gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības tiesību akti

Materiālu atrašanās vieta - EUR-Lex datubāze

 

DIREKTĪVAS

 

Eiropas Komisijas priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū. Tā mērķis ir būtiski palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā, kā arī veicināt dzimumu līdztiesību ekonomikas lēmumu pieņemšanā.pdf.gif - 641 B 

Vienāda pieeja precēm un pakalpojumiem

 

Direktīva 2004/113/EK (2004.13.12.) Par vienādu pieeju precēm un pakalpojumiem neatkarīgi no dzimuma

 
 

Darba pieejamība

 
 

Direktīva 2002/73/EC (23.09.2002.) Papildinājums direktīvai 76/207/EEC, ietver tiešās, netiešās diskriminācijas un seksuālās uzmākšanās definīcijasword.gif - 648 B

 

Darba apstākļi

 

Direktīva 79/7/EEC (19.12.1978.) Par pakāpenisku vienādas attieksmes principa ieviešanu attiecībā uz vīriešiem un sievietēm sociālās drošības jomāword.gif - 648 B

 
 

Direktīva 96/97/EC (20.12.1996.) Papildinājums direktīvai 86/378/EEC. Par to,  kā īstenot vienādas attieksmes principu pret vīriešiem un sievietēm sociālās nodrošināšanas shēmāsword.gif - 648 B

 
 

Direktīva 92/85/EEC (19.10.1992.) Par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūtiword.gif - 648 B

 

Vienāda attieksme pret nodarbinātību un profesiju

 

Direktīva 2000/78/EC (27.11.2000.), kas nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesijuword.gif - 648 B

 

Direktīva 2005/54/EK Par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumosword.gif - 648 B

Direktīva 2010/41/ES (2010. gada 7. jūlijs) par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 86/613/EEK

Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)

 

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regula Nr.1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. Aprīlis par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

 

Eiropas Savienības tiesību akti