Subsidētās darba vietas

Valsts līdzfinansē bezdarbnieku nodarbināšanu, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, kā arī veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki, kas ir vecāki par 55 gadiem. 

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai valsts nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Darba devēji var būt komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Pieejamais atbalsts:

  1. dotācija ikmēneša darba algai vai tās daļai; 
  2. dotācija kvalificētam darba vadītājam, kurš palīdz bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes;
  3. nodarbinot personu ar invaliditāti – vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas;
  4. nodarbinot personu ar invaliditāti - surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumi;
  5. nodarbinot personu ar invaliditāti - izdevumu segšana par veselības pārbaužu veikšanu;
  6. bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem - atbalsta personas pakalpojums, lai palīdzētu cilvēkam integrēties darba vietā.

Tāpat iesaistītajiem bezdarbniekiem ir iespēja pretendēt uz atbalstu reģionālajai mobilitātei, ceļa vai īres izdevumu segšanai pirmajos četros iesaistes mēnešos, ja darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no cilvēka deklarētās dzīvesvietas un jaunā darba vieta atbilst pārējiem pasākuma Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros iesaistes kritērijiem.

Sīkāka informācija par pasākumu un darba vietu pieteikšanu pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē 


Sociālā uzņēmējdarbība

Labklājības ministrija no 2016.- 2022.gadam īsteno sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu. Tā mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai.

Pilotprojekta īstenošanai ir piesaistīts partneris - AS Attīstības finanšu institūcija “Altum".

Pilotprojektā plānota sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana un tai skaitā - finanšu atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem.

Atbalstu pasākuma ietvaros paredzēts sniegt vairākām mērķa grupām, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus (komersantus, biedrības un nodibinājumus) un uzsācējus (fiziskas personas), gan arī tādas personas, kuras darba tirgū integrēsies ar sociālo uzņēmumu starpniecību: bezdarbniekus, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.