros daudzbērnu ģimenēm tiek izsniegtas Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes kartes"[1] (turpmāk - karte).

Karte daudzbērnu ģimenei nodrošina iespēju saņemt atbalsta programmā paredzētās atlaides, izmantojot atbalsta programmā iekļautos pakalpojumus, kurus piedāvā pakalpojumu sniedzēji Latvijā.

Tiesības izmantot karti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir tikai personai, kurai karte piešķirta, un tās bērniem.

Karti piešķir daudzbērnu ģimenes loceklim (turpmāk - persona), kas atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.

Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

  • tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);
  • tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Karšu izsniegšanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektroniski tīmekļvietnes www.godagimene.lv sadaļā "Piesakies kartei", autentifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pakalpojumu "Vienotā pieteikšanās", kā arī personīgi Sabiedrības integrācijas fondā (Aspazijas bulvāris 24, 3.stāvs, Rīga) apmeklētāju pieņemšanai paredzētajā laikā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Papildu informācija par kartes saņemšanu un izmantošanas iespējām: www.godagimene.lv.

Bērnu skaitu ģimenē var apliecināt

        1. vecāka pase, ja tajā ir veikts ieraksts par bērniem

Pasē, ja persona vēlas, iekļauj ziņas par personas bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem (bērna personvārds, dzimšanas datums, dzimums, personas kods, ja bērns reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā).[2]

Ierakstu par bērniem pasē var izdarīt bez maksas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, bet persona, kura uzturas ārvalstī, - Latvijas pārstāvniecībā, iesniedzot pasi un bērnu dzimšanas apliecības; ierakstu veic piecu dienu laikā.

        2. informācija no Iedzīvotāju reģistra

Savukārt visu Iedzīvotāju reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, persona ir tiesīga pieprasīt divas reizes kalendāra gadā bez maksas. Par personām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Iedzīvotāju reģistra informāciju divas reizes kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.[3]

Informāciju var pieprasīt:

  • klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā;
  • elektroniski iesniedzot iesniegumu portālā "Latvija.lv", izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai elektroniskā pasta veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Papildu informācija par iesnieguma sagatavošanu un nepieciešamajiem dokumentiem informācijas saņemšanai: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapa.

       3. bērnu dzimšanas apliecības


[1] Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība".

[2] Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 9.2.apakšpunktam.

[3] Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.