gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Atalgojums asistentam

No valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā nepārsniedzot 40 stundas nedēļā, vienam asistentam.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktajam.

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta otrās daļas 7.punktu un 134.pantu darbiniekam darba līgumā (arī uzņēmuma līgumā) var noteikt arī nepilno darba laiku, piemēram, 4 stundas dienā jeb 20 stundas nedēļā.

 

Savukārt Ministru kabineta 2015. gada 24.novembra noteikumu Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 6.punkts nosaka: "Darbiniekam, kuriem noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu." (2019.gadā minimālā mēneša darba alga - 430 euro).

Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam, finansējot asistentu atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no pašvaldības budžeta.

Piemērs Nr.1

Lai darbiniekam, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2019.gadā ir sekojošs:

Mēnesis Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR
1 2 3 4 5=4/3 6=2*5
Janvāris 88 176 430 2.4432 215.00
Februāris 80 160 430 2.6875 215.00
Marts 84 168 430 2.5595 215.00
Aprīlis 79 158 430 2.7215 215.00
Maijs 83.5 167 430 2.5749 215.00
Jūnijs 76 152 430 2.8289 215.00
Jūlijs 92 184 430 2.3370 215.00
Augusts 88 176 430 2.4432 215.00
Septembris 84 168 430 2.5595 215.00
Oktobris 92 184 430 2.3370 215.00
Novembris 80 160 430 2.6875 215.00
Decembris 71 142 430 3.0282 215.00

 

Piemērs Nr.2

Lai pusaudzim, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2019.gadā ir sekojošs:

Mēnesis Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR
1 2 3 4 5=4/3 6=2*5
Janvāris 77 154 430 2.7922 215.00
Februāris 70 140 430 3.0714 215.00
Marts 73.5 147 430 2.9252 215.00
Aprīlis 69 138 430 3.1159 215.00
Maijs 73 146 430 2.9452 215.00
Jūnijs 66.5 133 430 3.2331 215.00
Jūlijs 80.5 161 430 2.6708 215.00
Augusts 77 154 430 2.7922 215.00
Septembris 73.5 147 430 2.9252 215.00
Oktobris 80.5 161 430 2.6708 215.00
Novembris 70 140 430 3.0714 215.00
Decembris 62 124 430 3.4677 215.00