Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 22.11.2017

Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā /Labklājības ministrijas mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Papildus informācija
Par tiesībām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanaiLRLM2018/28-3-12/06TP
21.03.2018  Līdz 2018.gada 4.aprīļa plkst.10:00
   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
 Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām LRLM2018/28-3-03/04ESF 20.03.2018.2018.gada 23.aprīlim plkst.10:00    Atklāts konkurss
Par tiesībām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanaiLRLM2018/28-3-03/05TP 16.03.2018Līdz 2018.gada 27.martam plkst.10:00   Iepirkums ir pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2018.gadāLRLM2018/28-3-03/03ESF
 12.02.2018Līdz 2018.gada 5.marta plkst.16:00    Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā
Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietāsLRLM2018/28-3-04/02TP 07.02.2018Līdz 2018.gada 22.februāra plkst.10:00   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Pašvaldību Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšanaLRLM2017/28-3-02/35ESF 02.01.2018.Līdz 2018.gada 31.janvārim plkst.10:00
    Atklāts konkurss
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē) LRLM2017/28-3-03/32ESF 20.12.2017. Līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.10:00    Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu  LRLM2017/28-3-03/26ESF 22.11.2017 Līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.16:00   

Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem  LRLM2017/28-3-02/29 16.11.2017Līdz 2017.gada 27.novembrim plkst.11:00
 Nodibinājums "Solis Piebalgā" 435 768.75 2018.gada 31.decembrisIepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā
Par četru periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2018.- 2019.gadāLRLM2017/28-3-03/25ESF 04.10.2017 Līdz 2017.gada 30.oktobra plkst.10:00 SIA "Baltijas Starptautiskā akadēmija" 32 000līdz pilnīgai līguma paredzēto saistību izpildei

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm izstrāde un īstenošanaLRLM2017/30-2-01/28  27.09.2017.Līdz 2017.gada 16.oktobra plkst.10:00 SIA "MRS Grupa" 37 460  4 (četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienasIepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Par ikgadējo konferenču, reģionālo metodisko semināru un tematisko diskusiju organizēšanu 2018. - 2019.gadāLRLM2017/28-3-03/24ESF 22.09.2017Līdz 2017.gada 9.oktobra plkst.10:00 SIA „CWT Latvia" 49676.00Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no pusēm, un ir spēkā līdz pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildeiIepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām
 Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" rezultātiemLRLM2017/28-3-12/27TP
19.09.2017
 Līdz 2017.gada 9.oktobra plkst.10:00SIA „Media Profile" 38715Līgums stājas spēkā ar abpusējās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildeiIepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

 


 Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
finansēšanas
mehānismu aprakstu
un ieviešanas
metodiku izstrāde,
aprobācija
izmēģinājumprojektos un
izmēģinājumprojektu
rezultātu novērtēšana
 Nr. LRLM2017/28-3-03/23ESF 2017.gada 18.septembrī Līdz 2017.gada
26.oktobra plkst.10
Personu apvienība, kura sastāv no biedrības „Latvijas veselības ekonomikas asociācija" un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja"82200No 2017.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim un pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildeiAtklāts konkurss (zem ES sliekšņa)
Par metodikas izstādi sociālajam darbam ar no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personāmLRLM2017/28-3-03/21ESF 02.08.2017Līdz 2017.gada 18.septembra plkst.10:00   Iepirkums pārtraukts, jo vienīgais pretendents ir izslēgts no dalības iepirkumā, jo uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais izslēgšanas gadījums.
Datu apmaiņas ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS) izstrāde pašvaldību lietojumprogrammā SOPA bērnu aprūpes iestāžu un bāriņtiesu darbības nodrošināšanai LRLM2017/28-3-03/18/ERAF 28.07.201731.08.2017. plkst 10.00 SIA "ZZ DATS" 34 143.00 18 mēnešiIepirkuma procedūra - atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana
 LRLM2017/32-4-09/4ESF 30.06.2017 11.07.2017.
plkst 10.00
 SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" 19214,87 31.12.2018.Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Sabiedrības informēšanas kampaņas par ģimenes stabilitātes un vērtību sabiedrībā stiprināšanu „Laiks kopā!" komunikācijas koncepcijas izstrāde un īstenošana LRLM2017/28-3-02/17 30.06.2017  Līdz 2017.gada 26.jūlijam plkst.11:00 SIA "Reklāmas aģentūra ADELL" 72 950.00 11.12.2017. Atklāts konkurss (zem ES sliekšņa)
Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību LRLM2017/28-3-03/20ESF22.06.2017    
Līdz 2017.gada 17.jūlija plkst.10:00        
 Piegādātāju apvienība, kura sastāv no biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" un biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA""  98256 Atklāts konkurss (zem ES sliekšņa) 
Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību
LRLM2017/28-3-03/16ESF01.06.2017
Līdz 2017.gada 17.jūlija plkst.10:00   Iepirkums ir pārtraukts, jo veikti būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā, kas  ietekmē pretendentu dalību iepirkumā.
Semināru studentiem un publisku forumu organizēšana
LRLM2017/28-3-12/15TP
   Līdz 08.05.2017
plkst.10:00
SIA „Comperio”
 12150.00 Iepirkums ir veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta  kārtībā
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai
 LRLM2017/28-3-03/11ESF Bez paziņojuma publicēšanas IUB2017. gada 21.februārim plkst.10:00
 Raivis Grīnbergs 14 910,00  Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā
''Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību''
Nr.LRLM2017/28-3-03/14ESF
 28.02.2017 līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst. 10:00   

 Atklāts konkurss.

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentos

 Informācijas sistēmas LabIS uzturēšana un pilnveidošana Nr.LRLM2017/28-3-03/12ERAF 27.02.2017  02.05.2017. plkst. 14.00 Iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumi pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami būtiski papildinājumi. 
   Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS
 Nr.LRLM2017/28-3-03/09ERAF 27.02.2017 02.05.2017. plkst. 11.00  Iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumi pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami būtiski papildinājumi.
   Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana LRLM2017/28-3-02/13 27.02.201720.04.2017. plkst.10.00
 SIA "Averoja" 222975 2020.gada 30.septembris Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai LRLM2017/28- 3-03/06ESF Bez paziņojuma publicēšanas IUB līdz 2017. gada 6.februārim plkst.10:00.    Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski tehniskās specifikācijas grozījumi.
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) LRLM2017/28-3-03/10ESF 20.02.2017 05.04.2017   16 mēneši

Atklāts konkurss

 18.04.2017. izbeigts bez rezultātiem

Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa
 LRLM2017/28-3-12/2TP 15.02.2017.  10.04.2017   Sarunu procedūra ir pārtraukta, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums’'
LRLM2017/28-3-03/01ESF
 16.02.2017. 26.05.2017 plkst.10:00   Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"" 1196587 

 Atklāts konkurss

Piedāvājumu iesniegšanas  termiņa pagarināšana ir saistīta ar grozījumiem iepirkuma dokumentos, kas veikti saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumā sniegtajiem iebildumiem.

   

''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā’'LRLM2017/28-3-03/07ESF
 16.02.2017. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)Līdz 2017.gada 20. martam plkst.10:00
 Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA""
Nodibinājums „C Modulis",
Biedrība „Latvijas Ergoterapeitu asociācija", Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs", PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Praktikums", SIA „Biznesa vadības konsultācijas" Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK, Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", SIA „MFocus", Nodibinājums „Centrs Dardedze", SIA „Mācību centrs pluss", SIA „Latvian Holidays", Biznesa augstskola „Turība" Profesionālās izaugsmes centrs
 153483  Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 28.02.217) astotās panta septītās daļas kārtībā
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums
 LRLM2017/28-3-03/05ESF 07.02.2017  07.03.2017 plkst.15:00     
Infografiku, videografiku un bukleta dizaina izstrāde
 LRLM2016/28-3-12/40TPBez paziņojuma IUB un LM mājas lapās
 31.10.2016. plkst.10:00  SIA ''3K studija'' 3 100.00 EUR 2016.gada 15.decembris Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 2017. gadā  LRLM2016/28-3-03/49ESF 

30.12.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)

     
Pētījums ''Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze’'
LRLM2016/28-03-03/41ESF
 31.10.2016.  14.11.2016. plkst.15:00
    
Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde
Nr.LRLM2016/28-3-04/42KF 
 28.10.2016.
 08.11.2016. plkst.10:00
    
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 2017. gadā
LRLM2016/28-3-03/38ESF 
17.10.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 
02.12.2016. plkst.10:00 
   

Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt būtiskus grozījumus

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana saistīta ar to, ka iepirkuma dokumentos tiek gatavoti grozījumi, kas tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2016.gada 6.decembrim. Pēc grozījumu publicēšanas, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts par desmit darba dienām, skaitot no dienas, kad grozījumi tiks publicēti

Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde Nr.LRLM2016/28-3-04/39KF10.10.2016.  21.10.2016. plkst.10:00
   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt grozījumus  
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)
 LRLM2016/28-3-02/30 07.10.2016
 21.11.2016 plkst.15:00
Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” Daugavpils novada pašvaldība

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā  slimnīca”

Rūjienas novada pašvaldības  sociālās aprūpes centrs „Lode”

SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”

VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””

SIA „Atsaucība”

Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
  Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai iepirkuma procedūrai
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)LRLM2016/28-3-03/37ESF 
 30.09.2016.
17.11.2016. plkst.15:00
    Iepirkums pārtraukts, jo piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) izmaiņu izstrāde un uzturēšana
LRLM2016/28-3-02/35  15.09.2016
12.10.2016

plkst.15:00
SIA „DIVI grupa”
 96000 EUR
  
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu
 LRLM2016/28-3-08/36EBUP
14.09.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā) 
3.10.2016 Svetlana Belskaya

Inga Cielava

Ginta Krauze

Svetlana Kvasova

Nataļja Pankova

Tatjana Galkova

Zoja Lešinska

Anna Straume

Signe Lauva

Austra Buitāne

Henija Zelk-Zommere

Jānis Markvarts

Inta Staņa

 Mirdza Rēdliha

Andrejs Timofejevs

PII „Jumis”

Tatjana Baluta

Jolanta Brūzīte

Jeļena Učaikina

Vera Ilina

Mārīte Zviedre

Ilze Germane
   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem
 LRLM2016/28-3-02/2507.09.2016

27.09.2016

plkst..17:00

 Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””
   
Pētījuma eksperta pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"
 LRLM2016/28-3-03/34ESF 01.09.2016.20.09.2016. plkst.10:00
Nodibinājums “Globālās attīstības institūts”5000 EUR
  
Socioloģijas eksperta pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās LRLM2016/28-3-03/33ESF 19.08.2016 30.08.2016. plkst.10:00   

Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums

Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšana LRLM2016/28-3-02/3218.08.2016
Līdz 2016.gada 29.augusta plkst.15:00
 SIA „ZZ Dats”
 41793.80
  Iepirkums veikts Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Padomu grāmatiņas „Mans bērns – skolēns” izstrāde, izplatīšana un komunikācijas aktivitāšu īstenošana LRLM2016/28-3-02/31 16.08.2016 29.08.2016
plkst..15:00
 SIA „Žurnāls Santa”
  Iepirkums veikts Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personā sniedzēju apmācība un apmācīto personu supervīzijaLRLM2016/28-3-02/22
Bez publikācijas IUB SIA „Mācību centrs MKB” 
  Iepirkums ir veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā
Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšanaLRLM2016/28-3-02/29
 10.08.2016 Līdz 2016.gada 22.augusta plkst.17:00   Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā
Padomu grāmatiņas „Mans bērns – skolnieks” izstrāde, izplatīšana un komunikācijas aktivitāšu īstenošana
 LRLM2016/28-3-02/28 04.08.201615.08.2016
plkst..15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā
Ziņu aģentūru informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana LRLM2016/28-3-02/24Bez publikācijas IUB01.07.2016 plkst.15:00 SIA "Leta"

EUR

21 888,00

  
Par pētījuma ex-ante veikšanuLRLM2016/28-3-03/27ESF14.07.2016.19.09.2016. plkst.15:00    
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017.gadāLRLM2016/28-3-03/26ESF11.07.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)26.08.2018. plkst.15:00   

Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt būtiskus grozījumus

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbību veikušām pilngadīgām personāmLRLM2016/28-3-02/21Bez Publikācijas IUB
29.06.2016
22.07.2016
plkst.17:00
 SIA „Mācību centrs MKB”   
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumu nodrošināšanaLRLM2016/28-3-02/2316.06.201629.06.2016
plkst.15:00
 SIA „JUMA Z”

EUR 6600.00
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumuLRLM2016/28-3-08/20EBUP25.05.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā)13.06.2016.   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumsLRLM2016/28-3-03/18ESF12.05.2016.24.05.2016. plkst.15:00Rīgas Stradiņa universitāte32 915.02 EUR  
Kvalitātes vadītāja pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku''LRLM2016/28-3-08/19EBUP
03.05.2016.17.05.2016.
SIA ''Trīs V''4 750.00   
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējumsLRLM2016/28-3-07/18EAFVP28.04.2016.12.05.2016. plkst.15:00    
Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde
LRLM2016/28-3-04/15KF22.04.2016.05.05.2016. plkst.10:00   Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finansējumu
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanaiLRLM2016/28-3-05/17TPBez publikācijas18.04.2015. plkst.10:00
Raivis Grīnbergs
4 000.00  Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
LRLM2016/28-3-02/1615.04.201631.05.2016. plkst.15:00    
Par četru izdevumu izstrādi 2016. - 2017.gadāLRLM2016/28-3-03/14ESF08.04.2016.19.04.2016. plkst.15:00
personu apvienībai, kuru veido SIA ''Baltijas Starptautiskā akadēmija'' un SIA ''Latvijas Kristīgā akadēmija''27 639.60 EUR  
Novērtējuma metodes ''Atbalsta intensitātes skalas'' lietošanas tiesību Latvijā iegāde, uzturēšana un apmācības
LRLM2016/28-3-03/10ESF
Bez publikācijas
26.02.2016.
The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
39 268 USD (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi ASV dolāri un nulle centi)
 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta kārtībā
Ikgadējo konferenču, reģionālo metodisko sanāksmju un tematisko diskusiju organizēšana 2016.-2017. gadā un ilgstošas lietošanas projekta identitātes reklāmas stāvstendu grupas izgatavošana
LRLM2016/28-3-03/13ESF
30.03.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā)
11.04.2016
SIA ''CWT Latvia''53 647.95 EUR Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu
LRLM2016/28-3-08/11EBUP
29.03.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā)
25.04.2016
   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Apmācību (par Atbalsta intensitātes skalu) organizēšana
LRLM2016/28-3-03/12ESF
24.03.2016.
07.04.2016. plkst.10:00
SIA ''3K MANAGEMENT''10 894 EUR  
Projekta „Labklājības nozares IKT centralizācija” apraksta izstrāde
LRLM2016/28-3-02/07
07.03.2016.18.03.2016. Plkst. 17:00
    
„Metodiku izstrāde par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu, un sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu un finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācības” 
LRLM2016/32-4-09/08ASU
29.02.2016.

04.04.2016.
Plkst. 15:00
    
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla nodrošināšana un tīkla iekārtu piegāde
LRLM2016/28-3-02/0925.02.2016.
04.04.2016. plkst.15:00
    
Dienesta vieglā automobiļa piegāde Labklājības ministrijai
LRLM2016/28-3-02/04
05.02.2016.
16.02.2016. plkst.17:00
SIA „Euro – Auto”
13405.00
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām  vielām atkarīgiem bērniem
LRLM2016/28-3-02/05
Bez publikācijas
12.02.2016. plkst.15:00
    
Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā
LRLM2016/28-3-03/04ESF
29.01.2016.10.03.2016. plkst.15:00
SIA "Baltijas Konsultācijas"
48 500.00  
Par četru izdevumu izstrādi 2016. - 2017.gadā
LRLM2016/28-3-03/03ESF
22.01.2016
03.02.2016. plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo vienīgais pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu, atteicās no iepirkuma līguma noslēgšanas
Vieglā automobiļa piegāde Labklājības ministrijai
LRLM2016/28-3-02/02
13.01.2016
25.01.2016. plkst.17:00
   Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā.
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai 
LRLM2015/28-3-03/49ESF
Bez publikācijas 22.12.2015. plkst.10:00
Raivis Grīnbergs
14 750.00
 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Reklāmas par adopcijas popularizēšanu pārraide televīzijā
LRLM2015/28-3-02/48
Bez publikācijas  SIA „TV3 Latvia”
7041.60
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Pašvaldību sniegto sociālo pakalpojumu datu apmaiņas risinājuma un asistenta pakalpojuma moduļa papildinājumu izstrāde Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā
LRLM2016/28-3-02/01
04.01.2016.
15.01.2016. plkst.17:00
SIA „Lightsoft Solutions”
  Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām.
Informatīvu sižetu ražošana un pārraide televīzijā
LRLM2015/28-3-05/45TP
Bez publikācijas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
19.11.2015. plkst.15:00
AS „TV Latvija”
4 876.03
  
Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskarņu papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām
LRLM2015/28-3-03/41ERAF
Bez publikācijas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 3.punkta kārtībā
13.11.2015. plkst.15:00
SIA ''UNISO''
19 500
  
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa papildinājumu izstrāde sistēmā SPOLIS
LRLM2015/28-3-03/46ERAF
19.11.201530.11.2015. plkst.15:00
SIA ''Lightsoft solutions''
6 490.00
  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām
LRLM2015/28-3-02/43
19.11.2015
03.12.2015. plkst.17:00
VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”
166448.70
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
LRLM2015/28-3-02/44
19.11.2015
03.12.2015. plkst.17:00    
Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskarņu papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām
LRLM2015/28-3-03/40ERAF
23.10.201503.11.2015. plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām
Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” pētījuma veikšana
LRLM2015/28-3-08/41EBUP
14.10.2015
30.11.2015
SIA ''Projektu un kvalitātes vadība''
171 000 EUR
  
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi  projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros 
LRLM2015/28-3-06/PAN/39
04.09.2015
15.09.2015 plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā
Konferences, preses konferences un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros
LRLM2015/28-3-06/PAN/3803.09.2015
14.09.2015 plkst.17:00SIA „Islande Hotel”
5350,39
 Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros”
LRLM 2015/28-3-06PAN/37
01.09.2015
14.09.2015 plkst.17:00
   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos ir veicami grozījumi
Valsts sociālās politikas informācijas sistēmas (SPOLIS) uzlabojumu pakalpojums 2015. – 2016.gadam
LRLM2015/28-3-02/34
31.08.2015
11.09.2015
plkst.17:00

Personu apvienība SIA „DIVI grupa” un SIA „Datorikas institūts DIVI”
38000,00
No līguma parakstīšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei
 
IT veiktspējas audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS un NVA informācijas sistēmai BURVIS
LRLM2015/28-3-03/36ERAF
20.08.201531.08.2015. plkst.15:00SIA „Corporate Consulting”
7600.00
No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei
 
IT kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS un LM informācijas sistēmai LabISLRLM2015/28-3-03/35ERAF
20.08.201531.08.2015. plkst.15:00
SIA „Corporate Consulting”
2925
No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei
 
IT drošības audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS, LM informācijas sistēmai LabIS un lietvedības sistēmai
LRLM2015/28-3-03/29ERAF
14.08.2015
25.08.2015. plkst.15:00
SIA „KPMG Baltics”
16200.00
No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei
 
IT kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS un LM informācijas sistēmai LabIS
LRLM2015/28-3-03/30ERAF
14.08.201525.08.2015. plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos veicami grozījumi
IT veiktspējas audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS un NVA informācijas sistēmai BURVIS
LRLM2015/28-3-03/31ERAF
14.08.201525.08.2015. plkst.15:00   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos veicami grozījumi
Vienotas komunikācijas stratēģijas un pasākumu plāna izstrāde 2016.-2022.gadam par sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošanu
LRLM2015/28-3-03/32TP
13.08.201504.09.2015. plkst.15:00
SIA ''Alpha Balaltic''
15 702.48   
Konferenču un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros
LRLM2015/28-3-06PAN/33
13.08.2015
24.08.2015. plkst.17:00
   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos ir veicami grozījumi
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums
LRLM2015/28-3-07/EAFVP28
22.07.2015.
03.08.2015. plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo iepirkumā piedāvājumu iesniedza viens pretendents, uz kuru attiecās Publisko iepirkumu likuma 8.divi prim panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu
LRLM2015/28-3-03/27ESF
09.07.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)
24.07.2015. plkst.15:00
   

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sākot ar 2015. gada 5. oktobri pašvaldībām ir tiesības slēgt līgumus ar iepirkuma rezultātā noteiktajiem supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem, informācija par ko ir publicēta LM mājaslapā - http://www.lm.gov.lv/text/3137.

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu
LRLM2015/28-3-03/26ESF
01.07.2015. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)
16.07.2015. plkst.15:00
   

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sākot ar 2015. gada 13. oktobri pašvaldībām ir tiesības slēgt līgumus ar iepirkuma rezultātā noteiktajiem apmācību pakalpojumu sniedzējiem, informācija par ko ir publicēta LM mājaslapā - http://www.lm.gov.lv/text/3137

Konferences un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros
LRLM2015/28-3-06PAN/2529.06.2015.2015.gada 10.jūlijs plkst. 15:00   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos.

Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumi
LRLM2015/28-3-02/2415.06.2015.29.06.2015. plkst.17:00
SIA „RATE IT SERVICES”
  Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 
LRLM2015/28-3-03/23ESF19.05.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)04.06.2015. plkst.15:00   

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu
LRLM2015/28-3-03/22ESF
15.05.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)
02.06.2015. plkst.15:00
   

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos

Ēdināšanas pakalpojums 2015.gada 6.maijā
LRLM2015/28-3-02/20
Bez publikācijas
28.04.2015.
AS "LIDO"
2666,25 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Adopcijas reģistra uzlabojumu programmēšanas pakalpojums
LRLM 2015/28-3-02/21
29.04.2015.
13.05.2015. plkst.17:00
SIA "ADI"
5965
 Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums NVA sistēmai BURVIS, LM sistēmai LabIS un lietvedības sistēmām
LRLM2015/28-3-03/19ERAF23.04.2015.01.06.2015.
    
Audita veikšana projektam „Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietavaru”
LRLM2015/28-3-02/1823.04.2015.06.05.2015 plkst. 17:00
SIA „KPMG Baltics Latvia”
3900
 Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audits informācijas sistēmai SPOLIS
LRLM2015/28-3-03/17ERAF
14.04.2015.29.05.2015. plkst. 15:00    
Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
LRLM2015/28-3-02/16
13.04.2015.
28.05.2015.
    
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums NVA sistēmai BURVIS un LM sistēmai LabIS
LRLM2015/28-3-03/13ERAF
08.04.2015.08.05.2015.
   Iepirkums pātraukts dēļ grozījumiem iepirkuma dokumentos
Adopcijas reģistra uzlabojumu programmēšanas pakalpojums
LRLM 2015/28-3-02/14
01.04.2015.
15.04.2015 plkst.17:00
   Iepirkums, pārtraukts, jo vienīgais pretendents neatbilda nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
Ēdināšanas pakalpojums 2015.gada 4.maijā
LRLM2015/28-3-02/11Bez publikācijas
30.03.2015.SIA „Albert Management” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
2 863.64
 Iepirkums veikts
LabIS izstrādātāju iesniegto nodevumu testēšana
LRLM2015/28-3-02/1231.03.2015.14.04.2015.Aldis Salaks, Marina Dagenvalda, Jurijs Gržibovskis
3 897
  
Projekta vadītājs – LabIS izstrādātāju iesniegto nodevumu testēšanas kontrole un darbu organizēšana
LRLM2015/28-3-02/11

31.03.2015.
14.04.2015.
Aija Ausekle
1 899
  
Padomu grāmatiņas par bērnu aprūpi izveide, iespiešana un izplatīšana
LRLM 2015/28-3-02/10
26.03.2015.
09.04.2015 plkst.17:00
SIA „Žurnāls Santa”
7436
 Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Valsts sociālās politikas informācijas sistēmas (SPOLIS) uzturēšanas pakalpojums 2015. – 2016.gadam
LRLM 2015/28-3-02/0923.03.2015.
07.04.2015 plkst.17:00
   Iepirkums pārtraukts, iepirkuma nolikumā izvēlētais darbu izpildes princips (pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam vispirms jāvienojas ar Izpildītāju par katra izmaiņu pieprasījuma darbu apjomu un izpildes termiņu) nedod pārliecību, ka 2015.gada III ceturksnī tiks izstrādāti nepieciešamie Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumi, lai noteiktajā termiņā pabeigtu ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ieviešanu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbību veikušām personām
LRLM 2015/28-3-02/04
03.03.2015.
17.03.2015.
SIA „Mācību centrs MKB”
323035.94
 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Padomu grāmatiņas par bērna aprūpi izveide, iespiešana un izplatīšana
LRLM 2015/28-3-02/0520.02.2015.
03.03.2015. plkst.17:00
   Iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgais pretendents neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Eiropas Komisijas Drošības un veselības aizsardzības darbā padomdevējkomitejas valdības interešu grupas koordinatora pienākumu veikšana
LRLM2014/28-3-02/37Bez publikācijas
08.12.2014.
THOMAS WALSH
9750,00 EUR
 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sēpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personām sniedzēju apmācība  un apmācīto personu supervīzija
LRLM2015/28-3-02/0226.01.2015.06.02.2015. plkst.17:00
SIA „Mācību centrs – MKB”
7698.70
Līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei, bet nepārsniedzot līguma kopējo summu.
Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Izmaiņu un papildinājumu izstrāde Daugavpils sociālās lietu pārvaldes klientu un sniegto tiem pakalpojumu uzskaites sistēmā LIETIS
LRLM2015/28-3-03/03ERAF10.01.2015.
21.01.2015. plkst.15:00
SIA „LatInSoft”

39 900 EUR

  
Juriskonsulta pakalpojumi
LRLM2014/28-3-02/44
Bez publikācijas
17.12.2014. plkst.15:00
Raivis Grīnbergs Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
35 EUR/h
 Iepirkums veikts
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem
LRLM 2015/28-3-02/0105.01.2015.19.01.2015 plkst.17:00
SIA „Bērnu Oāze”
106919.45
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta  septītās daļas prasībām
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS
LRLM 2014/28-3-03/43ERAF22.12.2014.08.01.2015.
SIA "Autentica"
22 800
  
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa izstrāde sistēmā SPOLIS
LRLM 2014/28-3-03/42ERAF17.12.2014.
14.01.2015 plkst.15:00
    
Divu sociālo reklāmu izstrāde par bāriņtiesu
LRLM2014/28-3-02/41
Bez publikācijas
09.12.2014 plkst.13:00Biedrība "Pilsoniskās iniciatīvas centrs"
12 800 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
 
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla iekārtu un tīkla pārvaldības sistēmu pēcgarantijas nodrošināšanas pakalpojums
LRLM 2014/28-3-02/4014.11.2014.
28.11.2014 plkst.15:00
SIA "STREAM NETWORKS"
11 993
  
Vienotas komunikācijas stratēģijas izstrāde par komunikācijas aktivitātēm Jauniešu garantijas projektu ietvaros
LRLM 2014/28-3-02/3907.11.2014.20.11.2014 plkst.15:00
    
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā 
LRLM 2014/28-3-02/3829.10.2014.12.11.2014. plkst.17:00
VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”
SIA „Atsaucība”
5397201.60
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem 
LRLM 2014/28-3-02/2520.10.2014.13.11.2014. plkst.17:00Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””
267087,74
 Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām
LRLM 2014/28-3-03/34ERAF25.09.2014.07.10.2014.
plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts dēļ grozījumiem iepirkuma dokumentos
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām
LRLM2014/28-3-03/28ERAF18.09.2014.29.09.2014 plkst.15:00   Iepirkums pārtraukts dēļ grozījumiem iepirkuma nolikumā
Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām
LRLM2014/28-3-03/33ERAF18.09.2014.

29.09.2014 plkst.15:00

    

Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojuma izstrāde

LRLM2014/28-3-03/32ERAF15.09.2014.03.11.2014. plkst.15:00     
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa izstrāde sistēmā SPOLIS
LRLM2014/28-3-03/30ERAF15.09.2014.30.10.2014. plkst.15:00    
Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām
LRLM 2014/28_3_03/29ERAF29.08.2014. 2014.gada 10.septembra plkst.15:00
    
Komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
LRLM 2014/28-3-02/3126.08.20142014.gada 8.septembra plkst.12:00SIA "Averoja"
 Trīs gadi no līguma noslēgšanas dienas
 
Komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
LRLM 2014/28-3-02/1905.08.2014
2014.gada 20.augusta plkst.17:00   Iepirkums pārtraukts, jo konstatētas neprecizitātes iepirkuma nolikumā.
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) uzturēšanas pakalpojums 2014.-2015.gadam
LRLM 2014/28-3-02/27 31.07.20142014.gada 12.augusta plkst.15:00

SIA
"ISoft Solutions"

stundas likme 23 eiro
2015.gada 31.decembris
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniemLRLM 2014/28-3-02/2628.07.20142014.gada 12.augusta plkst.17:00   Iepirkums izbeigts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums.
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS
LRLM 2014/28-3-03/24ERAF
08.07.2014.
21.07.2014.
   Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 31.07.2014.lēmumu, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pieejamo finanšu apjomu.
VBTAI IS uzlabojumu izstrāde  LRLM 2014/28-3-03/23ERAF
26.06.2014.
08.07.2014.
 SIA "DATORIKA" 14 200
  
Par tiesībām veikt tulkošanas pakalpojumus Labklājības ministrijas vajadzībām
LRLM2014/28-3-02/20 07.07.2014 plkst. 17:00SIA „VIP Tulks”
10 000,00Līdz līguma saistību pilnīgai izpildei
 
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS LRLM 2014/28-3-03/14ERAF
25.06.2014.
07.07.2014.
    Iepirkums pārtraukts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts nevies piedāvājums
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana 
LRLM 2014/28-3-03/22ERAF
20.06.2014. 03.07.2014.
SIA "DIVI grupa" 21500
  
Lietvedības sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana
LRLM2014/28-3-03/18ERAF
23.06.2014
31.07.2014 plkst.15:00
    
VBTAI IS uzlabojumu izstrāde  LRLM 2014/28-3-03/13ERAF
13.06.2014.
26.06.2014.
   Iepirkums pārtraukts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana
LRLM 2014/28-3-03/12ERAF
13.06.2014.
26.06.2014.
   Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos
SPOLIS uzlabojumu pakalpojums 2014.-2016.gadam
LRLM2014/28-3-02/21
12.06.2014
10.07.2014
    
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā LRLM 2014/28-3-02/1703.06.20142014.gada 7.jūlija  plkst.17:00 Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”
Daugavpils novada pašvaldība
761921.30
  
Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs „Lode”
461992.00
  
VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”
665575.50
  
SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”
623689.20
  
SIA „Veselības centrs „Ilūkste”
818588.42
  
Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde
LRLM2014/28-3-03/16ERAF
  SIA "UNISO"
758 100.00 EUR
06.05.2015.
Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.     Sarunu procedūras pamatojums: „Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde" priekšmets ir Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (turpmāk - BURVIS) uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde. Izņēmuma tiesības, ko aizsargā Autortiesību likuma 15.panta otrās daļas 5.punkts, attiecībā uz BURVIS pieder konkrētam piegādātājam. 
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumu nodrošināšana LRLM 2014/28-3-02/15 07.05.2014.
2014.gada 19.maijs plkst.15:00 SIA „RATE Business Solutions" 6523,64 Līdz līguma saistību izpildei Līgumcena aprēķināta ņemot vērā vienas stundas likmi 4,94 EUR bez PVN
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Labklājības ministrijas vajadzībām
LRLM 2014/28-3-02/01   Andrejs Strebkovs 1920 Līdz līguma saistību pilnīgai izpildei 
Lietvedības sistēmas piegāde un ieviešana LRLM2014/28-3-03/11ERAF
29.04.2014.
28.05.2014. plkst.15:00
   Iepirkuma procedūra pārtraukta ar iepirkuma komisijas 2014.gada 15.maija lēmumu
SPOLIS uzlabojumu pakalpojums 2014.-2016.gadam LRLM2014/28-3-02/09
31.03.2014.
28.04.2014. plkst.15:00
    
Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde

LRLM2014/28-3-03/05ERAF

28.03.2014. 24.04.2014. plkst.15:00     
Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde
LRLM 2014/28-3-05/10TP 27.03.2014 Līdz 2014.gada 14.aprīļa plkst.12:00 Biedrība „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO"" 28320 Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei  
Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde LRLM 2014/28-3-05/07TP
07.03.2014
Līdz 2014.gada 18.marta plkst.12:00
   Iepirkums pārtraukts
VDEĀVK IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde  LRLM2014/28-3-03/04ERAF
05.03.2014
02.04.2014 plkst.15:00     
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora paklpojumi
LRLM 2014/28-3-02/06
25.02.2014 Līdz 2014.gada 10.marta  plkst.12:00    Iepirkums pārtraukts, jo  pretendenti neatbilst kvalifikācijas atlases prasībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām
LRLM 2014/28-3-02/03 12.02.2014 Līdz 2014.gada 26.februāra plkst.17:00 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Slimnīca „Ģintermuiža"" 166223 Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei attiecībā uz klientiem, kuriem pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2015.gada 31.decembrim, nepārsniedzot līguma kopējo summu kārtējam gadam, kas noteikta attiecīgā gada finansēšanas grafikā 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

LM 2014/28-3-02/02

2014.gada 12.februāris 2014.gada 26.februāra plkst. 17-00VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” 4015,00No līguma parakstīšanas   līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai  izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, kuriem pakalpojuma  sniegšana uzsākta līdz 2015.gada 31.decembrim, bet nepārsniedzot   līguma kopējo  summu kārtējam gadam, kas noteikta attiecīgajā finansēšanas grafikā. 
Biedrība „Ģimenei un veselībai” 285138
Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde LRLM2013/28-3-03/21ERAF
07.01.2014.
10.03.2014. plkst.15:00
   Pasūtītājs paziņo, ka iepirkuma procedūra ir pārtraukta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai
Juriskonsulta pakalpojumi
LRLM2013/28-3-02/23   27.12.2013. plkst.15:00
Raivis Grīnbergs
35 EUR/h  8.prim panta 10.daļas kārtībā
Labklājības ministrijas politikas izstrādes informācijas sistēmas izstrāde LRLM2013/28-3-03/22ERAF
20.12.2013.
20.02.2014
    
Lāzerprinteru piegāde
LRLM 2013/28-3-02/20
27.11.2013 09.12.2013 plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts, jo no iesniegtajiem piedāvājumiem neviens neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
Multifunkcionālu drukas iekārtu piegāde
LRLM 2013/28-3-02/19
27.11.2013
09.12.2013 plkst.15:00
    Iepirkuma pārtraukts, jo no trīs iesniegtajiem piedāvājumiem divi piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, bet trešā piedāvājuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu apjomu.
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde LRLM2013/28-3-03/15ERAF
16.10.2013.
29.11.2013
SIA „iSoft Solutions"
46670.20 EUR
 4 mēneši 
VSAA IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrādeLRLM 2013/28-3-03/11ERAF
23.09.2013.
03.12.2013
SIA „Datakom"
217601.21 EUR 11 mēneši   
Lietvedības sistēmu, kas bāzētas uz Lotus Notes, pielāgošana darbam ar DIV  LRLM 2013/28-3-03/13ERAF
17.09.2013.
30.09.2013. plkst.15:00
AS "Exigen Services Latvia"
24587.22 EUR
4 mēneši
 
Lietvedības sistēmas iegāde un ieviešana 
LRLM 2013/28-3-03/12ERAF 17.09.2013.
30.09.2013. plkst.15:00
   Iepirkums pārtraukts
http://pvs.iub.gov.lv/show/333992 
Ziņu aģentūru  informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana
LRLM 2013/28-3-02/09  Līdz 2013.gada 22.jūlija plkst. 10-00 SIA „Leta" 10440,00 No 01.08.2013 līdz 31.07.2016  
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde  LRLM2013/28-3-03/07ERAF
17.07.2013.
30.08.2013.
   Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu
Labklājības ministrijas informācijas sistēmas SPOLIS pielāgošana euro valūtai  LRLM2013/28-3-03/06ERAF
17.07.2013. 14.08.2013.
SIA „iSoft Solutions" 8200,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei  
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā
LRLM 2013/28-3-03/10-TP 12.07.2013. Līdz 2013.gada 23.jūlija plkst. 10-00 SIA „Corporate Consulting" 9450,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei  
Testēšanas pakalpojumi Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas kompleksai pārejai no latiem uz eiro
 
 LRLM2013/28-3-03/08ERAF 28.06.2013.Līdz 2013.gada 6.augustam SIA „Corporate Consulting" 29000,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei  
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā
LRLM 2013/28-3-05/05-TP13.06.2013
Līdz 2013.gada 26.jūnija plkst. 10-00    Pasūtītājs paziņo, ka iepirkums ir pārtraukts, jo pretendenti neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas atlases prasībām.
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā
LRLM 2013/28-3-05/04-TP 11.06.2013Līdz 2013.gada 25.jūnija plkst. 14-00    

Pasūtītājs paziņo, ka iepirkums ir pārtraukts, jo konstatētas būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā.

Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros 

LRLM 2013/28-3-03/05ESF
17.05.201330.05.2013.
SIA „NOTE 3731,00 No 07.06.2013 līdz 31.07.2013  
LM padotības iestāžu IS uzlabojumu, LabIS, e-pakalpojumu tehnisko specifikāciju izstrāde  LRLM2013/28-3-03/03ERAF 18.04.2013 Līdz 15.05.2013. plkst.15:00 SIA  „Pricewaterhouse Coopers" 47800,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei

Pasūtītājs paziņo, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013.gada 1.jūlijā plkst.11:00, ministrijas I korpusa 302.kabinetā, Skolas ielā 28, Rīgā.

Serveru, to virtualizācijas risinājumu, datu masīvu iekārtu piegāde un ieviešana LRLM2013/28-3-03/01ERAF 02.04.2013 Līdz 2013.gada 12.augustam plkst.15:00

SIA „Datakom"

769585,80  Līdz saistību pilnīgai izpildei Pasūtītājs paziņo, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013.gada 4.septembrī plkst.11:00, ministrijas pirmā korpusa 302.kabinetā, Skolas ielā 28, Rīgā
Sociālās rehabilitācijas  un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem
LM 2012/28-3-02/09 03.01.2013 Līdz 2013,gada 17.janvāra plkst.17-00 Biedrība „Patvērums „Drošā māja"" 171252,60 Līdz saistību pilnīgai izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem  sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana  uzsākta līdz 2014.gada 31.decembrim.  
Izmēģinājumprojekta vadītāja pakalpojumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai  LM 2012/28-3-02/07
07.11.2012 20.11.2012. Ārija Baltiņa 15289.26 Līdz saistību pilnīgai izpildei  
Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"
LM 2010/13.3-03/05 16.08.2010 2012.gada 28,augusta, plkst. 10 -00    Iepirkums izbeigts atklātā konkursa „Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā  „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"  1.daļā „Priekšlikumu izstrāde bērnu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" un 2.daļā „Priekšlikumu izstrāde pieaugušo personu  grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai", jo pretendents neatbilst  iepirkuma procedūras 1.un 2.dalā noteiktajām atlases prasībām.
Lietojumprogrammu Lotus Notes serveru migrācija un lietojumprogrammu pielāgošana  LM 2012/28-3-02/06 08.10.2012  19.10.2012.    Iepirkums pārtraukts, jo ministrijai nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai noslēgtu iepirkuma līgumu par piedāvājumā norādīto cenu
Programmatūras izstrādes pakalpojumi Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas kompleksai pārejai no latiem uz eiro LM 2012/13.3-03/02-ERAF  02.10.2012  11.12.2012. Personu apvienība AS "Exigen Services Latvia" un SIA "Datakom" 370462 No 27.03.2013 līdz 01.10.2013  
Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā „Priekšlikumi  klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"LM 2012/13.3-03/05  31.07.20122012.gada 28 augusts, plkst. 10 -00   Iepirkums noslēdzies bez rezultāta, jo pretendenti netabilda  kvalifikācijas atlases prasībām.
Izmaiņas un papildinājumi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā LM 2012/13.3-03/01-ERAF  30.07.201228.08.2012. plkst.11:00.   Iepirkums izbeigts, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepikruma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem

LM 2012/13.3-03/04  16.07.20122012.gada 1 augusts, plkst. 10-00   Biedrība  „Patvērums „Drošā māja""  42287,21 No līguma noslēgšanas dienas līdz pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana uzsākta līdz 2012.gada 31.decembrim
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas pieejamības pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem LM 2012/13.3-05/01-TP 2012.gada 12.aprīļa plkst. 12-00Biedrība  „Latvijas Ergoterapeitu Asociācija " 11700  No 2012.gada 18.maija līdz 2013.gada 27.novembrim
Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros  LM 2012/13.3-04/03-ESF 2012.gada 23.martā  05.04.2012 plkst.12:00   SIA "NOTE"  3850   01.05.2012. - 30.06.2012.
Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros

LM 2012/13.3-04/02-ESF

 
2012.gada 13.martā
26.03.2011 plkst. 12-00
    Iepirkums pārtraukts, jo publikācijā un nolikumā ietverta atšķirīga informācija, kas tādējādi var radīt grūtības ieinteresētajiem piegādātājiem sagatavot un iesniegt piedāvājumus. 

Speciālistu sagatavošana profesionālās vidējās izglītības programmā "ESF līdzfinansētā projekta Nr. 1DP.1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes invaliditāti Latvijā" ietvaros"

LM 2012/13.3-04/01-ESF

 
  27.01.2012 plkst. 12-00.

Latvijas Universitātes aģentūra

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža" 
42870,45
Līdz saistību pilnīgai izpildei  
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
LM 2012/13.3-02/01
 Līdz 2012.gada 16.janvāra plkst.12:00
SIA „Latvia Tours" Nav norādīta Četri gadi līdz no līguma parakstīšanas dienas vai kamēr sniegto pakalpojumu kopējā summa bez PVN sasniedz  LVL 200 000,00  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriempdf.gif - 641 B  LM 2011/13.3-02/08
 

2011.gada

13.decembris plkst.14-00
Biedrība „Patvērums „Drošā māja""
39312
  No līguma noslēgšanas dienas līdz pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2012.gada 31.decembrim
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniempdf.gif - 641 B LM 2011/13.3-02/09
 

2011.gada

13.decembris plkst.14-00 
VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" 327428
  No 01.01.2012 līdz Pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, kuriem pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām  pilngadīgām personāmpdf.gif - 641 B LM 2011/13.3-02/05
 

2011.gada

13.decembris plkst.14-00 
VSIA „Slimnīca "Ģintermuiža"'
116960
  No 01.01.2012 līdz Pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām, kurām pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim.

Peldbaseina noma

LM 2011/13-3-04/06-ESF 

26.10.2011

 
2011.gada 7.novembris plkst.12-00
Balvu novada pašvaldības Balvu Sporta skola 1992,13
  no 12.2011 līdz 01.06.2012 un no 15.09.2012 līdz 31.05.2013
SIA „Reāls" 1652,46
  no 12.2011 līdz 01.06.2012 un no 15.09.2012 līdz 31.05.2013

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

LM 2011/13-3-02/04
 

2011.gada 14.novembris plkst.12-00

 
   

Iepirkums pārtraukts, jo identificētas  

būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikumā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem
LM 2011/13-3-02/06
 2011.gada 10.novembris plkst.10-00 
   

Iepirkums pārtraukts, jo identificētas

būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikumā
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
LM 2011/13-3-02/07  2011.gada 14.novembris plkst.12:00
   Iepirkums pārtraukts ar iepirkumu komisijas 30.12.2011. lēmumu pamatojoties uz IUB 12.12.2011.lēmumu Nr.4-1.2/11-403

Konsultāciju pakalpojumi biznesa procesu, informācijas sistēmu un IKT risinājumu optimizācijai

 LM 2011/13-3-03/01-ERAF 20.10.2011
2011.gada 24.novembris plkst.10-00
    Iepirkuma procedūra pārtraukta pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu 
Serveru risinājumu piegāde Labklājības ministrijas vajadzībām 
LM 2011/13-3-03/02-ERAF
21.09.2011
2011.gada 15.novembris plkst.10-00 
SIA "Datakom"  104705   30 dienas no līguma spēkā stāšanās brīža 
Sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem
  LM2011/13-3-03/03 14.09.2011
2011.gada 15.augusta  plkst.12-00
Biedrība  „Patvērums „Drošā māja"
16 380
 

No 2011.gada 13.spetembra līdz pušu saistību pilnīgai izpildi attiecībā uz personām. kurām pakalpojuma

sniegšana uzsākta līdz 2011.gada 31.decembrim. 
Peldbaseina  noma Eiropas  Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros"
LM2011/13-3-04/05-ESF 
09.09.2011
2011.gada 20.septembris plkst.12-00 
    
iepirkuma 3.daļa
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde 1679,66
  Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz 2013.gada 31.augustam
iepirkuma 4.daļa 
SIA "Olimpiskais centrs „Ventspils"" 
1475,41
  Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz 2013.gada 31.maijam
Saimniecības preču piegāde mācību programmu īstenošanai
 LM2011/13-3-04/04-ESF   2011.gada 29.augusta plkst.10-00  AS „Rautakesko"  6526,07  No līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
Konsultāciju sniegšana par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem
  LM2011/13-3-05/08-TP  2011.gada 27.jūnijs plkst.12-00 SIA „Projektu un kvalitātes vadība"
19800,00
  
Saimniecības preču piegāde mācību programmu īstenošanai
LM2011/13-3-04/02-ESF
17.06.2011
2011.gada 30.jūnijs plkst.12-00
Iepirkums ir izbeigts, jo nav iesniegti piedāvājumi   
Juridisko pakalpojumu nodrošināšana publisko iepirkumu organizācijas jomā
LM2011/13-3-05/07-TP
  2011.gada 30.maija  plkst.12-00
Jānis Baltiņš
7166,20
  no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas  pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem LM2011/13-3-05/06-TP
  2011.gada 9.jūnijs plkst.12-00
Iepirkums noslēdzies bez rezultātā, jo netika  saņemts neviens piedāvājums
   
ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas" iespējas" īstenošanu izvērtējuma veikšana 
LM2011/13-3-05/03-TP
2011.gada 29.marts

2011.gada 111.aprīlis

plkst.12-00

Personu apvienība

SIA „Projektu un kvalitātes vadība" un Biedrība „ACCIPE!"
13 200
  līdz 2011.gada 31.oktobrim
Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība
LM2011/13-3-02/03
03.06.2011

2011.gada 14.jūnijs

plkst.12-00 
SIA „Mācību centrs MKB"
9325,00
  līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei
Mācību videomateriāla izveidošana par vides pieejamības nodrošināšanas piemēriem ES fondu līdzfinansētajos projektos 
LM2011/13-305/05-TP
 

2011.gada 9.maijs

plkst.12-00
SIA „Mistrus Media"
9765,00
  līdz 2011.gada 15.novembrim
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem 
LM2011/13-3-05/04-TP 
 

2011.gada 4.aprīlis

plkst.12-00 
Iepirkums noslēdzies bez rezultāta, jo pretendents atteicās no turpmākās dalības iepirkumā. 
   

Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem

Latvijā" ietvaros"
LM2011/13-3-04/03-ESF
2011.gada 11.aprīlī
26.04.2011, plkst. 12:00

SIA „NOTE"

(reģ.Nr

40003331823)
  3220,00  

Līdz

2011.gada

30.jūnijam
Mācību videomateriāla izveidošana par vides pieejamības nodrošināšanas piemēriem ES fondu līdzfinansētajos projektos
LM2011/13-3-04/02-ESF
 

2011.gada 8.aprīlis

plkst.12.00
Iepirkums ir pārtraukts, jo identificēti būtiski trūkumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
   
ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu izvērtējuma veikšana
LM 2011/13-3-05/03-TP
 29.03.2011
    
Viena kempera noma
LM 2011/13-3-04/01-ESF
2011.gada 23.martā
2011.gada 4.aprīlis
Iepirkums ir izbeigts, jo pretendents nav iesniedzis iepirkuma nolikumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atlasei.
   

Labklājības ministrijas

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  informācijas sistēmu modifikācija un uzturēšana 2011.gadā
LM 2011/13-3-02/01
  2011.gada 8.februāris SIA „Datorikas institūts DIVI"
  3147,00 

no  03.03.2011

līdz 31.12.2011
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas  pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem
  LM 2011/13-3-05/01-TP  2011.gada 24.februāris

Iepirkums noslēdzās bez rezultāta, jo pretendents „Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""

neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas atlases prasībām.
   
Eksperta pakalpojumu sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām" 
LM 2010/13-3-05/24-TP   12.01.2011. plkst. 12:00      
Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana LM 2010/13-3-05/21-TP 30.11.2010
13.12.2010. plkst. 12:00 
SIA „LUCKY PRINT"
7750,00
  Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz pilnīgais līgumā noteikto saistību izpildei
Pārtikas preču piegāde mācību programmu īstenošanai 
LM 2010/13-3-05/6-ESF 
26.10.2011
30.08.2010. plkst. 12:00 
SIA „Kapparis"5714.88  No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
     SIA „Ungārs" 2930,74
  No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
     SIA „JUNONA BEP"
2014,85
  No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
Pārtikas produktu piegāde mācību programmu īstenošanā 
LM 2010/13-3-05/18-ESF 
 25.10.2010 plkst.12:00     
Ekspertu pakalpojumi projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanai 
LM 2010/13-3-05/17-SIF 
 12.10.2010. plkst. 12:00  
    
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla un tīkla iekārtu piegāde    LM 2010/13-3-05/15-ERAF 
 22.11.2010. plkst. 12:00 
SIA „Stream Networks" 924103,95
 no 2010.gada 17.decembra līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei 
Datu centra telpas aprīkojuma piegāde 
LM 2010/13-3-05/16-ERAF 
 22.11.2010. plkst. 14:00 
SIA „Datakom"  
152842,00 
  Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai  izpildei vai līguma izbeigšanai pirms termiņa atbilstoši līguma noteikumiem 
Tehnisko palīglīdzekļu noma un piegāde 
LM 2010/13-3-05/13- ESF 
 14.10.2010. plkst. 12:00
    
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izstrāde un e-pakalpojumu izvietošana www.latvija.lv, apmācību nodrošināšana 
LM 2010/13-3-05/14-ERAF 
 14.10.210. plkst. 12:00 
A/S „RIX Technologies" 
424590,00
 Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildei.