Bezdarbnieka statuss

 tiesības un pienākumi

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, tiesības uz bezdarbnieka statusu ir cilvēkiem, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un:

 • nestrādā (nav uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīgi un gatavi nekavējoties sākt darbu;
 • ir sasnieguši 15 gadu vecumu;
 • nav sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemti pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai to komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Cilvēki ar invaliditāti ir uzskatāmi par darbspējīgiem, izņemot tos cilvēkus ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Bezdarbnieki var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, cilvēkam NVA jāiesniedz iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai un jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase) vai ceļošanas dokuments;
 • uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinoši dokumenti, ja tādiem ir jābūt cilvēka rīcībā;
 • U 2 dokuments, ja bezdarbnieks ir strādājis kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja cilvēks atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījis iepriekšminētos dokumentus, NVA pieņem 1 darba dienas laikā.  

Bezdarbnieka statusu ir iespējams zaudēt, ja:

 • uz nenoteiktu laiku, izņemot statusa iegūšanu divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas, iegūts darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
 • sasniegts vecums, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • cilvēks ir nonācis ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu) vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • cilvēks iestājies pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • cilvēks divas reizes atteicies no piemērota darba piedāvājuma;
 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;
 • bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • ir pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • ir 100% darbspēju zaudējums;
 • ar tiesas spriedumu ir atjaunots darbā;
 • nāves gadījumā;
 • ir atteicies no bezdarbnieka statusa - NVA iesniedzis attiecīgu iesniegumu.
 • zaudē Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.pantā minēto pamatu uzturēties Latvijā un saņemt NVA pakalpojumus (piemēram, tiek anulēta pastāvīgā uzturēšanās atļauja).

Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu NVA pieņem 1 darba dienas laikā pēc tam, kad saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, ir konstatēti tā iemesli. Šādā gadījumā cilvēks bezdarbnieka statusu zaudē no tās dienas, kad iestājies attiecīgais minētā statusa zaudēšanas nosacījums.

Tiesības no jauna iegūt bezdarbnieka statusu, bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem no bezdarbnieka statusa zaudēšanas dienas, ir tam cilvēkam, kurš:

 • divas reizes atteicies no piemērota darba piedāvājuma;
 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;
 • bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • atteicies no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.

Papildu informāciju par bezdarbnieka statusu Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu".