gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

No valsts budžeta līdzekļiem ir iespēja apmaksāt transporta izdevumus, pavadot personu ar invaliditāti. Tomēr pašvaldības sociālajiem dienestiem ir kritiski jāizvērtē transporta izdevumu kompensēšanas iespējas klientiem, jo primāri finansējums jānovirza, lai apmaksātu pakalpojuma sniegšanu, nevis transportu.

Vērtējot iespēju apmaksāt transporta izdevumus asistenta pakalpojuma ietvaros, būtiski ir nepieļaut dubultā finansējuma risku transporta apmaksas nodrošināšanā. Vērtējot iespēju apmaksāt transporta izdevumus, pašvaldības sociālajam dienestam ir jāņem vērā valstī jau šobrīd pastāvošā atvieglojumu sistēma transporta izdevumiem:

  • bezmaksas braucieni sabiedriskajā transportā bērnam ar invaliditāti un tā pavadonim, personai ar I invaliditātes grupu un tās pavadonim, personai ar II invaliditātes grupu;
  • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās (79.68 eiro apmērā par katru pilnu sešu mēnešu periodu);
  • pašvaldības izveidotā atbalsta sistēma transporta jomā.

Līdz ar to, lai sekmētu pakalpojuma nodrošināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu efektīvāku izlietojumu, transporta izdevumu apmaksai primāri izvērtējama iespēja izmantot iepriekš minētos valsts un pašvaldības atbalsta pasākumus. Situācijās, ja persona ar invaliditāti objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu, nav iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, vai šīs iespējas ir jau izmantotas un regulārie izdevumi par degvielu ir lielāki nekā valsts nodrošinātais pabalsts, persona ar invaliditāti un asistents ir tiesīgs saņemt MK noteikumu Nr.942 22.3.punktā noteikto transporta izdevumu apmaksu.

Asistenta transporta izdevumi no mājas līdz asistenta pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai netiek apmaksāti.

Pašvaldības sociālajam dienestam par transporta izdevumu kompensēšanu katrā individuālajā gadījumā ir jāpieņem lēmums, norādot:

  • maksimālo summu, līdz kurai tiks kompensēti izdevumi par degvielas/biļešu iegādi;
  • apsvērumus, kāpēc transporta izdevumi personai ir jākompensē;

Izvērtējumam par transporta izdevumu kompensēšanas nepieciešamību un tās apmēru ir jābūt dokumentētam.

Atskaitoties par transporta izmantošanu, ir jābūt iesniegtām braukšanas biļetēm, čekiem par degvielas iegādi un maršruta lapai, kurā tiek veikta braucienu un attālumu uzskaite, norādīta automašīnas marka, vidējais degvielas patēriņš, nobraukums, u.tml.