gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu", Labklājības ministrija ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas koordināciju. No 2007.gada līdz 2013.gadam horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas" ietver dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektus. Plašāku informāciju par dzimumu līdztiesības principa integrēšanu ES struktūrfondu apguves procesā meklējiet šeit.

Ziņojums par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā par pārskata periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.