gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes protokols Nr. 3

Rīgā, 2004.gada 11.novembrī.

Sēdi vada - Latvijas darba devēju puses vadītājs - A.Grigorjevs.

Piedalās:

No vadības puses:

 

1.

LM Darba departamenta  direktora vietnieks - Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs

R.Lūsis

2.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

3.

LM Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja vietniece

I.Laganovska - Dīriņa

4.

EM Komercdarbības attīstības nodaļas vecākais referents

S.Skreiveris

5.

VDI juridiskās daļas vadītājs

S.Ozoliņš

No darba devēju puses:

 

1.

SIA „GRIF" direktors, LDDK eksperts

A.Grigorjevs

2.

A/S „GRINDEKS" darba aizsardzības nodaļas vadītājs, LDDK eksperts

A.Bauze

3.

VAS „LATVENERGO" Administratīvā departamenta direktore, LDDK eksperts

I.Kola

4.

SIA "Lattelekom" Darba aizsardzības nodaļas vecākais darba aizsardzības administrators, LDDK eksperts

J.Nipāns

5.

VAS „Latvijas pasts" personāla daļas vadītāja, LDDK eksperts

D.Jasmane

No arodbiedrību puses:

 

1.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

2.

LBAS juriskonsults

O.Garkājs

3.

Latvijas meža nozaru arodbiedrības darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

J.Ā.Smildziņš

4.

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

I.Jākobsone

5.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS" darba aizsardzības un koplīgumu speciālists

A.Odzelēvičs

Nepiedalās:

 

1.

LM Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

TM Valsts sekretāra padomniece

M.Ceriņa

3.

Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls

4.

LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos

Z.Antapsons

5.

LIZDA juriskonsulte

B.Fricsone

Uzaicinātās personas:

1.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

2.

LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsults

R.Moris

3.

SIA „Kolonna - serviss" valdes priekšsēdētāja

M.Gauja

Sēdi sāk plkst. 13.05

            Darba kārtība

 1. Par Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude".
 2. Par prioritārajiem jautājumiem DLTSA darbības plānam 2005.gadā
 3. Par nākamo DLTSA kārtējo sēdi

Pirms pirmā jautājuma tika apspriesta sēdes darba kārtība.

Izteicās: S.Broka, E.Korčagins

Ierosinājums - Kā 1.jautājumu ielikt jautājumu par grozījumu veikšanu MK 2000.gada 18.janvāra noteikumos Nr.25 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām"

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma apstiprināt sekojošu darba kārtību:

 1. Par grozījumu veikšanu MK 2000.gada 18.janvāra noteikumos Nr.25 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām";
 2. Par Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude";
 3. Par prioritārajiem jautājumiem DLTSA darbības plānam 2005.gadā
 4. Par nākamo DLTSA kārtējo sēdi

1. Jautājums

Ziņoja - E.Korčagins, M.Gauja.

            LDDK uzskata, ka ir nepieciešams veikt grozījumu MK 2000.gada 18.janvāra noteikumos Nr.25 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām" 12.punktā, izslēdzot obligāto prasību nodrošināt frizētavā dabīgo apgaismojumu. Šāda prasība ir pilnīgi nepamatota, jo tā liedz izvietot frizētavas, piemēram, iepirkumu centros un citās vietās, kur nav iespējams nodrošināt dabīgo apgaismojumu.Tā rezultātā cieš gan frizētavu, gan arī klientu intereses. LDDK piedāvā noteikt, ka dabīgo apgaismojumu var aizstāt ar pietiekamu mākslīgo apgaismojumu.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

I.Kola, R.Lūsis, I.Jākobsone, A.Bauze, A.Odzelevičs, A.Grigorjevs, E.Korčagins.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

DLTSA atbalsta šādu grozījumu nepieciešamību un lūdz Veselības ministriju veikt šādus grozījumus un saskaņot tos ar LDDK, LBAS un valdības pusi.

2. Jautājums

Ziņoja - E.Korčagins

LDDK uzskata, ka iespēju robežās būtu jānosaka minimālais laika periods nodarbinātā pakļaušanai veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kuru sasniedzot būtu jāveic periodiskās veselības pārbaudes. Darba gaitā rodas situācijas, kad darbinieks darba vides faktoram, kurš ir minēts noteikumu 1.pielikumā, ir pakļauts tikai neilgu laiku, kas liek apšaubīt viņa veselībai nodarītā kaitējuma esamību un līdz ar to arī veselības pārbaudes nepieciešamību. LDDK nekādā ziņā nevēlas samazināt darba devēju izdevumus uz darbinieku veselības rēķina, bet tikai piedāvā noteikt objektīvu kritēriju šādu pārbaužu veikšanas nepieciešamībai. Šādu periodu noteikšana ļautu darba devējam ietaupīt līdzekļus par nepamatoti veiktām veselības pārbaudēm.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

I.Kola, R.Lūsis, I.Jākobsone, A.Bauze, A.Odzelevičs, E.Korčagins, A.Grigorjevs, I.Laganovska, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

 1. izveidot darba grupu, kas varētu izvērtēt, cik pamatoti ir šobrīd noteiktie kritēriji darbinieka nosūtīšanai uz veselības pārbaudēm;
 2. darba grupu un darba grupas darbu pie noteikumu izvērtēšanas un iespējamo grozījumu sagatavošanas, iekļaut 2005.gada darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā, kurš tiek finansēts no Sociālās apdrošināšanas nelaimes gadījumu budžeta.

3. Jautājums

Ziņoja -  S.Broka, R.Lūsis.

Prioritāros jautājumus nākamajam gadam iesniedza valdības puse par ko arī ziņoja.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

R.Lūsis, I.Kola, A.Bauze, S.Ozoliņš, E.Korčagins, A.Grigorjevs, Ā.Smildziņš.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

LBAS un LDDK prioritārie jautājumi nākamajam gadam, jāiesniedz līdz nākamajai DLTSA, lai pirms tam varētu ar tiem iepazīties.

4.jautājums

Ziņoja - S.Broka

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nolēma:

Nākamā DLTSA sēde notiek 2005.gada 20.janvārī.

Sēdi slēdz plkst. 13.50

Sēdes vadītājs                        A.Grigorjevs

Sēdes protokoliste                 S.Broka

Vīzas:

 

R.Lūsis

Valdības puses pārstāvis

2004.gada 17.novembris

E.Baldzēns

Arodbiedrību puses pārstāvis

2004.gada 16.novembris