Bezdarbnieka statuss

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, tiesības uz bezdarbnieka statusu ir cilvēkiem, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un:

 • nestrādā (nav uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīgi un gatavi nekavējoties sākt darbu;
 • ir sasnieguši 15 gadu vecumu;
 • nav sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemti pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai to komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Cilvēki ar invaliditāti ir uzskatāmi par darbspējīgiem, izņemot tos cilvēkus ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Bezdarbnieki var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai, cilvēkam NVA jāiesniedz iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai un jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase) vai ceļošanas dokuments;
 • uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinoši dokumenti, ja tādiem ir jābūt cilvēka rīcībā;
 • U 2 dokuments, ja bezdarbnieks ir strādājis kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja cilvēks atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījis iepriekšminētos dokumentus, NVA pieņem 1 darba dienas laikā.  

Bezdarbnieka statusu ir iespējams zaudēt, ja:

 • uz nenoteiktu laiku, izņemot statusa iegūšanu divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 60 dienas, iegūts darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
 • sasniegts vecums, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • cilvēks ir nonācis ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu) vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • cilvēks iestājies pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • cilvēks divas reizes atteicies no piemērota darba piedāvājuma;
 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;
 • bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • ir pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
 • ir 100% darbspēju zaudējums;
 • ar tiesas spriedumu ir atjaunots darbā;
 • nāves gadījumā;
 • ir atteicies no bezdarbnieka statusa - NVA iesniedzis attiecīgu iesniegumu.
 • zaudē Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.pantā minēto pamatu uzturēties Latvijā un saņemt NVA pakalpojumus (piemēram, tiek anulēta pastāvīgā uzturēšanās atļauja).

Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu NVA pieņem 1 darba dienas laikā pēc tam, kad saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, ir konstatēti tā iemesli. Šādā gadījumā cilvēks bezdarbnieka statusu zaudē no tās dienas, kad iestājies attiecīgais minētā statusa zaudēšanas nosacījums.

Tiesības no jauna iegūt bezdarbnieka statusu, bet ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem no bezdarbnieka statusa zaudēšanas dienas, ir tam cilvēkam, kurš:

 • divas reizes atteicies no piemērota darba piedāvājuma;
 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;
 • bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • atteicies no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.

Papildu informāciju par bezdarbnieka statusu Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Bezdarbniekam ir tiesības:

 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus;
 • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
 • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.

Bezdarbnieks NVA izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt, NVA direktoram iesniedzot attiecīgu iesniegumu. NVA direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai. Ja rakstveida lēmums ir nosūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Papildu informāciju par bezdarbnieka tiesībām Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumālikumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"Ministru kabineta 2011. gada 25.janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kā arī NVA mājas lapā un NVA filiālēs.

Bezdarbniekam ir pienākums:

 

 • patstāvīgi un ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) palīdzību aktīvi meklēt darbu;
 • pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas, nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;
 • individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • ierasties NVA 3 darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;
 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;
 • ziņot NVA 1 darba dienas laikā laikā, ja:
 • ziņot NVA 3 nedēļu laikā no saslimšanas sākuma par slimošanas laiku (pārejošu darbnespēju), ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām.

 

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu aktīva darba meklēšana ir cilvēka mērķtiecīgas darbības, lai atrastu algotu darbu - piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, citas darbības, ar mērķi atrast darbu.

 

Papildu informāciju par bezdarbnieka pienākumiem Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kā arī NVA mājas lapā un NVA filiālēs.