Latvijas normatīvajos aktos ir noteikts, kas ir "trūcīga mājsaimniecība" un "maznodrošināta mājsaimniecība", bet termins "nabadzība" Latvijas likumdošanā nav definēts, tāpēc, runājot par nabadzību, sociālo atstumtību un sociālo iekļaušanu, tiek pielietotas Eiropas Komisijas definīcijas.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to ienākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir tik ierobežoti, ka viņu dzīves līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un tiem tiek liegtas vai ir ierobežotas pamattiesības. Tādējādi nabadzība galvenokārt ietver materiālo resursu trūkumu, kā rezultātā cilvēks nevar nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība, izglītība, kultūra u.c.).

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība - tā ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, nespēj īstenot savas tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība u.c.

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.

Savukārt sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas pamattiesībām.

Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir šādas:
 • Pensijas vecuma cilvēki (65+), īpaši sievietes un tie, kuri dzīvo vieni
 • Pirmspensijas vecuma cilvēki (55-64)
 • Bezdarbnieki, īpaši ilgstošie bezdarbnieki
 • Viena vecāka ģimenes
 • Trūcīgas mājsaimniecības
 • Maznodrošinātas mājsaimniecības
 • Pieaugušie un bērni ar invaliditāti
 • Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • Jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu
 • Bezpajumtnieki
 • Romi
 • Vardarbībā cietušas personas
 • Ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas
 • Cilvēktirdzniecības upuri
 • Patvēruma meklētāji
 • Bēgļi un personas ar alternatīvo vai bezvalstnieka statusu

Nabadzības riskam pakļautās personu vai mājsaimniecību grupas ir noteiktas, pamatojoties uz datiem par iedzīvotāju ienākumiem – ES nabadzības riska indekss, minimālo ienākumu līmenis, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības. Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir identificētas, pamatojoties uz pētījumiem, izvērtējumiem u.c. dokumentiem, kas īstenoti Latvijā laikposmā no 2016. līdz 2023. gadam. Šis grupu saraksts nav noteikts normatīvajos aktos. Plānojot atbalstu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, rekomendējams izmantot šo sarakstu. Tomēr iedzīvotāju grupas var noteikt atbilstoši nepieciešamībai un mērķim, sniedzot argumentētu pamatojumu par šādu izvēli.  

Nabadzības riska slieksni un nabadzības riska indeksu aprēķina pēc Eiropas Kopienu Statistikas biroja (EUROSTAT) izstrādātās metodoloģijas. Lai novērtētu un salīdzinātu situāciju sociālās iekļaušanas jomā ES dalībvalstīs, tiek pielietoti monetārie un ienākumu nevienlīdzības indikatori, kurus aprēķina Latvijas Centrālā Statistikas pārvalde (turpmāk - CSP).

Oficiālās statistikas portālā ir sadaļa "Sociālā iekļaušanās", kur pieejama statistiskā informācija par katru grupu.

 • Pensijas vecuma personas (īpaši  sievietes un vientuļie pensionāri)
 • Pirmspensijas vecuma personas
 • Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes
 • Bērni
 • Personas ar invaliditāti un personas ar funkcionēšanas ierobežojumiem
 • Bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki)
 • Bezpajumtnieki
 • Romi
 • Ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas
 • Cilvēku tirdzniecības upuri
 • No psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas
 • Personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm
 • Trūcīgās personas