Administratīvie sodi un to piedziņa

Darba devējam, kurš pārkāpj normatīvajos aktos noteikto, var piemērot administratīvo atbildību. Administratīvie sodi par pārkāpumiem darba tiesību jomā ir ietverti Darba likuma 36.nodaļā, savukārt darba aizsardzības  jomā – Darba aizsardzības likuma VI nodaļā. Vispārīgie administratīvās atbildības jautājumi ir reglamentēti Administratīvās atbildības likumā.

Soda pārsūdzēšana

Lēmumu par piespriesto sodu administratīvā pārkāpumā lietā var pārsūdzēt, ievērojot sūdzībai noteiktās prasības un norādot savu motivāciju, Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas likuma 13.pantam inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā. Jāņem vērā, ka administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to darbību, izņemot gadījumus, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja lēmumu.

Lēmumā vienmēr ir norādīts, kur un cik ilgā laikā persona šo lēmumu var pārsūdzēt. 

Līdz ar to, ja darba inspekcijas amatpersona pieņem lēmumu un uzliek sodu, tad to var pārsūdzēt, rakstot motivētu iesniegumu darba inspekcijas direktoram. Ja direktors šo lēmumu atstāj negrozītu, tad sodītā persona var vērsties tiesā. 
 
Soda nomaksa un piespiedu piedziņa
 

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam personai naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.
 
Veicot maksājumu, persona norāda administratīvā pārkāpuma lietas numuru. Naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz naudas soda maksātājs.

Soda pārrobežu izpilde

Gadījumos, kad ir stājies spēkā sods par finansiāla administratīvā soda piemērošanu citas valsts darba devējam, kurš ir nosūtījis darbinieku uz Latviju, un šis darba devējs nav brīvprātīgi to izpildījis, Valsts darba inspekcija nosūta pieprasījumu par nolēmuma piespiedu izpildi tās valsts iestādei, kur atrodas darba devējs. 
 
Ja pēc šā lēmuma saņemšanas darba devējs labprātīgi nesamaksā naudas sodu, Valsts darba inspekcija nosūta pieprasījumu par lēmuma piespiedu izpildi citas valsts iestādei. Pēc tam šis lēmums tiek izpildīts, t.i., naudas sods no darba devēja tiek piedzīts saskaņā ar citas valsts normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Savukārt gadījumos, kad Valsts darba inspekcija saņēmusi citas valsts iestādes pieprasījumu par lēmuma paziņošanu, tā paziņo lēmumu par finansiāla administratīvā soda piemērošanu darba devējam, kas atrodas Latvijā. Ja pēc lēmuma paziņošanas darba devējs labprātīgi nesamaksā finansiālo administratīvo sodu, un Valsts darba inspekcija saņem citas valsts iestādes pieprasījumu par lēmuma izpildi, tā nodod lēmumu piespiedu izpildei, t.i., tiesu izpildītājam.

Administratīvo sodu piedziņa tiek īstenota

Valsts darba inspekcijas pieņemto lēmumu par finansiālā administratīvā soda piemērošanu darba devējam, kas atrodas citā valstī, piespiedu izpilde citā valstī tiek īstenota atbilstoši šīs valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Savukārt citas valsts iestādes piemēroto finansiālo administratīvo sodu piedziņa Latvijā tiek īstenota, tāpat kā Latvijas iestāžu piemēroto sodu piedziņa.