Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Jaunais Profesiju klasifikators

Informācija par Profesiju klasifikatoru ir aktualizēta 2018.gada 12.martā.

Jauns Profesiju klasifikators - jaunas prasības

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08).


Profesiju klasifikators ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas paamprasībām" (turpmāk - MK noteikumi Nr.264)

Izmaiņas jaunajā Profesiju klasifikatorā attiecībā pret iepriekšējo Profesiju klasifikatora redakciju sniegtas tabulas veidā: Izmaiņu salīdzinājuma tabulapdf.gif - 641 B

Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

 • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;
 • informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
 • oficiālās statistikas jomā;
 • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
 • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
 • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
 • citās jomās, kur nepieciešams norādīt profesiju nosaukumus.

MK noteikumu Nr.264 pielikums - jaunais Profesiju klasifikators, kas iekļauts speciālajā programmatūrā (lapas apakšā), kur profesijas var atrast ar meklētāja palīdzību, un kas attiecas uz darba tirgus jomu.

Profesiju klasifikatora lietotājs var iepazīties ar klasifikatora lietošanas metodiskiem norādījumiem, kur sniegti Profesiju klasifikatora lietošanas piemēri. Lietošanas metodiskie norādījumipower.gif - 653 B

Profesiju klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem, kā arī nepieciešamās profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu var meklēt profesiju sarakstā kodu augošā secībā pdf.gif - 641 B vai profesiju sarakstā alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiempdf.gif - 641 B

Profesiju klasifikatora struktūra:

 • profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;
 • pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;
 • mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;
 • profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības(minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kas norādītas profesiju mazajā grupā (izņemot pirmās pamatgrupas profesiju mazās grupas) un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;
 • profesijām atbilstoši pamatuzdevumi(klasifikācijas grupā ietvertajām profesijām atbilstošu galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

Profesiju klasifikatorā nav iekļautas valsts drošības iestāžu profesijas.

Profesiju klasifikatorā apzīmējums:

 • "uzņēmums"ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskai organizācijai, politiskai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;
 • "pamatdarbības struktūrvienība"ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic pamatfunkcijas, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;
 • "pamatdarbības atbalsta struktūrvienība"ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic atbalsta funkcijas pamatfunkciju nodrošināšanai, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības. Publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (Labklājības ministrijā pa pastu (adrese: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331) vai elektroniski uz e-pastu, adrese: lm@lm.gov.lv),  ir jānorāda:

 • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievieno papildu apzīmējumus);
 • dokumenti, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (pamatojums jaunas profesijas iekļaušanai, amata vai darba apraksts vai cits dokuments);
 • profesijas plānotā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
 • profesijai atbilstošu pamatuzdevumu apraksts.

Labklājības ministrija izvērtē iesniegto informāciju un dokumentus, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedoklipar jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām Profesiju klasifikatorā.

Par Profesiju klasifikatora lietošanu var konsultēties ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecāko referenti Ainu Liepiņu pa tālruni: 67021519.

Profesiju klasifikatoru publicē SIA "Lietišķās informācijas dienests" (adrese: Graudu ielā 68, Rīga, LV-1058, tālr.67606110).

 

 


Profesiju klasifikators

Lejupielādēt klasifikatoru:

Izvērst līdz līmenim: 0 1 2 3

Meklēt