Kalendārs
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Jaunais Profesiju klasifikators

Informācija par Profesiju klasifikatoru ir aktualizēta 2016.gada 8.augustā

Jauns Profesiju klasifikators - jaunas prasības

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08).

Profesiju klasifikators ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas paamprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (turpmāk - MK noteikumi Nr.461pdf.gif - 641 B)

Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā. Profesiju klasifikatorā sagrupēti arī dažu profesiju standarti.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

 • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
 • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
 • oficiālās statistikas jomā;
 • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
 • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
 • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
 • izglītības programmu satura izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;
 • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.

MK noteikumu Nr.461 1.pielikums - jaunais Profesiju klasifikators, kas iekļauts speciālajā programmatūrā (lapas apakšā), kur profesijas var atrast ar meklētāja palīdzību, un kas attiecas uz darba tirgus jomu.

Profesiju klasifikatora lietotājs var iepazīties ar klasifikatora lietošanas metodiskiem norādījumiem, kur sniegti Profesiju klasifikatora lietošanas piemēri. Lietošanas metodiskie norādījumippt.png - 14.92 KB

Profesiju klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem, kā arī nepieciešamās profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu var meklēt profesiju sarakstā kodu augošā secībāpdf.gif - 641 B vai profesiju sarakstā alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiempdf.gif - 641 B.

Profesiju klasifikatora struktūra:

 • pamatgrupas - profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās. (Tajās apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi);
 • mazās grupas - profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;
 • profesiju kvalifikācijas pamatprasības - minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi. (Minētās pamatprasības uzrādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām);
 • profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi - katras pamatgrupas, apakšgrupas, mazās un atsevišķās grupas profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts. (Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, tad šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti);
 • profesiju standarti, kas sagrupēti pa pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu).

Profesiju klasifikatorā nav iekļautas valsts drošības iestāžu profesijas.

Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Priekšlikumus klasifikatora aktualizēšanai juridiskas personas var iesniegt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.augustam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Profesiju klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi Profesiju klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 30.decembrim - noteikumu projektu par grozījumiem Profesiju klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi Profesiju klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

Izmaiņu salīdzinājuma tabulapdf.gif - 641 B

Iesniedzot priekšlikumus par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (Labklājības ministrijā pa pastu (adrese: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331) vai elektroniski uz e-pastu, adrese: lm@lm.gov.lv),  ir jānorāda:
 • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);
 • profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);
 • profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
 • profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Par Profesiju klasifikatora lietošanu var konsultēties ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecāko referenti Ainu Liepiņu pa tālruni: 67021519.

Profesiju klasifikatoru publicē SIA "Lietišķās informācijas dienests" (adrese: Graudu ielā 68, Rīga, LV-1058, tālr.67606110).


MK noteikumu Nr.461 2.pielikums - profesiju standarti, kas sagrupēti pa pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, un kas attiecas uz profesionālās izglītības jomu

Saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā (15.05.2015.):
 • Profesijas standarti vairs nav Profesiju klasifikatora sastāvdaļa, tāpēc sākot ar 2016.gada 1.janvāri profesiju standarti vairs netiks iekļauti Profesiju klasifikatorā.
 • Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumi Nr.149 „Profesiju standartu izstrādes kārtība” sākot ar 2016.gada 1.janvāri vairs nav spēkā.
 • Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdes protokollēmumu (Nr.68, §.15) Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2016.gada 1.martam jāizstrādā un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt profesiju standartus un nozares kvalifikāciju struktūru."
Profesiju standartu kopsavilkums5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti4.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti

1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti


Profesiju klasifikators

Lejupielādēt klasifikatoru:

Izvērst līdz līmenim: 0 1 2 3

Meklēt